Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 listopada 2004 r.
Oświadczenie dotyczące przeznaczenia wyrobu.
Urząd Celny w Radomiu
444000-PA-911-19/04

Pytanie podatnika:

Czy zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz .U. Nr 97, poz. 966 ze zmian.) przy sprzedaży gazu płynnego rozlewanego do butli gazowych w składzie podatkowym wymagane jest od kupującego oświadczenie (określone w ust. 3 pkt 1 cytowanego przepisu) stwierdzające przeznaczenie wyrobu, tj. że gaz płynny nie zostanie użyty do napędu pojazdów samochodowych ?

Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.) w odpowiedzi na pytanie złożone w piśmie z dnia 07.10.2004 r. w sprawie zajęcia stanowiska , czy wymagane jest od kupującego gaz płynny rozlewany do butli w składzie podatkowym oświadczenie o przeznaczeniu wyrobu na cel inny niż do napędu pojazdów samochodowych uprzejmie informuje, co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) ze zmianą wynikającą z rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 181, poz. 1875) zwolnienie od akcyzy ma zastosowanie pod warunkiem, że:

- zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 1 gaz płynny propan-butan jest rozlewany do butli gazowych w składzie podatkowym.

- zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 2 gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2.

W ust. 3 cytowanego rozporządzenia zdefiniowano uprawnionego nabywcę. Określono, że jest to podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1 cytowanego rozporządzenia, który:

1. zużywa wyroby, o których mowa w ust. 1, na cele inne niż do napędu pojazdów samochodowych i który złoży oświadczenie, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych; oświadczenie powinno być złożone na fakturze VAT lub na dowodzie dostawy.

2. dokonuje odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi o którym mowa w pkt. 1.

W ust. 6 cytowanego paragrafu ponownie określono, że sprzedawca jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

- osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Oświadczenie to może być złożone na wystawionej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać datę złożenia oświadczenia oraz powinno być dołączone do kopii faktury VAT

- osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że gaz płynny nie będzie przeznaczony do napędu pojazdów samochodowych. Oświadczenie to powinno być dołączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zmian.) nie określono, czy oświadczenia należy stosować tylko do zbiorników przydomowych czy też do wszystkich zbiorników napełnianych gazem płynnym propan-butan.

Biorąc powyższe pod uwagę, ponowienie wymogu pobierania oświadczeń w pkt 6 omawianego paragrafu ma na celu monitorowanie rynku gazu płynnego oraz zapobieżenie przypadkom ewentualnego zużycia gazu z butli gazowych do celów innych niż opałowe. Wymóg pobierania oświadczeń dotyczy każdej sprzedaży gazu płynnego - propan, butan oraz mieszanin propanu-butanu w przypadku zastosowania procedury zwolnienia z podatku akcyzowego.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl