312000-OG-055-135/2005 - Odliczenie akcyzy przy zakupie samochodu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2005 r. Urząd Celny w Łomży 312000-OG-055-135/2005 Odliczenie akcyzy przy zakupie samochodu.

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 26.07.2005 roku uzupełnionym w dniu 10.08.2005r. oraz w dniu 30.09.2005r. i w dniu 12.10.2005r. dotyczącym interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego, Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży postanowił uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na sprzedaży samochodów, w tym także nowych samochodów osobowych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i dokonuje comiesięcznego rozliczenia podatku akcyzowego. Dnia 05.10.2004r. zakupił celem dalszej odsprzedaży samochód osobowy. Fakturę zakupu tego samochodu opłacono dnia 05.10.2004r. W deklaracji podatku akcyzowego za miesiąc październik 2004r. podatnik pomniejszył akcyzę należną o akcyzę naliczoną zawartą w fakturze zakupu tego samochodu. W lipcu 2005r. zdecydował, że samochód ten będzie używany jako samochód demonstracyjny i zarejestrował go. W dniu 25.07.2005r. dokonał korekty deklaracji AKC-3/AKC-3zh za miesiąc październik 2004r. Korekta polegała na obniżeniu akcyzy naliczonej (poz. 8 załącznika AKC-3/E) o kwotę akcyzy zawartej w fakturze zakupu ww. samochodu. W swoim stanowisku podatnik stwierdza, że postąpił nieprawidłowo gdyż powinien dokonać skorygowania kwoty podatku naliczonego w deklaracji za miesiąc lipiec. Podatnik w swym wniosku występuje z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczania podatku akcyzowego:

Jeżeli kupiliśmy samochód w październiku 2004 roku i w tym miesiącu dokonaliśmy odliczenia akcyzy wynikającej z jego faktury zakupu a następnie w lipcu 2005r. dokonaliśmy rejestracji tegoż samochodu, to czy mamy obowiązek sporządzić korektę, a jeśli tak, to czy za miesiąc październik 2004r. (zmniejszającą akcyzę naliczoną) czy też można pomniejszyć akcyzę naliczoną o kwotę tej akcyzy w miesiącu rejestracji samochodu tj. w lipcu 2005r.?

Regulacje prawne dotyczące tej kwestii, jak podatnik słusznie zauważył, przedstawione są w art. 19 i art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) lecz, aby uzyskać pełny stan prawny dotyczący powyższej kwestii należy wziąć pod uwagę również art. 80 i 82 tejże ustawy.

Art. 80 ust. 1 stanowi, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W ust. 2 tegoż art. ustawodawca określa, że podatnikami od akcyzy są:

1. podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju,

2. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W ust. 3 cytowanego artykułu zawarto uregulowania dotyczące powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie, z którymi obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje: w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W ust. 2 stwierdzono, że w przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku. W myśl art. 19 wyżej przytoczonej ustawy podatnicy są zobowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Art. 79 stanowi, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowana lub zapłaconą od importu.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 8 lit. b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zm.) dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy w przypadku nabycia samochodów na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu samochodami osobowymi jest faktura z wykazaną kwotą akcyzy. Zatem jeżeli firma zakupiła w miesiącu rozliczeniowym samochody od kontrahenta w kraju na podstawie faktur VAT, to ma prawo do pomniejszenia akcyzy należnej za dany miesiąc rozliczeniowy o akcyzę wykazaną w fakturach zakupu, które otrzymała w miesiącu rozliczanym o ile dany samochód jest przedmiotem sprzedaży opodatkowanej. Jeżeli w terminie późniejszym okaże się, że dany samochód osobowy, od którego zapłacona akcyza pomniejszyła podatek należny w danym miesiącu rozliczeniowym (zgodnie z możliwością wynikającą z art. 79), został zarejestrowany w kraju, a więc nie jest przedmiotem sprzedaży opodatkowanej, wówczas należy dokonać stosownej korekty deklaracji mającej na celu wyłączenie ze zmniejszeń akcyzy naliczonej. Prawo do złożenia korekty deklaracji daje podatnikowi art. 81a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60 ze zm.), zaś art. 81 narzuca obowiązek złożenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W związku z powyższym należy przyjąć, iż prawidłowym jest złożenie korekty za miesiąc październik 2004r., jednocześnie należy zwrócić uwagę, że korekta deklaracji za ten miesiąc może spowodować ciąg korekt w miesiącach następnych. Rozpatrując zagadnienia techniczne dotyczące sposobu wypełniania deklaracji podatkowej AKC-3/AKC-3zh (DEKLKARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO) oraz załącznika do tej deklaracji AKC-3/E (INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH) należy odnieść się do opisu zawartego w tych dokumentach. Obowiązujące wzory deklaracji oraz załączników do deklaracji zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741, z późn. zm.).

W polu nr 8 załącznika AKC-3/E wpisywane powinny być, zgodnie z opisem pola, zwolnienia i pomniejszenia czyli w rozpatrywanym przypadku kwoty podatku wyszczególnione w fakturze zakupu.

Pouczenie: Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje podatnikowi zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Łomży w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5 zł i 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl