Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 stycznia 2005 r.
Warunki jakie powinna spełniać spółka występująca jako pośrednik, aby mogła skorzystać ze zwolnienia w podatku akcyzowym, w procedurze zawieszenia akcyzy.
Urząd Celny w Ciechanowie
447000-PA-9100I-35/04/05/3415

Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie na podstawie art. 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 18.11.2004r. /wpływ do tut. Urzędu w dniu 18.11.2004r./ uzupełnione pismem z dnia 29.11.2004r. /wpływ do tut. Urzędu w dniu 29.11.2004r./, w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowaniu przepisów prawa podatkowego w sprawie obrotu (handel - pośrednictwo) wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi: ciężkim olejem opałowym oraz gazem płynnym propan, butan, mieszaniny propanu-butanu, informuje co następuje:

Stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, w tym m.in. ciężkim olejem opałowym (symbol PKWiU 23.20.17 - 00.42) oraz gazem płynnym propan, butan, mieszaniny propanu - butanu (symbolu PKWiU 23.20.21 - 00.15.). Spółka nie jest składem podatkowym, nie posiada statusu zarejestrowanego handlowca, niezarejestrowanego handlowca, ani przedstawiciela podatkowego. Spółka zamierza występować jako pośrednik przy realizacji przesyłek. Zlecając wysyłkę towarów, Spółka chce ograniczyć się tylko do wystawiania dokumentów handlowych bez fizycznego odbioru przesyłki. Wysyłającym będzie skład podatkowy, odbiorcą - uprawniony nabywca (podmiot dokonujący dalszej odsprzedaży lub podmiot zużywający wyroby akcyzowe na własne potrzeby). Wyroby akcyzowe zharmonizowane będą przemieszczane ze składu podatkowego na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego pod zabezpieczeniem akcyzowym składu podatkowego. Spółka do zamówienia składanego do składu podatkowego załącza oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zostaną sprzedane uprawnionemu nabywcy do celów objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz kopię zamówienia od uprawnionego nabywcy wraz z zaświadczeniem wydanym przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Skład podatkowy wystawia fakturę na Spółkę, ta z kolei na uprawnionego nabywcę (podmiot dokonujący dalszej odsprzedaży lub podmiot zużywający wyroby akcyzowe na własne potrzeby).

Pytania Podatnika:

1. Jakie warunki powinna spełniać Spółka występująca jako pośrednik w realizacji przesyłek pomiędzy:

- składem podatkowym a uprawnionym nabywcą - podmiotem dokonującym dalszej odsprzedaży,

- składem podatkowym a uprawnionym nabywcą - podmiotem zużywającym wyroby akcyzowe na własne potrzeby,

- składem podatkowym a innym składem podatkowym

żeby mogła skorzystać przy realizacji wysyłek w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie ze zwolnienia w podatku akcyzowym?

2. Czy Spółka w przypadku pośrednictwa musi posiadać i prowadzić dokumentację dotyczącą sprzedaży?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm) pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są:

- przemieszczane między składami podatkowymi na terytorium kraju,

- zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczone nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu.

Ponadto w myśl art. 27 ust. 4 powyżej powołanej ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, to warunkiem zawieszenia poboru akcyzy jest łączne spełnienie przez podatnika następujących warunków:

1) dołączenie do przewożonych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

2) złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczeniu wyrobów akcyzowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia, przemieszczenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, niezależnie od zastosowanych środków transportu, odbywa się na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Wzór administracyjnego dokumentu towarzyszącego został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, odbiorcą - w przypadku obrotu na terytorium kraju wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi - jest skład podatkowy lub podmiot upoważniony do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, którzy odbierają wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Powyższa definicja odbiorcy zawęża rodzaj wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz krąg podmiotów mogących korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Tak więc Spółka, nie będąca składem podatkowym, zarejestrowanym handlowcem, niezarejestrowanym handlowcem, ani przedstawicielem podatkowym, będzie mogła korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tylko wówczas, gdy będzie podmiotem uprawnionym do nabycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie lub dokona odsprzedaży przedmiotowych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na te cele.

Stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy sprzedaż ciężkiego oleju opałowego wykorzystywanego:

1) w elektrociepłowniach,

2) przez indywidualne gospodarstwa domowe i organizacje charytatywne, których działalność jest zaliczana do działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004r Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203),

3) w pracach rolnych, ogrodniczych, szklarniowych oraz leśnych

- dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia uprawnionym nabywcą, o którym wyżej mowa, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

1) wykorzystuje ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1, i złoży oświadczenie potwierdzające jego status oraz stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem lub

2) dokonuje odsprzedaży ciężkiego oleju opałowego podmiotom, o których mowa w pkt 1.

W myśl przepisu § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, ze składu podatkowego na terytorium kraju podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną odsprzedane lub zużyte do celów, o których mowa w ust. 1;

2) podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ww. o podatku akcyzowym, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów, o których mowa w ust. 1, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art.. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów, o których mowa w ust. 1, i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane;

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych;

6) podmiot wykorzystujący ciężki olej opałowy do celów, o których mowa w ust. 1, nabywający wyroby, o których mowa w ust. 1, od podmiotu, o którym mowa w pkt 1, złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia.

Stosownie do § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu - butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. Na podstawie ust. 2 pkt 2 zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Zgodnie z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia uprawnionym nabywcą, o którym wyżej mowa, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

1) zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy;

2) dokonuje odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w pkt 1.

W myśl przepisu § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot dokonujący odsprzedaży złoży oświadczenie, że gaz płynny zostanie odsprzedany podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wyłącznie na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia;

2) podmiot dokonujący odsprzedaży posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ww. o podatku akcyzowym, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego potwierdzające zamówienie odbioru gazu płynnego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczenia właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

3) podmiot dokonujący odsprzedaży złoży zabezpieczenie akcyzowe zgodnie z art. 43 ustawy;

4) sprzedaż gazu płynnego podmiotowi dokonującemu odsprzedaży nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, oraz na warunkach określonych w przepisach dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania;

5) podmiot dokonujący odsprzedaży będzie prowadził ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych;

6) gaz płynny zostanie dostarczony przez podmiot dokonujący odsprzedaży do zbiorników podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeznaczonych do poboru gazu płynnego wyłącznie na inne cele niż do napędu pojazdów samochodowych;

7) podmiot dokonujący odsprzedaży uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych;

8) podmiot dokonujący odsprzedaży przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń; oświadczenia zawierające informacje, o których mowa w ust. 8, będą dostępne u podatnika w celu kontroli.

Zgodnie z ust. 6 importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub sprzedawca jest obowiązany w przypadku sprzedaży do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych.

Stosownie do art.. 27 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, podatnicy wykonujący czynności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy są objęci przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym.

Zgodnie z § 4 ust 1 pkt 7 lit. i) i lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004r w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598) oleje opałowe oznaczone symbolem PKWiU 23.20.17 oraz gazy m.in. propan i butan, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.21 objęte są szczególnym nadzorem podatkowym.

Zatem podmiot wykonujący czynności podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu, stosownie do § 48 ww. rozporządzenia, zobowiązany jest co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem takich czynności, przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia rozpoczęcia działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu - w celu przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia.

Ponadto w myśl przepisu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81, poz. 744 z późn. zm.), w przypadku gdy odbiorcą jest podmiot upoważniony do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, potwierdzenie odbioru wyrobów dokonywane jest bezpośrednio przez ten podmiot na kartach 2, 3, i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Ad. 2.

W myśl przepisu § 10 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w przypadku odsprzedaży wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 w/w § tj. ciężkiego oleju opałowego oraz w myśl przepisu § 15 ust. 4 pkt 5 w przypadku odsprzedaży wyrobów akcyzowych określonych w ust. 1 w/w § tj. gazu płynnego propan, butan, mieszaniny propanu-butanu Spółka zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji pozwalającej na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów akcyzowych.

Ponadto w przypadku odsprzedaży gazu, Spółka musi uzyskać od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń należy przekazywać do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy (§ 15 ust. 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego)

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl