Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
1428.III/415-9/07/HK
Czy obowiązek podatkowy z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych powstaje w miesiącu, w którym następuje rozliczenie ich z tytułu świadczonych na rzecz Agenta usług, czy też w miesiącu, w którym świadczyli usługi na rzecz Agenta?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani X i Pana Y o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 1 czerwca 2007 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

postanawia

uznać, że stanowisko wnioskodawców w sprawie daty powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego z tytułu pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, w opisanym stanie faktycznym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2007 r. Pani X zam. ..... i Pan Y zam. ....., korzystając z uprawnień zawartych w art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wystąpili do tutejszego organu podatkowego z wnioskiem o dokonanie interpretacji przepisów w zakresie daty powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą na podstawie art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W wyniku oceny wniosku stwierdzono, że wspólnicy Spółki Cywilnej są uprawnieni do złożenia wniosku w tym trybie oraz według oświadczenia wnioskujących w sprawie będącej przedmiotem zapytania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego przez wnioskodawców stanu faktycznego wynika, że Pani X i Pan Y prowadzą w Spółce Cywilnej działalność gospodarczą polegającą na działalności telekomunikacyjnej pozostałej (PKD 64.20G). Spółka Cywilna jako subagent firmy COLTEX Rogala Sp.J. (która jest agentem firmy Polkomtel) pośredniczy w sprzedaży różnych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Polkomtel. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym. Sposób ustalenia wynagrodzenia jest inny dla każdego rodzaju usługi i zależy często od zachowania klienta już po sprzedaży mu przez agentów produktu Polkomtela.

Z tego powodu Spółka jako Subagent i firma COLTEX Sp.J. jako Agent nie są w stanie ustalić wysokości wynagrodzenia należnego za usługi jakie Spółka świadczyła w danym miesiącu.

Pełną informację o zachowaniach klientów nabywcy usług telekomunikacyjnych i faktycznej wartości usług jakie zostały sprzedane nabywcy, a zatem i wysokość należnego Spółce wynagrodzenia, zna tylko Polkomtel jako operator telekomunikacyjny. Na mocy umowy o świadczenie usług rozliczenie pomiędzy Agentem i Subagentem następuje za okresy miesięczne.

Ponieważ pełną informację o sprzedaży w danym miesiącu posiada Polkomtel, a także dlatego, że potrzebny jest pewien czas na dokonanie odpowiedniego rozliczenia, operator telekomunikacyjny czyli Polkomtel sporządza zestawienie prowizyjne (obejmujące wszystkie rodzaje i składniki wynagrodzenia Subagenta naliczone za rozliczany miesiąc), a następnie przesyła je do Agenta czyli firmy COLTEX Sp.J., który je weryfikuje. Czynności te są wykonywane już w miesiącu następnym. Procedurę weryfikacyjno-odbiorczą usług wykonanych przez Spółkę oraz termin powiadomienia o naliczonym należnym wynagrodzeniu i jego składnikach są uregulowane w zawartej Umowie Subagencyjnej i Porozumieniu pomiędzy Agentem i Subagentem..

Zweryfikowane zestawienia Agent przekazuje zgodnie z umową do 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczono usługi. Okresem, w którym następuje to rozliczenie jest więc miesiąc następny, w stosunku do miesiąca, za który następuje rozliczenie.

Natomiast część wynagrodzenia należnego Spółce od Agenta z tytułu prowizji od sprzedaży niektórych usług telekomunikacyjnych w pierwszej połowie miesiąca oraz wartość sprzedaży telefonów i akcesoriów, która jest Spółce znana, jest fakturowana jeszcze w tym samym miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, co również wynika z zawartej umowy.

Wnioskodawcy zwrócili się z zapytaniem:

-

czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, powstaje w miesiącu, w którym zgodnie z Umową Subagencyjną, następuje rozliczenie ich z tytułu świadczonych na rzecz Agenta usług,

-

czy też w miesiącu, w którym świadczyli usługi na rzecz Agenta.

Wnioskodawcy przedstawili własne stanowisko w sprawie, uznając, że sposób rozliczenia wynagrodzenia należnego z tytułu prowizji od sprzedanych usług telekomunikacyjnych w miesiącu następnym, (po dokonaniu weryfikacji), po miesiącu, w którym została dokonana sprzedaż jest dokonywane prawidłowo i jest zgodne z art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i obowiązujący w tym zakresie stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie stwierdza co następuje:

Zasadę wyrażającą moment powstania przychodu należnego wyraża przepis art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą wg ust. 1c uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h, i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień:

1)

wystawienia faktury albo

2)

uregulowania należności.

Od wyżej wymienionej zasady zawartej w art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przepisie art. 14 ust. 1e ustawy zawarty został wyjątek.

Stosownie bowiem do tego przepisu jeżeli strony ustalą, że usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę we wniosku wynika, że uzyskuje ona przychody z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych w okresach rozliczeniowych, tj. z tytułu pośrednictwa w sprzedaży różnych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Polkomtel.

Przychody te wnioskodawcy, w ocenie tutejszego organu podatkowego, w sposób prawidłowy rozliczają w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego wynikającego z umowy lub wystawionej przez Spółkę faktury. Ponieważ pełną wiedzę o sprzedaży w danym miesiącu posiada tylko operator telekomunikacyjny czyli Polkomtel, dlatego potrzebny jest pewien czas na dokonanie rozliczenia miesięcznego, które podlega dalszej weryfikacji przez Agenta czyli firmę COLTEX Sp.J., a wtedy jest przekazywane Subagentom zgodnie z umową do 28 dnia miesiąca.

Okresem, w którym następuje to rozliczenie jest więc miesiąc następny, w stosunku do miesiąca za który następuje rozliczenie, więc miesiąc w którym dokonano rozliczenia przychodu należy uznać okresem rozliczeniowym. Jak bowiem wskazuje art. 14 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tytułu usług w okresach rozliczeniowych, należy uznać w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Zatem datą powstania przychodu jest dla wnioskodawców ostatni dzień określony w umowie lub na wystawionej fakturze.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji opisanej we wniosku, obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, powstaje w miesiącu, w którym zgodnie z Umowa Subagencyjną, następuje rozliczenie podatników (spółka cywilna), z tytułu świadczonych przez nich na rzecz Agenta usług.

Reasumując należy uznać stanowisko wnioskodawców za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawców i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany albo uchylenia.

Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sochaczewie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 222, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl