Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 sierpnia 2006 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1471/NUR2/443-189/06/ST
Czy usługi świadczone w obrębie tej samej osoby prawnej, tj. pomiędzy oddziałem a zagraniczną centralą powinny być traktowane jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że "S" Oddział w Polsce (zwana dalej "Oddziałem") jest oddziałem "S" z siedzibą w Sztokholmie i posiada Szwedzki Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Centrala (zwana dalej także "Bankiem") świadczy odpłatnie na rzecz Oddziału usługi typu: marketing, zarządzanie, doradztwo, szkolenie pracowników, przetwarzanie danych, a także dostarczanie i obsługa oprogramowania. Od wszystkich wyżej wymienionych usług Oddział nalicza i odprowadza do urzędu skarbowego VAT należny. Zdaniem Strony w świetle art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, świadczenie usług powinno odbywać się na rzecz podmiotu odrębnego i niezależnego od świadczącego, natomiast w opisywanym przypadku, Oddział jest zależny od Banku i jest jego częścią. Usługi świadczone w obrębie tej samej osoby prawnej nie powinny, wiec być traktowane jako świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię funkcjonowania oddziału podmiotu zagranicznego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.). Zgodnie z art. 85 ww. ustawy dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami". Oddziałem w myśl art. 5 pkt 4 ustawy jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (art. 86 w/w ustawy).

Powyższe oznacza, że podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terenie Polski w formie oddziału i zarejestrowany dla celów podatku od towarów usług traktowany jest jako jeden podatnik - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału dla celów podatku od towarów usług jest równoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego. W świetle obowiązujących przepisów zagraniczna jednostka macierzysta i utworzony przez nią oddział traktowani są zatem jako ten sam podmiot i jeden podatnik dla celów podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 cyt. przepisu ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z cytowanych przepisów, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby (jednostki organizacyjne) wykonujące działalność gospodarczą bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania tych osób.

Natomiast o tym, czy dana czynność będzie podlegała opodatkowaniu, decydują przepisy regulujące przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym należy wskazać, iż na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się zaś, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez Centralę na rzecz Oddziału na terenie Polski miały charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych w ramach jednego podmiotu).Czynności wykonywane pomiędzy Oddziałem osoby prawnej a Centralą, nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, nawet w przypadku rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Oddziałem z tytułu wykonania tych czynności. W związku z powyższym czynności te nie spełniają definicji świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji nie ma w tym przypadku zastosowania art. 27 ustawy dotyczący miejsca świadczenia przy świadczeniu usług, gdyż nie mamy do czynienia ze świadczeniem usług a Oddział nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług od w/w czynności.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w świetle w/w przepisów odrębną kwestię stanowi opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności (usług) wykonywanych przez Centralę za pośrednictwem Oddziału, na rzecz polskich klientów. W szczególności zwrócić należy uwagę, iż przy ustaleniu miejsca świadczenia usług uwzględnia się nie tylko miejsce siedziby ale także stałe miejsce prowadzenia działalności, a także treść art. 27 ustawy o VAT.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko strony należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl