Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 listopada 2004 r.
Pomniejszenie wysokości podatku akcyzowego z tytułu zwrotu towaru z zapłaconym podatkiem akcyzowym.
Urząd Celny w Ciechanowie
447000-PA-9100I-23/04/2376/MB

Naczelnik Urzędu Celnego w Ciechanowie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dnia 20.09.2004r. /wpływ do tut. Urzędu 20.09.2004r/. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie pomniejszenia podstawy opodatkowania, informuje co następuje:

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na produkcji wyrobów kosmetycznych. W stanie prawnym przed dniem 01.05.2004r podatnik dokonał sprzedaży wyrobów akcyzowych do swojego kontrahenta krajowego. Od dokonanej transakcji sprzedaży został zapłacony 20% podatek akcyzowy zgodnie z obowiązującą w w/w okresie stawką podatkową.

Pytanie podatnika:

Czy w sytuacji gdy kontrahent podatnika dokona zwrotu towaru, od którego został zapłacony podatek akcyzowy w wysokości 20%, podatnikowi przysługuje prawo do dokonania pomniejszenia podstawy opodatkowania akcyzą oraz pomniejszenia samego podatku, w miesiącu dokonania zwrotu w takim samym procencie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 10. ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym zwanej dalej ustawą (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z poźn. zm.) podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów.

W przepisach o podatku akcyzowym dotyczących rozliczania podatku akcyzowego Ustawodawca operuje zwrotem "kwota zapłaconej akcyzy" np. art. 79 ustawy o podatku akcyzowym, § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. nr 85, poz. 799).

W kontekście tych przepisów istotna jest kwota zapłaconej akcyzy. Nie ma tu więc znaczenia fakt według jakiej stawki kwota ta została obliczona i zapłacona. Skoro od towaru, który podlega uzasadnionemu zwrotowi obliczono i zapłacono akcyzę według stawki 20%, skorygowaniu podlega kwota akcyzy odpowiadająca takiej samej stawce procentowej.

Należy zgodzić się, ze stanowiskiem Podatnika, że ustawa o podatku akcyzowym i przepisy wykonawcze nie regulują trybu dokumentowania zwrotów oraz zaliczania ich do konkretnych okresów rozliczeniowych. Jednakże art. 6 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek potwierdzenia fakturą czynności podlegających opodatkowaniu obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury. Posiłkując się art. 29 ust.4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54 poz. 535), który stanowi, że obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz. U. 85 poz. 799 z późn. zm.). Podatnik w przypadku zwrotu w wyniku reklamacji wyrobów akcyzowych z zapłacona akcyzą i skierowanych do ponownego przerobu lub odsprzedaży ma prawo do pomniejszenia zarówno samej podstawy opodatkowania jak i należnego podatku w miesiącu dokonania zwrotu. W związku z czym sposób rozliczenia deklaracji zaprezentowany przez Spółkę należy uznać za poprawny.

Do tak sporządzonej deklaracji należy dołączyć pisemne wyjaśnienie dotyczące przyczyny skorygowania informacji o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych oraz wyszczególnić dokumenty będące podstawą do skorygowania przedmiotowej informacji.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl