445000-PA-9104-60/05/152/KGL - Nabywanie wewnątrzwspólnotowe heksanu i 1-butenu w procedurze zawieszenia akcyzy i odsprzedaż z wykorzystaniem zwolnienia od podatku akcyzowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2005 r. Urząd Celny w Pruszkowie 445000-PA-9104-60/05/152/KGL Nabywanie wewnątrzwspólnotowe heksanu i 1-butenu w procedurze zawieszenia akcyzy i odsprzedaż z wykorzystaniem zwolnienia od podatku akcyzowego.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-07-21 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2005-07-25) uzupełnionego w dniu 2005-09-26 Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie postanawia uznać stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2005-07-25 do Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek XXX w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z wniosku wynika stan faktyczny: Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na produkcję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy benzyny specjalne w postaci heksanu o kodzie CN 2710 11 25 00 oraz węglowodory acykliczne w postaci 1-butenu o kodzie CN 2901 23 10 0. Odsprzedaż heksanu nastąpi na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późn. zm.) a odsprzedaż 1-butenu na podstawie § 14 ww. rozporządzenia.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące: "Czy Spółka posiadająca zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego na produkcję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, może dokonywać zakupu w nabyciu wewnątrzwspólnotowym heksanu o kodzie CN 2710 11 25 00 oraz 1-butenu o kodzie CN 2901 23 10 0 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie odsprzedawać je zwolnione od podatku akcyzowego uprawnionemu nabywcy?" Według Strony Spółka powinna otrzymać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego magazynowego oraz zmienić regulamin funkcjonowania składu podatkowego.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Stosownie do art. 31 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym podmiot prowadzący działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, poza warunkami określonymi w art. 31 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązany jest dodatkowo spełniać warunki w zakresie: 1) minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi; 2) wysokości złożonego zabezpieczenia akcyzowego; 3) sposobu i minimalnego okresu magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Stosownie do § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.) w przypadku podmiotu prowadzącego działalność polegającą na magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wyprodukowanych lub przetworzonych przez inny podmiot, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia jest dla paliw silnikowych, olejów opałowych posiadanie pojemności magazynowej co najmniej na poziomie 5.000 m3.Natomiast zgodnie z § 13 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku składów magazynowych, w których magazynowane są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, średnioroczny okres składowania w danym magazynie wynosi minimum 2 dni. Zgodnie z § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.) regulamin składu podatkowego powinien zawierać rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej w składzie podatkowym. Natomiast stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.) każda zmiana regulaminu funkcjonowania składu podatkowego wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Reasumując, Spółka aby nabywać wewnątrzwspólnotowo heksan o kodzie CN 2710 11 25 00 oraz buten-1 o kodzie CN 2901 23 10 0 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a następnie odsprzedawać je zwolnione od podatku akcyzowego uprawnionemu nabywcy, musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego magazynowego. Ponadto Spółka powinna zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zmiany regulaminu funkcjonowania składu podatkowego celem ich zatwierdzenia. Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika przysługuje zażalenie. Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia stosownie do art. 238 Ordynacji podatkowej. Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej. Składając zażalenie należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl