Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo
z dnia 31 grudnia 2004 r.
Wyliczenie kwoty należnego podatku akcyzowego.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-148/04/4742/GK

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w piśmie z dnia 29.09.2004r. (data wpływu do Urzędu - 05.10.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny

Spółka sprzedaje wyroby gotowe (kosmetyki) objęte podatkiem akcyzowym w wysokości 10%. Kwota należnego podatku akcyzowego jest wyliczana przez Spółkę rachunkiem w "stu" zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm. )

Pytanie podatnika

Czy naliczana przez Spółkę wartość akcyzy jest prawidłowa na podstawie następującego przykładu:

- wartość netto wyrobów gotowych bez akcyzy 45.500,00 zł.

- sprzedaż wyrobów netto z akcyzą 50.050,00 zł.

- wartość akcyzy do zapłaty 4.550,00 zł.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju podlega opodatkowaniu akcyzą.

Towar (kosmetyki) będący przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Spółkę jest wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.) pod pozycją 22-26 i poz.28 jako wyrób akcyzowy objęty stawką podatku akcyzowego w wysokości 10 %.

Na podstawie art. 10 ust.1 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania w przypadku wyrażenia stawki akcyzy w procencie podstawy opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży na terytorium kraju wyrobów akcyzowych pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741) deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego składają się z formularza głównego - AKC-3, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz informacji o podatku akcyzowym dotyczącym poszczególnych grup wyrobów akcyzowych (odnośnie kosmetyków będzie to informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych - AKC- 3/G, znajdująca się w załączniku Nr 8 do rozporządzenia). W powyższej informacji w rubryce C - Obliczenie kwot podatku akcyzowego od poszczególnych wyrobów, w kolumnie d została wskazana kwota od której należy obliczyć kwotę podatku. Jest to kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należne od tych wyrobów .

Tak więc w opinii Naczelnika Urzędu Celnego w Warszawie kwota podatku akcyzowego wyliczona od wartości netto wyrobów w wysokości 4.550,00 zł. jest prawidłowa.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl