5321/2016 - Kolizja przepisów dotyczących szkół mistrzostwa sportowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 września 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 5321/2016 Kolizja przepisów dotyczących szkół mistrzostwa sportowego.

Zgodnie z treścią § 4 przywołanego rozporządzenia w sprawie warunków tworzenia, organizacji działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, szkolenie sportowe w szkołach mistrzostwa sportowego jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów.

W ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.

Zadaniem szkoły mistrzostwa sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z innymi zajęciami edukacyjnymi, w szczególności przez:

1)

opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć edukacyjnych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2)

dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości, objętych programem nauczania, na zajęciach edukacyjnych;

3)

umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki, na podstawie przepisów w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki;

4)

organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego (§ 11 ust. 1 cyt. rozporządzenia).

Należy podkreślić, że powyższe przepisy obowiązywały w takim samym brzmieniu również w poprzednim (wygasłym) rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych, oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. Nr 126, poz. 1078).

Przepisy te są konkretne i przejrzyste, nie wymagają zatem wskazywania przez MEN dodatkowych wytycznych dla dyrektorów szkół, co do ich stosowania.

Jednocześnie, szkoły mistrzostwa sportowego mogą realizować program szkolenia sportowego we współpracy z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami prowadzącymi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelniami prowadzącymi studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej. Współpraca ta może dotyczyć w szczególności pomocy szkoleniowej, wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach krajowych i międzynarodowych. Warunki współpracy określa umowa zawarta pomiędzy organem prowadzącym szkołę a właściwym polskim związkiem sportowym, klubem sportowym, stowarzyszeniem prowadzącym działalność statutową w zakresie kultury fizycznej lub uczelnią prowadzącą studia wyższe na kierunku związanym z dziedziną nauk o kulturze fizycznej (§ 5 cyt. rozporządzenia).

Mając na uwadze powyższe regulacje rozporządzenia, uprzejmie wyjaśniam, że treść Decyzji nr 8 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych oraz ze współzawodnictwem młodzieży poprzez udział w zawodach międzynarodowych w sportach olimpijskich", nie koliduje z ich stosowaniem.

Wskazuje ona bowiem m.in.:

- podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania - w tym polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej;

- rodzaje zadań przewidzianych do realizacji - w tym szkolenie grupowe zawodników obejmujące szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego.

Natomiast Szczegółowe warunki realizacji działania w zakresie szkolenia grupowego dookreślają, że "w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy, okres szkolenia absolwentów w szkołach mistrzostwa sportowego może być wydłużony do końca roku kalendarzowego w ramach przyznanych środków. Wydłużenia okresu szkolenia dotyczy zawodników, którzy w ostatnim roku startów zdobyli miejsca finałowe w Mistrzostwach Świata Juniorów lub Mistrzostwach Europy Juniorów.

Równocześnie, należy zauważyć, że powyższa Decyzja nr 8 nie zawiera programu szkolenia szkół mistrzostwa sportowego, gdyż szczegółowe warunki współpracy pomiędzy organem prowadzącym m.in. szkołę mistrzostwa sportowego, a Wnioskodawcą powinny być określone w porozumieniu zwartym pomiędzy podmiotami (VIII.2.3)h).

Oznacza to, że zawierane porozumienie nie może być sprzeczne z innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami rozporządzenia w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Reasumując, w opinii resortu nie ma potrzeby wprowadzania zmian zarówno w przepisach obecnego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, jak również uzgadniania zapisów w treści Decyzji nr 8 z Ministrem Sportu i Turystyki.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl