Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 września 2005 r.
Zaokrąglenie kwoty zaliczki na podatek akcyzowy oraz należnego podatku akcyzowego do pełnych złotych, z pominięciem groszy.
Urząd Celny w Białymstoku
311000-PA-0550-17/1/05/KG

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (gazu płynnego), który dokonuje zapłaty akcyzy za okresy dzienne, poprzez zaokrąglenie kwot zaliczki do pełnych złotych z pominięciem groszy oraz w deklaracji za okres miesięczny należny podatek akcyzowy oblicza w zaokrągleniu do pełnych złotych, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe.

Uzasadnienie:

Strona działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wnioskiem z dnia 19.07.2005 roku (wpływ do Urzędu Celnego w Białymstoku w dniu 19.07.2005r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż XXXXXX, jest podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (gazu płynnego).

Zdaniem Strony na podstawie § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 roku w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z dnia 7 maja 2001 roku, Nr 40, poz. 463), zaokrąglanie kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki te nie są pobierane przez płatników, a także podatku dochodowego od osób prawnych, dokonywane jest do pełnych złotych z pominięciem groszy.

Wobec powyższego Strona zwróciła się z następującym zapytaniem:

Czy właściwym jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który zgodnie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) dokonuje zapłaty akcyzy za okresy dzienne, poprzez zaokrąglenie kwot zaliczki do pełnych złotych z pominięciem groszy oraz w deklaracji za okres miesięczny należny podatek akcyzowy oblicza w zaokrągleniu do pełnych złotych?

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku, strona w piśmie z dnia 30.08.2005r. wyjaśniła, iż prawidłową podstawą prawną odnośnie jej stanowiska winien być § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 240, poz. 2063).

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku zważył, co następuje:

Art 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) stanowi, że podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego, zwane dalej "deklaracjami podatkowymi", za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 18 ust. 3 wyżej powołanej ustawy, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego z dnia 19 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 741 z późn. zm.), określił m.in. wzór formularza głównego deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego stanowiący załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (AKC-3/AKC-3zh). W przedmiotowym wzorze, w objaśnieniu, ustawodawca wskazał, iż: "wszystkie wartości wykazuje się w deklaracji w pełnych złotych, pomijając końcówki wyrażone w groszach".

Stosownie do art. 19 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym, podatnicy są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Ust. 2 art. 19 ww. ustawy stanowi zaś, że w przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podatnicy są również obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne.

Art. 3 pkt 3 lit a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn. zm. ) stanowi, iż przez podatki rozumie się także zaliczki na podatek.

Określona w art. 19 ustawy o podatku akcyzowym, wstępna wpłata akcyzy za okresy dzienne jest w zakresie podatku akcyzowego zaliczką na podatek za dany miesiąc rozliczeniowy.

W świetle art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych do pełnych dziesiątek groszy. Natomiast na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 63 § 2 wyżej powołanej ustawy, Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U, Nr 240, poz. 2063 z późn. zm.) określił m. in. szczegółowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków.

Zgodnie z § 14 wyżej wymienionego rozporządzenia, zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki te nie są pobierane przez płatników, a także podatku dochodowego od osób prawnych dokonywane jest do pełnych złotych, z pominięciem groszy.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Powyższa interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Ponadto zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Natomiast stosownie do art. 14b § 2 cyt. ustawy, udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku wniesione za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl