Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 listopada 2006 r.
Urząd Celny w Radomiu
444000-PA-911/ 14a-10/06/DJ
Wykorzystywanie odmierzacza paliw ciekłych w przypadku zużycia wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności a stawka akcyzy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 24.08.2006 r. (data wpływu do Urzędu Celnego w Radomiu 24.08.2006 r.), uzupełnionego 19.09.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu

uznaje przedstawione we wniosku stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2006 r. do Urzędu Celnego w Radomiu wpłynął wniosek Podatnika w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku (uzupełnionego w dniu 19.09.2006 r.) wynika następujący stan faktyczny:

Spółka, prowadząc działalność w zakresie transportu, posiada na terenie swojego zakładu magazyn paliw. Ze względów ekonomicznych (oszczędność kosztów własnych) zamontowano w autobusach dodatkowe zbiorniki na olej opałowy, zasilający urządzenie do ogrzewania pojazdów. Zakupu oleju opałowego Podatnik dokonuje od firmy XXX, uiszczając podatek akcyzowy, zawarty w cenie oleju - 232,00 PLN za 1.000 l. Spółka nigdy nie dokonywała sprzedaży przedmiotowego wyrobu, nie dokonuje jej obecnie, jak również nie zamierza dokonywać takiej sprzedaży dla klientów zewnętrznych. Olej ten wykorzystywany jest jedynie na potrzeby własne, do celów grzewczych, a dokonanie dostawy dokumentują stosowne oświadczenia. Przedmiotem interpretacji jest sytuacja, gdy nalewanie oleju do pojazdów odbywałoby się za pomocą dystrybutora typu ADAST, nieposiadającego licznika wartości wydanego oleju, a zaopatrzonego wyłącznie w licznik określający ilość wydanego produktu.

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości przechowywania zakupionego oleju opałowego w zarejestrowanych przez Urząd Dozoru Technicznego zbiornikach podziemnych przeznaczonych na paliwa płynne przy jednoczesnym korzystaniu z dystrybutora naziemnego podczas napełniania zbiorników centralnego ogrzewania w autobusach Spółki (cele grzewcze). Wątpliwości ze strony Podatnika budzi fakt, czy przyjęcie takiego rozwiązania technicznego nie będzie skutkowało koniecznością zastosowania pełnej stawki akcyzy.

Stanowisko Podatnika:

Według oceny stanu faktycznego dokonanego przez Stronę istnieje możliwość magazynowania oleju opałowego w odpowiednich zgłoszonych i zarejestrowanych zbiornikach przeznaczonych do przechowywania paliw płynnych, a jego dystrybucja wewnętrzna (cele własne spółki) może być realizowana za pośrednictwem dystrybutora umożliwiającego wyłącznie rejestrację wydanej ilości produktu. Czynność ta, zdaniem Podatnika, nie nosi przy tym znamion czynności sprzedaży.

XXX stosując wyżej wymieniony produkt jedynie dla wewnętrznych potrzeb ogrzewania autobusów będących własnością spółki, nie sprzedawała, nie sprzedaje i nie zamierza prowadzić sprzedaży oleju dla klientów zewnętrznych, a olej opałowy zakupiony w XXX zostanie w całości przeznaczony na cele uprawniające do stosowania stawek podatku akcyzowego, o których mowa w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.), co zatem uprawnia Stronę do zastosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego.

Naczelnik Urzędu Celnego wyjaśnia:

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) art. 65 ust. 1a pkt 1 precyzuje, że w przypadku użycia olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe, które nie spełniają warunków określonych w odrębnych przepisach, w szczególności wymogów w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, użycia ich niezgodnie z przeznaczeniem, a także sprzedaży ich za pomocą odmierzaczy paliw ciekłych, stawka akcyzy dla olejów opałowych lub olejów napędowych, przeznaczonych na cele opałowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) opodatkowaniu akcyza podlega sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu rozszerza art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy, uznając za sprzedaż również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Przytoczony przez Stronę stan faktyczny wskazuje na bezsporny fakt, że ww. czynności dokonywane są przy użyciu odmierzacza paliw ciekłych, który nie traci cech instalacji pomiarowej (rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda - Dz. U. Nr 77, poz. 731), mimo podanej przez Podatnika informacji o braku możliwości odczytu wartości wydanego wyrobu. Natomiast nie budzi zastrzeżeń ze strony organu podatkowego możliwość przechowywania przez Spółkę oleju opałowego w odpowiednich zgłoszonych i zarejestrowanych zbiornikach na przechowywanie paliw płynnych.

Reasumując, z literalnego brzmienia przytoczonego wyżej przepisu art. 65 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym wykorzystywanie odmierzacza paliw ciekłych w przytoczonym stanie faktycznym skutkuje zastosowaniem stawki 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu wydania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

POUCZENIE

Stosownie do art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa na postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego służy Stronie zażalenie.

Na niniejsze postanowienie wnosi się zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Radomiu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Zażalenie na postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie stosownie do art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej.

Składając zażalenie należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl