Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 stycznia 2007 r.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-67/06/171/KN
Zwolnienie od akcyzy sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej paliwa ciekłego z 20% dodatkiem biokomponentu.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 października 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 31 października 2006 r.) uzupełniony pismem z dnia 17 stycznia 2007 r., Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

postanawia uznać stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za

prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2006 r. do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek XXX, w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku i pisma uzupełniającego wynika stan faktyczny:

Spółka XXX odbiera paliwo ciekłe (olej napędowy) z 20% dodatkiem biokomponentu od firmy ze Słowacji. Towar jest wyrobem zharmonizowanym i jego dostawa odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy pomiędzy składem podatkowym dostawcy a składem podatkowym nabywcy. Biokomponent dodany do paliwa ciekłego spełnia wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199). W szczególności posiada właściwe parametry jakościowe, a jego producent dysponuje certyfikatem udzielonym przez upoważnioną polską jednostkę certyfikacyjną lub dysponuje certyfikatem udzielonym przez uprawniony organ certyfikujący jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Paliwo ciekłe z 20% dodatkiem biokomponentu jest zgodne z wymaganiami jakościowymi dla tego towaru określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 r.

Wnioskodawca uważa, że jeśli do oleju napędowego będzie dodany biokomponent w ilości powyżej 2% objętości, to będzie miał prawo do zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości 1 zł od każdego litra biokomponentu dodanego do oleju napędowego po spełnieniu wymogów formalnych zawartych w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.).

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy sprowadzenie z kraju Unii Europejskiej paliwa ciekłego z 20% dodatkiem biokomponentu pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.)?

Według Strony wobec użycia biokomponentu zgodnego z normami i przepisami prawa polskiego do produkcji towaru będącego paliwem ciekłym (olejem napędowym) z dodatkiem biokomponentu w ilości 20%, należy się dla podmiotu nabywającego ten produkt tj. wnioskodawcy zwolnienie podatkowe zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w kwocie 1 zł od każdego litra biokomponentu użytego do produkcji zakupionego paliwa ciekłego.

Zdaniem Spółki warunkiem powyższego zwolnienia jest zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia prowadzenie przez podatnika ewidencji pozwalającej na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. Jednocześnie Spółka wskazała, że prowadzi taką szczegółową ewidencję.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199) olej napędowy zawierający powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów jest biopaliwem ciekłym.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach i zawierające powyżej 2% biokomponentów olej napędowy - w wysokości 1,00 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tego oleju napędowego - z tym że zwolnienie nie może być wyższe niż należna kwota akcyzy z tytułu sprzedaży tych paliw.

Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1)

pomiot korzystający ze zwolnienia produkujący paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów;

2)

podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem.

W tym miejscu wskazać również należy na fakt, iż w § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia, zarówno w pkt 1 jak i w pkt 2, mówi się o podmiocie korzystającym ze zwolnienia. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że przedmiotowy ustęp, odnosząc się do warunków zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego dla paliw ciekłych z zawartością biokomponentów i biopaliw ciekłych, odnosi się do dwóch różnych stanów faktycznych. Przepis § 12 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia jest skierowany do podmiotów prowadzących składy podatkowe, będących producentami paliw ciekłych z zawartością biokomponentów, z kolei przepis § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia odnosi się do podmiotów prowadzących składy podatkowe, którzy wprowadzają do obrotu ww. paliwa wyprodukowane przez inne podmioty.

W związku z powyższym warunkiem stosowania zwolnienia od akcyzy dla biokomponentów oraz paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z zawartością biokomponentów jest objęcie tych wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji ww. wyroby muszą być produkowane w składzie podatkowym lub wprowadzone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego. Produkcja przedmiotowych wyrobów lub ich wprowadzanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Reasumując, Spółka nabywając wewnątrzwspólnotowo biopaliwo ciekłe z 20% zawartością biokomponentów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, po spełnieniu wymogu określonego w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem jednakże, że przemieszczanie biopaliwa ciekłego z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczanie to musi odbywać się pomiędzy składami podatkowymi.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie.

Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl