Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 stycznia 2005 r.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa energii elektrycznej - powstanie obowiązku podatkowego, zwrot akcyzy oraz korekta deklaracji.
Urząd Celny w Szczecinie
421000-PA-9102-01/05/TS

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 29, poz. 257 ze zmianami ) opodatkowaniu akcyzą podlegają nabycie wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Treść art. 7 ust.4 ustawy stanowi, iż w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania czynności.

W przypadku energii elektrycznej natomiast, dla ustalenia obowiązku podatkowego zastosowanie ma przepis art. 6 ust. 5 ustawy, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstaje z dniem wydania energii. Kwestie dotyczące obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz płatności akcyzy uregulowane zostały w art. 18 w/w ustawy zgodnie z którym podatnicy obowiązani są składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego, zwane "deklaracjami podatkowymi" za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. I tak na przykład dostarczoną energię elektryczną w miesiącu październiku, fakturowaną w miesiącu listopadzie należy rozliczyć w deklaracji podatkowej za miesiąc październik, w terminie do 25 listopada.

W przypadku energii elektrycznej w odniesieniu do której powstaje obowiązek podatkowy rozliczenie podatku akcyzowego powinno nastąpić na formularzu AKC-3 wraz z załącznikiem AKC-3/H, a przepisy nie przewidują wyodrębnienia pozycji, w której należałoby wykazać dostawę wewnątrzwspólnotową.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju przysługuje zwrot akcyzy.

Zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.04.2004r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 673) na pisemny wniosek podatnika. Forma wniosku może być dowolna ponieważ nie został określony wzór wniosku jak to miało miejsce w przypadku wyrobów zharmonizowanych. Wniosek powinien zostać złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z z określonymi w rozporządzeniu załącznikami m.in. dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy , którym może być: polecenie przelewu , dowód wpłaty w kasie urzędu celnego bądź faktura z wykazaną kwotą akcyzy.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) podatnicy mają prawo skorygować uprzednio złożone deklaracje. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Ponadto stosownie do art. 81c w/w ustawy podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku i dlatego w Państwa przypadku stosownym byłoby dokonać korekt do wcześniej złożonych deklaracji.

Powyższa odpowiedź na zapytanie podatnika dotyczy stanu faktycznego opisanego w zapytaniu oraz stanu prawnego na dzień 20.01. 2005 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl