Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 października 2004 r.
Urząd Celny w Bydgoszczy
431000-PA-0503-70/04/PW
Produkcja estrów metylowych poza składem podatkowym.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) przedstawiam odpowiedź na pytania Podatnika, postawione w piśmie z dnia 12 października 2004 r.

Czy produkcja estrów metylowych (PKWiU 24.66.48-90.10) powinna odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym?

Odpowiadając na pytanie Podatnika potwierdza się, iż zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ostatnio zmienionej Dz. U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623), produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zasadniczym kryterium decydującym o konieczności prowadzenia składu podatkowego w przedmiotowej sprawie jest sklasyfikowanie estrów metylowych do grupy produktów akcyzowych zharmonizowanych. Biorąc pod uwagę zawartą w piśmie Podatnika deklarację, że przedmiotowe estry zostaną przeznaczone do użycia jako paliwo silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych należy zaliczyć je do wyrobów akcyzowych Po przeanalizowaniu wykazu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zawartych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, stwierdza się iż estry metylowe nie są produktem akcyzowym zharmonizowanym.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, iż produkcja estrów metylowych nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Powyższej odpowiedzi udziela się w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Podatnika oraz przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dniu datowania niniejszego pisma. Jest ona zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Podatnika pełnego stanu faktycznego sprawy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl