1606/2016 - Przygotowanie uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 marca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 1606/2016 Przygotowanie uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

Prowadzącym zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa może być tylko nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania tego przedmiotu. Jednak nauczyciel, który realizuje ten przedmiot może zapraszać na wybrane zajęcia specjalistów zewnętrznych. Istotną kwestią w przypadku takiego rozwiązania jest ścisła współpraca nauczyciela przedmiotu i zapraszanego specjalisty. Kwestie te powinny być także uwzględnione w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania 1 .

Zasady działania w szkole i placówce stowarzyszeń i organizacji określa art. 56 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem w szkole i placówce mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych. Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Zajęcia edukacyjne edukacja dla bezpieczeństwa są zajęciami obowiązkowymi dla uczniów zarówno na III (gimnazjum), jak i IV (szkoły ponadgimnazjalne) etapie edukacyjnym 2 .

Obowiązująca podstawa programowa tych zajęć 3 w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej uwzględnia treści dotyczące zasad postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego. Realizacja podstawy programowej jest obligatoryjna dla szkół i placówek systemu oświaty, a nad jej realizacją czuwa dyrektor danej szkoły lub placówki, sprawujący nadzór pedagogiczny.

Treści podstawy programowej muszą być uwzględnione w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych. Program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Zgodnie z "Zalecanymi warunkami i sposobem realizacji" podstawy programowej w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa uczniowie odbywają przysposobienie obronne i zdobywają umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych. Zadaniem nauczyciela jest wyrabianie u uczniów nawyków oraz opanowanie zasad działania ratowniczego, szczególnie z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku lub innych zagrożeń.

W czasie ferii letnich mogą być ponadto organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.

Na IV etapie edukacyjnym, po zrealizowaniu treści nauczania z zakresu "Ochrona ludności i obrona cywilna" za celowe uznaje się sprawdzenie umiejętności uczniów w praktycznej ewakuacji z budynku szkoły.

Zawarte w załącznikach do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej treści, dotyczące "zalecanych warunków i sposobu realizacji" stanowią sugestie i zalecenia, których realizacja pozwoli na optymalne opanowanie przez uczniów wymagań zawartych w podstawie.

Kwestie dotyczące zasad postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego mogą być również nauczane w ramach realizacji programu wychowawczego lub programu profilaktyki szkoły, która, mając na względzie wiek uczniów na danym etapie edukacyjnym oraz ich potrzeby poznawcze i możliwości, decyduje o intensywności, cykliczności i zakresie takich działań skierowanych do uczniów.

1

Przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program nauczania do danych zajęć edukacyjnych dopuszcza do użytku w danej szkole jej dyrektor - art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. , poz. 204 z późn. zm.).

3

Określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. , poz. 977 oraz z 2014 r., poz. 803).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl