1438/VAT2/443-62/07/164-110/JB - Czy podlega VAT nieodpłatne otrzymanie przez żonę lokalu użytkowego w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 listopada 2007 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów 1438/VAT2/443-62/07/164-110/JB Czy podlega VAT nieodpłatne otrzymanie przez żonę lokalu użytkowego w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego otrzymania przez żonę lokalu użytkowego w wyniku ustanowienia rozdzielności majątkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 6 kwietnia 2007 r., wynika iż podatnik prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, jak również jego małżonka prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą oraz obydwoje małżonkowie są podatnikami podatku od towarów i usług. Przedmiotem działalności gospodarczej każdego z małżonków jest przede wszystkim wynajem nieruchomości. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, w marcu 2007 r. małżonkowie dokonali przed notariuszem czynności polegającej na ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Małżonkowie zamierzają również dokonać sądowego podziału majątku wspólnego zgromadzonego w ramach wspólności małżeńskiej. W wyniku podziału nastąpi przeniesienie własności jednego z lokali użytkowych należącego do firmy podatnika na rzecz firmy jego małżonki. Dotychczas ww. lokal użytkowy był wydzierżawiany przez firmę Wnioskodawcy, również firma Wnioskodawcy opodatkowała w całości przychody i odliczyła w całości podatek naliczony związany z wybudowaniem ww. lokalu w latach 1998-2000 r. Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przedmiotowy lokal będzie należał do żony, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości.

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem czy otrzymanie tego lokalu przez jego żonę w wyniku podziału majątku będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy otrzymanie lokalu przez żonę na skutek podziału majątku małżonków nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów podziela stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę, wymaga ono jednak uzupełnienia o uzasadnienie prawne.

Z treści art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)wynika, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek, określona przez ustawodawcę jako wspólność ustawowa. W art. 43 § 1 ww. Kodeksu zawarto, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ustanie wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa może nastąpić na podstawie art. 52 wyżej powołanego Kodeksu.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca z żoną, umową zawartą w formie aktu notarialnego ustanowili rozdzielność majątkową. W konsekwencji tej czynności ma nastąpić sądowy podział majątku, co powoduje, że własność lokalu użytkowego zostanie przyznana małżonce. Jeżeli dana rzecz wchodzi w skład majątku dorobkowego małżonków, to czynność faktyczna, polegająca na przesunięciu jej z przedsiębiorstwa jednego małżonka do przedsiębiorstwa drugiego małżonka nie może być uznana za darowiznę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów stwierdza, iż czynność ustanowienia odrębnej własności w wyniku umownego podziału majątku dorobkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl