1472/DPC/415-99/06/PK - Obowiązek sporządzania i składania deklaracji PIT-4 i CIT-10 przez spółkę przejmującą.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 grudnia 2006 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1472/DPC/415-99/06/PK Obowiązek sporządzania i składania deklaracji PIT-4 i CIT-10 przez spółkę przejmującą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o przejęciu trzech spółek w 100% zależnych od Spółki. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, iż z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki, to deklaracje PIT-4 i CIT-10 powinny być składane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla Spółki.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego podziela powyższe stanowisko Spółki i wyjaśnia:

Obowiązek sporządzania i składania deklaracji na formularzu PIT-4 wynika z art. 38 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Przepisy te zobowiązują płatników do przekazania kwot pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika oraz do, przesłania równocześnie deklaracji według ustalonego wzoru.

Obowiązek sporządzania i składania deklaracji CIT-10 wynika zaś z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem płatnicy, o których mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy, przekazują kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w przedmiotowym przypadku zastosowanie będzie miał art. 93 § 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Z tego wynika, iż Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, w tym także we wskazane powyżej obowiązki poboru podatków dochodowych i sporządzania z tego tytułu deklaracji PIT-4 i CIT-10. W związku z tym Spółka będzie obowiązana do złożenia deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla Spółki.

Nadmienić przy tym należy, iż jak już wyżej wskazano deklarację CIT-10 składa się do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165 z 2005 r. poz. 1371 z późn. zm.) jeżeli pobór podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku następuje za pośrednictwem płatnika, właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego wymieniony w ust. 1, ustalony ze względu na adres siedziby płatnika. Ponieważ płatnik (Spółka) ma siedzibę na terytorium województwa mazowieckiego to zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7 w tym przypadku właściwy będzie Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Reasumując, po przejęciu spółek przez Spółkę deklaracje PIT-4 i CIT-10 winny być składane do urzędu skarbowego którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla Spółki, z zastrzeżeniem iż w przypadku deklaracji CIT-10 będzie to jeden z naczelników właściwych w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl