1471/NUR1/443-545/05/AP - Częstotliwość składania korekty deklaracji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 stycznia 2006 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/NUR1/443-545/05/AP Częstotliwość składania korekty deklaracji.

"Pytanie podatnika:

Czy korekty deklaracji podatnik może składać co 2 miesiące?

(...) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

Natomiast stosownie do art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

W związku z powyższym ww. przepisy dopuszczają prawo do odliczenia podatku naliczonego, w przypadku gdy podatnik nabył prawo do dokonania takiego odliczenia, lecz z tego prawa nie skorzystał. A zatem Spółka może składać korekty deklaracji VAT-7 co 2 miesiące.

Jednakże zgodnie z art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Natomiast w myśl art. 53 § 1 ww. ustawy od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, naliczane są odsetki za zwłokę.

A zatem podatek należny zaniżony w deklaracji VAT-7 i niezapłacony w terminie stanowi zaległość podatkową, od której organ podatkowy nalicza odsetki. W związku z tym zaniżony w deklaracji podatek należny podatnik ma obowiązek skorygować niezwłocznie po wykryciu błędu. (...)".

Opublikowano: S.Podat. 2006/9/39