1432/IPDG2/415/428/94/12/06 - Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku otrzymania dotacji lub subwencji na realizację zadań zleconych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 lutego 2006 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany 1432/IPDG2/415/428/94/12/06 Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku otrzymania dotacji lub subwencji na realizację zadań zleconych.

POSTANOWIENIE

Stosownie do przepisów art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje za nieprawidłowe stanowisko Strony, zawarte w podaniu o wydanie pisemnej interpretacji, wniesione do tutejszego organu w dniu 24 listopada 2005 r. w zakresie obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji otrzymania dotacji lub subwencji z budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych.

UZASADNIENIE

Strona we wniosku z dnia 24 listopada 2005 r. o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przedstawiła następujący stan faktyczny:

Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Pan, jako osoba fizyczna jest właścicielem firmy, która zajmuje się różnorodną działalnością gospodarczą. Od września 2005 r., spełniając określone wymogi Strona rozszerzyła zakres prowadzonej działalności o edukację (PKWiU 80? obejmujące szkolnictwo na każdym poziomie edukacyjnym). Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, jako indywidualny przedsiębiorca, Pan aktualnie prowadzi dwie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe oraz Międzynarodowy Zespół Szkół. Dla celów podatkowych dla każdej firmy prowadzi odrębne podatkowe księgi przychodów i rozchodów, a uzyskane dochody są kumulowane i rozliczane na zasadach ogólnych. W związku z prowadzeniem szkoły Podatnik wystąpił o przyznanie dotacji na realizację zadań edukacyjnych.

Zapytanie Strony dotyczy:

-

obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w przypadku otrzymania dotacji lub subwencji z budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego lub funduszów celowych na realizację zadań zleconych (prowadzenie szkoły) oraz objęcia tymi księgami pełnego zakresu działalności prowadzonej przez Stronę jako osobą fizyczną.

Zdaniem Strony przepisy art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości nie mają zastosowania w omawianym przypadku gdyż działalność jest prowadzona przez osobę fizyczną jako właściciela szkoły.

Przepisy art. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) regulują zakres podmiotowy ustawy.

W ust. 1 pkt 1-7 tego artykułu wymieniono podmioty, do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy. W punktach 1-6 art. 2 ust. 1 nie wymieniono osób fizycznych, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. Z przepisu art. 2 ust. 1 pkt 7, wynika że ustawa o rachunkowości ma zastosowanie do jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządowych lub funduszów celowych? od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane. Przepis ten nie wyłącza przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi.

Fakt, że przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek nie wyklucza możliwości realizacji przez niego zadań publicznych. Na te zadania mogą być przyznane przedsiębiorcy dotacje tj. świadczenia przekazywane ze środków publicznych.

Wobec powyższego należy uznać, że osoba fizyczna korzystająca z dotacji na cele oświatowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej obowiązana jest do założenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość zrealizowanych przychodów w poprzednim roku obrotowym. Księgi te należy zaprowadzić od początku tego roku, w którym przyznano dotacje.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, powyższa interpretacja ta nie jest wiążąca dla Strony, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej (art. 14b § 2). Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl