Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 kwietnia 2005 r.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1472/RPP1/443-203/05/AW
Czy kara umowna podlega opodatkowaniu VAT?

POSTANOWIENIE

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 7 marca 2005 r. (uzupełnionym w dniu 5 kwietnia 2005 r.) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług otrzymywanych przez Spółkę kar umownych, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonych dostaw produktów handlowych zawiera ze swoimi kontrahentami stosowne umowy. W sytuacji, gdy klient zamawia towar, którego nie ma w chwili złożenia zamówienia w magazynie Spółki i realizacja tego zamówienia wiąże się z koniecznością sprowadzenia produktów od producenta, Spółka uzależnia dokonanie dostawy od dokonania przedpłaty na zamówione towary w wysokości 20% ich ceny. Jednocześnie w przypadku, gdy składający zamówienie bezpodstawnie odmówi odbioru produktów bądź w inny sposób uniemożliwi realizację zamówienia Spółce przysługuje żądanie kary umownej w wysokości dokonanej przedpłaty. Spółka stoi na stanowisku, że otrzymana od kontrahenta kara umowna nie mieści się w zakresie opodatkowania określonym w art. 5 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dyspozycja powyższego przepisu w związku z art. 8 ustawy wskazuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega świadczenie usług rozumiane jako świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Podkreślenia wymaga również, iż aby można mówić o "wynagrodzeniu", pomiędzy transakcją a otrzymaną ceną, świadczeniem a należnością musi istnieć bezpośredni związek. Powyższe oznacza, że wynagrodzenie musi być należne w związku z dokonaną transakcją. Zatem zapłata kary umownej, w przypadku bezpodstawnej odmowy odbioru produktów bądź uniemożliwienia realizacji zamówienia, nie jest wypłatą wynagrodzenia za świadczenie wykonane przez Spółkę.

Skoro zatem na rzecz kontrahenta Spółki nie zostało wykonane żadne świadczenie lub dostawa towarów, które byłyby świadczeniami odpłatnymi zrealizowanymi przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej to brak jest podstaw do kwalifikowania otrzymanej kary umownej jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego nie odniósł się do dołączonych do wniosku załączników. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl