Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Rozliczenie ubytków w paliwie żeglugowym.
I Urząd Celny w Warszawie
441000-PA-9100I-124/04/JK

Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie złożone w piśmie z dn. 01.09.2004r. uzupełnione pismem z dn. 30.09.2004r., w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym ubytków paliw wykorzystywanych do celów żeglugi, uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny:

Firma zajmuje się zaopatrywaniem statków w paliwo żeglugowe, nabywane od dostawców krajowych i z importu, zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966z póź. zm.). Spółka dokonuje obrotu następującymi paliwami:

- oleje napędowe o zawartości siarki powyżej 0,05% do 0,2%- kod CN 2710 19 45

- oleje opałowe o zawartości siarki powyżej 1%, do 2%- kod CN 2710 19 63

- oleje opałowe ciężkie, wysokosiarkowe, o zawartości siarki powyżej 1%, symbol PKWiU 23.20 17-00.42

Zapytanie podatnika

Czy ubytki w paliwie żeglugowym podlegają akcyzie, a jeśli tak:

1. Czy przez 6 miesięcy od końca maja 2004r. tj. do 30.11.2004r. spółka może rozliczać ubytki w wysokościach rzeczywistych bez obciążania ich akcyzą, pomimo iż nie złożyła w UC wniosku o ustalenie norm dopuszczalnych ubytków?

2. Czy za dzień powstania ubytku, a co za tym idzie, dzień powstania obowiązku podatkowego, uważa się dzień przeprowadzenia inwentaryzacji, czy dzień podpisania protokołu z inwentaryzacji i sformułowania odpowiednich wniosków przez komisję inwentaryzacyjną, co do rozliczenia stwierdzonych braków, gdyż dopiero wtedy istnieje pewność, że stwierdzone ubytki nie są spowodowane np. błędem ewidencji?

3. Wg jakiej stawki należy obciążyć ubytki w wyrobach akcyzowych zharmonizowanych, w przypadku braku ustalonych przez naczelnika UC norm zużycia czy wg wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.04.2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, czy wg stawek wynikających z ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym?

Odpowiedź

Kwestia ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych uregulowana jest w art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy akcyzie podlegają ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ubytki lub niedobory powstające podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, do wysokości ustalonej przez właściwego naczelnika urzędu celnego dla danego podatnika akcyzy.

W myśl przepisu art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego ustala dla poszczególnych podatników akcyzy z urzędu lub na wniosek podatnika normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powstających w czasie wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, w wysokości nie wyższej niż określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585).

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 i 5 ww. rozporządzenia ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków, powstających w czasie produkcji, magazynowania, lub przewozu, m. in. olejów średnich gdzie indziej nie sklasyfikowanych, oznaczonych symbolami PKWiU 23.20.16 objętych kodami CN od 2710 19 31 do 27 10 19 49 i olejów opałowych gdzie indziej nie sklasyfikowanych oznaczonych symbolami PKWiU 23.20.17 objętych kodami CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

W poz. 4 załącznika nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, wymieniona jest grupa produktów rafinacji ropy naftowej, oznaczona symbolem PKWiU 23.20, do której należą także oleje napędowe i opałowe, określone w zapytaniu Spółki, wykorzystywane również do celów żeglugi. Tak więc ubytki tych paliw podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Ad 1. Stosownie do przepisu § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków (......)dla podatnika, który od dnia 1 maja 2004r. stał się podatnikiem dokonującym czynności w zakresie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, do czasu ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków, powstałe ubytki rozlicza się w wysokości równej rzeczywistym stratom wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po maju 2004r. W związku z powyższym powstałe do końca listopada 2004r. ubytki Spółka rozlicza w wysokości równej rzeczywistym stratom olejów napędowych i opałowych.

Ad 2. Zgodnie z art. 6 ust. 4 i 6 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku ubytków i niedoborów wyrobów akcyzowych zharmonizowanych obowiązek podatkowy powstaje z dniem ich powstania, a jeżeli tego dnia nie można ustalić - z dniem ich stwierdzenia przez uprawniony podmiot. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy dla wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, za datę jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony podmiot stwierdził dokonanie czynności podlegających opodatkowaniu. Tak więc za dzień powstania ubytku należy przyjąć dzień przeprowadzonej inwentaryzacji.

Ad 3. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy stosuje się odpowiednio najwyższą stawkę akcyzy ustaloną dla tych wyrobów w § 2 ust.2 w załącznikach do rozporządzenia oraz w art. 68 ust.4 ustawy. W związku z tym, że § 2 ust.2 rozporządzenia i w art. 68 ust.4 ustawy. określone są stawki akcyzy odpowiednio dla wyrobów tytoniowych i piwa, w przypadku przekroczenia norm dopuszczalnych ubytków olejów opałowych i napędowych stosuje się stawki akcyzy ustalone w załącznikach do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków (......) nie określa terminu, w jakim właściwy naczelnik urzędu celnego ustala normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w przypadku gdy podatnik od dnia 1 maja 2004r. stał się podatnikiem zużywającym ww. wyroby. Powołany wyżej przepis § 9 ust. 2 rozporządzenia określa okres, w jakim podatnik uprawniony jest do rozlicza ubytków w wysokości równej rzeczywistym stratom wyrobów, w przypadku nieustalenia przez właściwego naczelnik urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków.

W związku z powyższym należy uznać, iż do czasu ustalenia przez powołany wyżej organ norm zużycia, powstałe zużycia rozlicza się w wysokości równej rzeczywistemu zużyciu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym właściwy naczelnik urzędu celnego ustala dla poszczególnych podatników podatku akcyzowego z urzędu lub na wniosek podatnika dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w przypadku ich zużycia do wytwarzania innych wyrobów. Tak więc, Naczelnik tut. Urzędu może ustalić dla Spółki normy zużycia olejów opałowych i napędowych, w przypadku gdy Spółka zużywa te wyroby do wytwarzania innych wyrobów.

Odpowiedzi powyższej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz o stan prawny wynikający z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu jej datowania. Odpowiedź jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: www.bip.warszawa.ic.gov.pl