Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 grudnia 2004 r.
Obowiązek zapłaty opłaty paliwowej.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-92/04/2306/RC

Stan faktyczny:

Przedsiębiorstwo na dzień 1-go maja 2004r. posiadało pewne ilości gazu płynnego służącego do tankowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w prowadzonej przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Od stanów magazynowych gazu będących na stanie w dniu 01.05.2004r. Przedsiębiorstwo zapłaciło podatek akcyzowy.

Pytanie podatnika:

Czy Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapłaty opłaty paliwowej od ilości gazu zakupionego przed dniem 1 maja 2004r.,od którego zapłaciła podatek akcyzowy? Czy podmiotem tym będzie podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej tego gazu?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 37 h ustawy z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192 z późn. zm.) wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów podlega opłacie zwanej dalej "opłatą paliwową".

Zgodnie z art. 37 j ust. 2 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 2124) w okresie od 01.01.2004r. do 14.10.2004r. obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od gazu, o którym mowa w art. 37h, ciążył na podmiocie dokonującym sprzedaży detalicznej tego gazu.

Stosownie do przepisu art. 37 l przedmiotowej ustawy, podstawą do obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość gazu, od jakiej podmiot dokonujący sprzedaży detalicznej tego gazu jest zobowiązany zapłacić podatek akcyzowy.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz.257 z późn. zm.) opodatkowaniu akcyzą podlega także nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę fakt, że Przedsiębiorstwo posiada gaz służący do tankowania pojazdów samochodowych i jeżeli jest sprzedającym w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym oraz jest to gaz, od którego Przedsiębiorstwo zapłaciło podatek akcyzowy, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zapłaty opłaty paliwowej od tego gazu.

Jednocześnie wyjaśniam, że w dniu 15 października 2004r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. Nr 213, poz. 2156) zwanej dalej znowelizowaną ustawą, zostały wprowadzone nowe zasady uiszczania opłaty paliwowej.

I tak w myśl postanowień art. 37h ust. 1znowelizowanej ustawy wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym podlega opłacie, zwanej dalej "opłatą paliwową".

Stosownie do art. 37 h ust. 2 przez wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w ust. 1, rozumie się czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

Zgodnie z treścią art. 37 j ust.1 znowelizowanej ustawy obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art.37 h, ciąży na:

1) producencie paliw silnikowych lub gazu albo

2) importerze paliw silnikowych lub gazu albo

3) podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu albo

4) innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl