1471/DPD1/423-95/05/KK/1 - Sprzedaż z przedpłatą na poczet dostaw.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2005 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/DPD1/423-95/05/KK/1 Sprzedaż z przedpłatą na poczet dostaw.

"(...) Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest dostawcą wyrobów cukierniczych do krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE. Czasami, przed dokonaniem dostawy Strona otrzymuje przedpłatę. Wówczas wystawia fakturę zaliczkową częściową lub 100%. Otrzymana kwota przeliczana jest według średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury zaliczkowej i księgowana jest na przychody przyszłych okresów. W dacie sprzedaży towaru Spółka wystawia fakturę ostateczną zgodnie z przepisami rozdziału 4 § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 95, poz. 798) w przypadku zaliczki częściowej, natomiast zgodnie z § 14 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia w przypadku zaliczki 100% Spółka nie wystawia faktury ostatecznej.

Spółka stoi na stanowisku, że moment powstania przychodu w przypadku zaliczek 100% powinien być ustalany na dzień wydania towaru, natomiast w przypadku zaliczek częściowych na dzień wystawienia faktury ostatecznej. Powołuje się przy tym na treść art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustosunkowując się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska Strony, Naczelnik tut. Urzędu stwierdza, co następuje: z uwagi na treść art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), stosownie do którego nie zalicza się do przychodów pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów lub usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, rzeczone przedpłaty nie będą stanowiły przychodu należnego w rozumieniu cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 wspomnianej ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Moment powstania przychodu należnego, o którym mowa w cytowanym przepisie ustala się w oparciu o normę art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do treści tego przepisu za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Z treści powołanego przepisu wynika, iż przychód z tytułu sprzedaży towarów powstaje w dacie wystawienia faktury bądź w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar. Zatem, zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu, w przypadku niewystawienia faktury ostatecznej w sytuacji, gdy faktura zaliczkowa obejmuje całość ceny za towar, moment uzyskania przychodu powinien być ustalony na ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło wydanie towaru, a nie, jak twierdzi Spółka, na dzień jego wydania. Natomiast, w przypadku wystawienia faktury ostatecznej moment powstania przychodu należy ustalić na dzień wystawienia tej faktury albo w sytuacji, gdy faktura zostanie wystawiona w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wydano towar, na ostatni dzień miesiąca, w którym towar wydano.

Z tego zatem wynika, że nie zawsze data wystawienia faktury ostatecznej stanowić będzie datę powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru. Reasumując, interpretacja treści art. 12 ust. 3a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowisko Strony w kwestii ustalenia daty uzyskania przychodu, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, jest nieprawidłowe."

Opublikowano: S.Podat. 2006/6/5