2461-IBPP4.4512.16.2017.1.BP, Brak prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją - przebudowy... - OpenLEX

2461-IBPP4.4512.16.2017.1.BP - Brak prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją - przebudowy drogi.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 2461-IBPP4.4512.16.2017.1.BP Brak prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją - przebudowy drogi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2017 r. (data wpływu 21 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "X"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "X".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miejska w D. jest jednostką samorządu terytorialnego będącą czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z możliwością pozyskania dotacji ze środków funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Gmina Miejska w D. wystąpiła o dotację w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pod nazwą: "X". Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców. Celem szczegółowym jest: poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru. Przedsięwzięcie 2.1.1: rozwijanie infrastruktury ułatwiającej kontakty przestrzenne, w tym rozwój infrastruktury drogowej.

Zakres rzeczowy operacji obejmuje przebudowę drogi gminnej położonej na terenie miasta Dynów zlokalizowanej na działce o nr ewid. 6319 w k.m. 0+000 - 0+330 w D. Operacja obejmuje całkowitą (kompleksową) przebudowę nawierzchni i podbudowy drogi tj. wymianę części przelotowej przepustu pod korona drogi, wzmocnienie podbudowy z gruntu i kruszywa stabilizowanego cementem, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, wykonanie odwodnienia liniowego z betonowych koryt prefabrykowanych trójkątnych, regulacji pionowej systemowych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.

Podstawowe parametry techniczne istniejącej drogi:

* Szerokość warstwy jezdnej zmienna

* Od 2,5 do 3,50 m,

* Pobocza są ziemne,

* Szerokość korony 3,50 mb. - nawierzchnia drogi żwirowa,

* Odwodnienie: ukształtowaniem terenu - spadki poprzeczne i podłużne,

* Szerokość pasa drogowego wynosi 5,00 m.

* Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

* Klasa techniczna drogi - I (droga lokalna)

* Obciążenie na oś do 100 kn - kategoria ruchu kr1

* Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

* Nawierzchnia jezdni bitumiczna szerokości 4,00 m

* Pobocza utwardzone kruszywem łamanym szerokości 0,50 m

* Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2,0%

* Odwodnienie: ukształtowanie terenu

* Spadki poprzeczne i podłużne, betonowe cieki liniowe

* Całość robót będzie wykonywana w obrębie istniejącego pasa drogowego tj. na działce ewid. 6319 w D.

Zestawienie długości i powierzchni: długość odcinka drogi - 0,330 km, powierzchnia jezdni - 1374 m2, powierzchnia poboczy - 280 m2

Gmina na realizację zadania otrzyma pomoc w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Faktury dotyczące zadania będą wystawiane na gminę miejską w D. Gmina będzie jedynym właścicielem przedudowywanej drogi. Zadanie będzie realizowane w ramach zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (dz.u. Z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Po zakończeniu zadania droga będzie służyć społeczności lokalnej, z jej użytkowania gmina nie osiągnie żadnych dochodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Gminie Miejskiej w D. przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w ramach zadania pod nazwą: "X"?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją zadania pod nazwą: "X" dofinansowanego ze środków programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 gmina nie ma prawa do odliczenia w całości lub w części podatku VAT, gdyż w trakcie realizacji zadania i po jego zakończeniu nie będą podejmowane czynności podlegające opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Mając na uwadze opis sprawy i wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, stwierdzić należy, że skoro przebudowana droga powstała w ramach ww. projektu nie będzie wykorzystywana przez Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. ponieważ droga będzie udostępniane nieodpłatnie - a tym samym zakupione w ramach tego projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT - to w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Gmina nabywając towary i usługi celem zrealizowania projektu, nie będzie nabywała ich do działalności gospodarczej i nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, zatem mając na uwadze przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że nie zostaną spełnione przesłanki art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT wynikającego z faktur dotyczących zakupów towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją zadania pn.: "X".

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: "X" należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Zaznaczenia wymaga, że interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl