362000-RPA-9105-18/06/AL - Strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych w procedurze zawieszenia akcyzy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 stycznia 2007 r. II Urząd Celny w Łodzi 362000-RPA-9105-18/06/AL Strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych w procedurze zawieszenia akcyzy.

Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005 r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 i zm.) w związku z zapytaniem podatnika z dnia 31 października 2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi uznaje stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku- pytanie Nr 1 - za prawidłowe.

Uzasadnienie

Stan faktyczny: Spółka z o.o. "E-P" współpracuje z firmami bułgarskimi, będącymi producentami i dostawcami win. Spółka kontynuując realizacje kontraktów na dostawy do Polski win od bułgarskich kontrahentów będzie funkcjonowała jako zarejestrowany handlowiec.

Pytanie podatnika Nr 1: Jakimi pozwoleniami muszą wylegitymować się strony nabycia towarów wewnątrzwspólnotowych tj. win w procedurze zawieszenia akcyzy?

Stanowisko podatnika: Spółka stoi na stanowisku, iż zgodnie z poz. 30 załącznika Nr 2 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. z późn. zm. dostawy win tj. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych od bułgarskich kontrahentów będą odbywały się w oparciu o nabycie wewnątrzwspólnotowe. Kontynuując realizację kontraktów na dostawy win Spółka będzie funkcjonowała jako zarejestrowany handlowiec.

Odpowiedź: Procedura zawieszenia poboru akcyzy, jak również instytucje składu podatkowego oraz zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca mają zastosowanie w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, tj. wyrobów objętych jednolitymi zasadami opodatkowania i obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Procedura zawieszenia poboru akcyzy została wprowadzona przepisami dyrektyw horyzontalnej. Artykuł 4 dyrektywy horyzontalnej definiujący pojęcie procedury zawieszenia poboru akcyzy wskazuje, że przez procedurę tę należy rozumieć porozumienie podatkowe odnoszące się do produkcji, przetwarzania, przechowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych w ramach zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z przepisami przedmiotowej dyrektyw procedura zawieszenia poboru akcyzy może mieć zastosowanie w następujących przypadkach: - produkcja, przetwarzanie lub magazynowanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym, - przemieszczanie lub dostawa wyrobów akcyzowych pomiędzy składami podatkowymi na terytorium jednego państwa członkowskiego, jak również pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, - dostawa wyrobów akcyzowych z terytorium jednego państwa członkowskiego do podmiotu w innym państwie członkowskim, jeżeli nabywca towarów posiada w państwie przeznaczenia status zarejestrowanego lub niezarejestrowanego handlowca, - przemieszczanie wyrobów akcyzowych z terytorium jednego państwa członkowskiego do przedstawiciela podatkowego w innym państwie członkowskim celem dokonania dostawy tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia wyrobów, - przemieszczenia lub dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów akcyzowych objętych zerową stawka podatku akcyzowego, - eksport wyrobów akcyzowych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z definicja zawartą w art. 2 ustawy o podatku akcyzowym, zarejestrowany handlowiec jest podmiotem, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności. Uzyskanie statusu zarejestrowanego handlowca pozwala więc na nabywanie w innych państwach członkowskich zharmonizowanych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Artykuł 37 ustawy o podatku akcyzowym określa warunki, jakie powinien spełniać podmiot ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Natomiast dostawca (producent) wyrobów akcyzowych zharmonizowanych aby mógł wysłać wyroby akcyzowe zharmonizowane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy musi posiadać status składu podatkowego.

Pouczenie: Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Postanowienie, na które służy zażalenie Strona może złożyć do Dyrektora Izby Celnej w Łodzi za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl