Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 listopada 2004 r.
Status producenta gazu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.
Urząd Celny w Pruszkowie
445000-PA-9104-61/04/KGL

Stan faktyczny:

Spółka posiada kilka składów podatkowych. W zakresie swej działalności prowadzi m.in. rozlew gazu płynnego propan-butan do butli. W tych składach Spółka dokonuje również rozlewu gazu do cystern samochodowych i następnie dostarcza ten gaz podmiotom uprawnionym do nabywania wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz do stacji LPG.

Spółka zamierza zlikwidować w jednym składzie rozlew gazu do butli i przenieść go do innego własnego składu. W reorganizowanym składzie odbywać się będzie kontynuacja rozlewu gazu płynnego propan-butan do cystern samochodowych.

Pytanie podatnika jest następujące:

Czy likwidując linię rozlewu gazu do buli z jednoczesną kontynuacją rozlewu gazu do cystern samochodowych Spółka zachowuje status producenta gazu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym?

Odpowiedź na pytanie:

Stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 wyżej powołanej ustawy producentem paliw silnikowych w rozumieniu ustawy jest również podmiot, który dokonuje rozlewu gazu płynnego.

Warunki jakie musi spełnić podmiot, aby zostać uznanym za rozlewającego gaz płynny określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.)

Zgodnie z § 2 pkt. 10 ww. rozporządzenia przez rozlewnię gazu płynnego rozumie się wydzielony technologicznie, niepodpiwniczony obiekt budowlany przeznaczony do napełniania butli gazem płynnym.

Stosownie do § 90 ust. 2 wyżej powołanego rozporządzenia załadunek lub rozładunek cystern samochodowych w bazach lub rozlewniach gazu płynnego powinien odbywać się na stanowiskach posiadających stacjonarne urządzenia do załadunku lub wyładunku gazu płynnego.

Z powyższego wynika, że przez rozlew gazu rozumie się rozlew gazu płynnego do butli. Natomiast nie można uznać za rozlew gazu płynnego załadunku lub rozładunku cystern samochodowych.

Podsumowując, likwidując linię rozlewu gazu do butli z jednoczesną kontynuacją załadunku i rozładunku do cystern samochodowych Spółka traci status producenta paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym w odniesieniu do miejsca, w którym prowadzi obecnie skład podatkowy.

Po likwidacji rozlewu gazu do butli Spółka nie musi w tym miejscu prowadzić składu podatkowego.

Spółka może stać się uprawnionym nabywcą stosownie do § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.). Wówczas aby dokonywać odsprzedaży gazu, korzystając z załadunku lub rozładunku cystern samochodowych, Spółka musi spełnić warunki określone w § 15 ust. 4 wyżej powołanego rozporządzenia. Jeśli Spółka będzie chciała skorzystać ze statusu uprawnionego nabywcy, wówczas nie będzie mogła dokonywać wysyłki gazu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, gdyż zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nastąpi zgodnie z § 24g rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849 z późn. zm.).

Odpowiedzi powyższej udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl