1462-IPPB3.4510.36.2017.2.PS - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

1462-IPPB3.4510.36.2017.2.PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 1462-IPPB3.4510.36.2017.2.PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) w zw. z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2017 r. (data wpływu 20 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca zamierza przystąpić jako nowy akcjonariusz do spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna w pierwszej fazie podwyższy warunkowo kapitał zakładowy i wyemituje warranty subskrypcyjne. Warranty te będą uprawniały do zapisu lub objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej w terminie późniejszym. Warranty subskrypcyjne będą objęte przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, co oznaczać będzie, źe w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych na spółkę komandytowo-akcyjną przeniesiona będzie własność nieruchomości, stanowiącej wkład niepieniężny.

Dokumenty akcji nie zostaną wydane Wnioskodawcy w momencie emisji warrantów subskrypcyjnych lecz w terminie, w którym zgodnie z uchwałą odpowiedniego organu spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonania prawa w warrantów subskrypcyjnych, tj. wykonania zapisu lub objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym momencie Wnioskodawca będzie musiał rozpoznać przychód w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za wyemitowane warranty subskrypcyjne?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód związany z wniesieniem wkładu niepieniężnego w zamian za warranty subskrypcyjne powstanie w momencie wydania dokumentów akcji, na co wskazuje literalna wykładnia art. 12 ust. 1b pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.; dalej: ustawa o p.d.o.p.), wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 4a pkt 21 lit. c ustawy o p.d.o.p. ilekroć w ustawie mowa jest o spółce oznacza to spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1b pkt 3 ustawy o p.d.o.p. moment powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy o p.d.o.p. powstaje w dniu wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Z treści wniosku wynika, że dokumenty akcji nie zostaną wydane Wnioskodawcy w momencie emisji warrantów subskrypcyjnych lecz w terminie, w którym zgodnie z uchwałą odpowiedniego organu spółki komandytowo-akcyjnej Wnioskodawca będzie uprawniony do wykonania prawa w warrantów subskrypcyjnych, tj. wykonania zapisu lub objęcia akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

W rezultacie przychód należy rozpoznać w dniu wydania dokumentów akcji spółki komandytowo-akcyjnej, do której wniesiony zostanie wkład niepieniężny w postaci nieruchomości.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl