Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 czerwca 2004 r.
Wydatki związane z wynajmem w okresie braku przychodów z podnajmu.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1MUS-1471/DPD2/423/101/2004

"(...) Przedmiotem działalności spółki jest wynajem nieruchomości będących jej własnością lub podnajem wynajmowanych przez spółkę nieruchomości na podstawie długoletnich umów. W wynajmowanych nieruchomościach spółka poczyniła nakłady celem dostosowania obiektów do wymogów najemców (podnajemców). Nakłady adaptacyjne poczynione w obcych obiektach figurują w księgach spółki w majątku trwałym jako "Inwestycje w obcych obiektach". Od pewnego czasu jedna z nieruchomości nie jest podnajmowana z powodu braku najemcy, spółka natomiast ponosi koszty utrzymania obiektu.

Odpisy amortyzacyjne od przyjętych do używania inwestycji w obcym środku trwałym dokonywane są w oparciu o art.16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów tych zgodnie z art. 16h ust.1 pkt 1 dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca w którym następuje zrównanie odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Jak wynika z art. 15 ust.6 ww. ustawy, odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16, stanowią koszty uzyskania przychodów. Zatem za koszty uzyskania przychodów należy uznać odpisy amortyzacyjne dokonane zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, w okresie, w którym obiekt przeznaczony na wynajem (podnajem) nie przynosi przychodów z powodu czasowego braku najemcy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem, aby wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest wykazanie przez podatnika bezpośredniego związku poniesionego wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednak przepis ten nie wymaga wykazania, że konkretny przychód jest skutkiem poniesienia określonego kosztu, ale że określony koszt został poniesiony w celu uzyskania przychodów.

Kosztem uzyskania przychodu będą zatem także takie wydatki, które choć nie przyniosły w danej sytuacji przychodu, to jednak obiektywnie rzecz oceniając, mogły go przynieść bo służyły osiągnięciu przychodu, lub że przyniosą przychód w okresie późniejszym. Nie jest więc okolicznością uniemożliwiającą zaliczenie danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów faktu, że przychód nie został osiągnięty.

Przedmiotem działalności gospodarczej jest wynajmowanie obiektów, zatem bieżące koszty utrzymania tych obiektów, w tym również opłaty z tytułu najmu dokonywane na rzecz właściciela, w okresie przejściowego braku podnajemcy, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/25