Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Założenie ksiąg rachunkowych w miejsce podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Izba Skarbowa w Poznaniu
415 - 115/04

Pytanie podatnika

W jaki sposób należy księgować w koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione w 2004 r. a dotyczące 2003 r., w przypadku gdy Podatnik (z uwagi na przekroczenie poziomu 800.000 Euro przychodu) zakłada księgi rachunkowe w miejsce podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej wcześniej metodą kasową?

Odpowiedź

Moment potrącania kosztów regulują przepisy art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.), zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 potrącane są tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Art. 22 ust. 5 odnosi się do podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe), u których koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącalne także koszty uzyskania ponoszone w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku, chyba, ze ich zarachowanie nie było możliwe, w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Przytoczona wyżej zasada, zgodnie z przepisem art. 22 ust. 6 cyt. Ustawy ma również zastosowanie do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem, że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Powyższe oznacza, że od generalnej zasady określającej moment potrącania kosztów uzyskania przychodów wyrażonej przepisem art. 22 ust. 4, prawodawca przewidział wyjątek określony w przepisie art. 22 ust. 6 ustawy, co w praktyce powoduje, że podatnicy ci mogą stosować zasady potrącania kosztów obowiązujące w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe o ile zostaną spełnione warunki określone tym przepisem.

Jak wynika z Państwa pisma powstałe wątpliwości są wynikiem prowadzenia do końca 2003 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a od 1.01.2004 r. księgi rachunkowej.

Z uwagi na fakt, że zmiana prowadzonych ksiąg uniemożliwia zaksięgowanie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pozostałych wydatków księgowanych metodą kasową, które na potrzeby rozliczenia roku 2003 potraktowane zostałyby incydentalnie na zasadzie memoriału uznać należy, że okoliczność ta wyczerpuje znamiona zastosowania normy prawnej art. 22 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wedle której jeżeli zarachowanie kosztu nie jest możliwe, jest on potrącalny w roku w którym został poniesiony.

Jednocześnie informuje się, że Podatnikom w oparciu o przepis art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) przysługuje prawo dokonania korekty zeznania podatkowego z uwzględnieniem przepisu art. 14 § 3 tejże ustawy tj. z pominięciem konsekwencji w postaci naliczenia odsetek za zwłokę, jak również dodatkowego zobowiązania w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej odpowiedz udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z dnia 07.04.2004 r. Nr Zd-G/415/3/2004 uznaje za nieaktualną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl