1426/US300/AD/415-44/06 - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat na ZFŚS, dokonanych po ustawowym terminie.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Siedlcach 1426/US300/AD/415-44/06 Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat na ZFŚS, dokonanych po ustawowym terminie.

W dniu 31 maja 2006 r. z głównego rachunku firmowego przekazano 75% równowartości odpisów na Fundusz Socjalny. Na wyodrębniony rachunek Funduszu Socjalnego przedmiotowa kwota wpłynęła jednak dnia 1 czerwca 2006 r., czyli po terminie wynikającym z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Pracodawcy tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).W myśl art. 6 wyżej wymienionej ustawy, pracodawcy którzy utworzyli ZFŚS, odpisy i zwiększenia naliczone zgodnie z art. 5 ustawy na dany rok kalendarzowy, przekazują na rachunek bankowy funduszu w terminie do 30 września tego roku, przy czym kwota stanowiąca 75% równowartości odpisu powinna być przekazana na rachunek ZFŚS do 31 maja tego roku. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, kosztem uzyskania są jednak:

*

podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne odpisy;

*

odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Kosztem uzyskania przychodu jest więc ta część odpisu, której równowartość wpłacono na wyodrębniony rachunek bankowy, nie jest uzależnione to od przekazania w 100% na rachunek bankowy naliczonych odpisów i zwiększeń za dany rok kalendarzowy w terminie do 30 września, czy też w 75% w terminie do 31 maja. Tworzenie funduszy świadczeń socjalnych dotyczy danego roku kalendarzowego i jest rozliczane w skali tego roku. Prawidłowe zatem jest stanowisko podatnika, iż każda kwota naliczona zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowiąca 75% równowartości odpisów i przekazana w dniu 31 maja 2006 r. z głównego rachunku firmy na wyodrębniony rachunek Funduszu Socjalnego stanowi koszt uzyskania przychodu, pomimo jej wpływu na przedmiotowy rachunek dnia 1 czerwca 2006 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl