Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 sierpnia 2005 r.
Urząd Celny w Gdyni
321000-RPA-9104-22/05/WS
Zwolnienie z akcyzy wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa do lotniczych silników turbinowych dla jednostki wojskowej za pośrednictwem polskiego przedsiębiorcy nie posiadającego składu podatkowego.

W odniesieniu do pierwszego pytania - w ocenie wnioskodawcy - w przedstawionej wyżej sytuacji zachowuje on prawo do zwolnienia z akcyzy w przypadku nabycia przedmiotowego paliwa od podmiotu nie posiadającego składu podatkowego z uwagi na przeznaczenie tego paliwa oraz fakt, iż będzie ono dostarczone bezpośrednio do jednostki wojskowej. Podatnik nadmienił, iż omawiane paliwo jest zwolnione z podatku akcyzowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, ponadto stosowne oświadczenie (stwierdzające, że zakupione paliwo będzie przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia) będzie złożone sprzedawcy.

Odnośnie drugiego pytania wnioskodawca stanął na stanowisku, iż zgodnie z art. 6a ust. 4 ustawy o Służbie Celnej wyroby przeznaczone na cele specjalne zakupywane przez jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej nie podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu, w konsekwencji przy odbiorze paliwa dostarczonego bezpośrednio do jednostki wojskowej nie jest wymagana obecność przedstawiciela Urzędu Celnego.

Naczelnik Urzędu Celnego w Gdyni wyjaśnia, co następuje:

W myśl § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy sprzedaż benzyny silnikowej lotniczej do silników tłokowych, paliwa do lotniczych silników turbinowych lub olejów smarowych do silników lotniczych, dokonywaną na zamówienie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego upoważnionego przez tego ministra lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych - z przeznaczeniem na potrzeby lotnictwa oraz techniki morskiej i lądowej wyposażonej w silniki lotnicze tłokowe lub turbinowe. Z kolei zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 w/w rozporządzenia zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że wskazane wyżej podmioty zamawiające dołączą do umowy zawartej ze sprzedawcą - w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia złożonego sprzedawcy - oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia.

Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności stanu faktycznego i prawnego zdaniem organu obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości dokonywania przez jednostkę wojskową nabycia wewnątrzwspólnotowego wskazanych wyżej paliw za pośrednictwem jakiegokolwiek podmiotu (w tym także polskiej firmy nie posiadającej składu podatkowego).

W myśl przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu. Z kolei przepis § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.04.2004r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz.U. Nr 89 poz. 849 ze zm.) stanowi, że w przypadku wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, procedura zawieszenia poboru akcyzy może być zastosowana jedynie po przedstawieniu prowadzącemu skład podatkowy zamówienia potwierdzonego przez właściwego naczelnika urzędu celnego lub oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów, stwierdzającego cel zużycia wyrobów, o którym mowa w przepisach dotyczących zwolnień od akcyzy.

Jak wskazano wyżej, z treści § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wynika, iż zwolnienie to ma zastosowanie pod warunkiem, że wskazane wyżej podmioty zamawiające dołączą do umowy zawartej ze sprzedawcą - w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamówienia złożonego sprzedawcy - oświadczenie stwierdzające, że zakupione wyroby zostaną przeznaczone do celów uprawniających do zastosowania zwolnienia.

Ze wskazanych wyżej regulacji wynika, że przedmiotowe oświadczenie powinno być dostarczone sprzedawcy, którym jest - w opisanej wyżej sytuacji - prowadzący skład podatkowy. W konsekwencji należy uznać, że omawiane wyroby akcyzowe nie mogą zostać bezpośrednio dostarczone jednostce wojskowej - ich nabycia wewnątrzwspólnotowego na zamówienie podatnika może dokonać prowadzący skład podatkowy posiadający oświadczenie jednostki o przeznaczeniu wyrobów. Po przemieszczeniu tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do w/w składu podatkowego (znajdującego się na terytorium kraju) prowadzący ten skład ma możliwość dokonania sprzedaży omawianych wyrobów wnioskodawcy.

Odnosząc się do kwestii konieczności obecności przedstawiciela szczególnego nadzoru podatkowego podczas dostarczania w/w wyrobów do jednostki, organ celny stwierdza, co następuje:

W myśl art. 6a ust. 4 ustawy o Służbie Celnej nie podlegają szczególnemu nadzorowi podatkowemu wyroby określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 6g ust. 1 pkt 1, przeznaczone na cele specjalne określone w odrębnych przepisach, w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Jak wskazano wyżej, omawiane wyroby akcyzowe nie mogą zostać bezpośrednio dostarczone jednostce wojskowej, zatem - mimo faktu, że wnioskodawca prawidłowo powołał w treści zapytania cytowany wyżej przepis ustawy o Służbie Celnej - należy uznać, że w niniejszej sytuacji nie znajdzie on zastosowania.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę oraz stan prawny obowiązujący w dniu wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuję, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl