5119/2016, Programy sportowe skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

5119/2016 - Programy sportowe skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 5119/2016 Programy sportowe skierowane do młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Podstawa programowa wychowania fizycznego określona w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm.) kładzie nacisk na rozwijanie szeroko rozumianej sprawności fizycznej uczniów, która powinna sprzyjać uprawianiu wszystkich form aktywności sportowej.

Dyrektor szkoły (w tym gimnazjum) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania do danych zajęć edukacyjnych - w tym zajęć wychowania fizycznego. Jednocześnie, program ten powinien być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony (art. 22a ust. 5-6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Szkoła, uwzględniając wymagania określone w podstawie programowej, jak też możliwości kadrowe i organizacyjne oraz zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, rozwija własną ofertę programową w odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego, w tym zajęć poza-lekcyjnych. Do współpracy w realizacji szkolnej oferty zajęć dla uczniów włączane są związane ze sportem instytucje samorządowe i stowarzyszenia.

Za organizację wszystkich obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, zarówno organizowanych jako zajęcia lekcyjne, jak i pozalekcyjne odpowiada dyrektor szkoły.

Minister Edukacji Narodowej nie gromadzi danych dotyczących powyższych programów sportowych realizowanych w szkołach - w tym w gimnazjach.

Odnosząc się natomiast do liczby publicznych i niepublicznych sportowych szkół gimnazjalnych oraz szkół gimnazjalnych z oddziałami sportowymi, uprzejmie informuję.

Gimnazja sportowe i mistrzostwa sportowego oraz gimnazja z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego wg stanu na 30 września 2015 r.

Gimnazja sportowe i mistrzostwa sportowego oraz gimnazja z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego wg stanu na 30 września 2015 r.

Wyszczególnienie

Publiczne

Niepubliczne

Razem

Liczba szkół

900

33

933

Liczba oddziałów

2.525

107

2.632

Liczba uczniów

57.321

1.963

59.284

Liczba uczniów oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w gimnazjach wg dyscypliny sportu.

Dyscyplina sportu

Uczniowie oddziałów sportowych

Uczniowie oddziałów mistrzostwa sportowego

Razem

akrobatyka

40

12

52

badminton

140

0

140

baseball i softball

71

14

85

gimnastyka

88

65

153

hokej na lodzie

180

20

200

hokej na trawie

221

0

221

judo

247

89

336

kajakarstwo

95

265

360

kolarstwo

75

63

138

koszykówka

5.573

479

6.052

lekkoatletyka

4.385

233

4.618

łyżwiarstwo figurowe

13

12

25

łyżwiarstwo szybkie

78

46

124

narciarstwo

490

56

546

piłka nożna

14.767

2.267

17.034

piłka ręczna

6.954

146

7.100

piłka siatkowa

12.436

713

13.149

sport pływacki

2.779

425

3.204

sport taneczny

205

0

205

tenis

234

0

234

tenis stołowy

246

5

251

wioślarstwo

460

298

758

żeglarstwo

217

48

265

inna dyscyplina

3.666

368

4.034

Ogółem

53.660

5.624

59.284

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2294) uwzględniono wagę P17 = 0,20 dla uczniów oddziałów sportowych i wagę P18 = 1,00 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego. Wartość wagi P17 i P18 uwzględnia specyfikę oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego. Na rok 2016 naliczono na uczniów oddziałów sportowych w subwencji oświatowej dodatkowe środki wagą P17 w wysokości 134 mln zł, a na uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego wagą P18 w wysokości 66 mln zł.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że wygaszanie gimnazjów odbywać się będzie stopniowo, ewolucyjnie i z pełnym poszanowaniem uwag i doświadczeń środowiska szkolnego. Odbędzie się ono przez przekształcanie ich w klasy VII-VIII szkoły podstawowej i docelowo utworzenie 8-letniej szkoły podstawowej.

Podjęte działania nie spowodują zmniejszenia liczby uczniów, a wyłącznie zmianie ulegnie miejsce kontynuacji nauki, w związku z czym programy sportowe będą kontynuowane przez uczniów na poziomie szkoły podstawowej (lub ponadpodstawowej).

Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace dotyczące zakresu zmian w ustawie o systemie oświaty. Wszystkie wprowadzane zmiany będą miały charakter ewolucyjny, także z uwagi na konieczność przygotowania zmian w aktach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty.

Poziom finansowania ww. zmian może zostać określony po przygotowaniu szczegółowej koncepcji zmiany. Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198), część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalana z uwzględnieniem realizowanych przez samorząd terytorialny zadań oświatowych. Zmiana poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym zmiana kwoty subwencji oświatowej na kolejne lata będzie adekwatna do zmiany zadań oświatowych w tym również do zmian w zakresie ustroju szkolnego.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl