Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 lutego 2007 r.
Urząd Skarbowy w Płocku
1419/UPP/443-3/07/EN
Sprzedaż działki gruntu.

"(...) Jak wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z ww. przepisów wynika więc, iż dostawa gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy sprzedawcy można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "zamiar" jak również nie precyzuje pojęcia "sposób częstotliwy", należy posłużyć się definicją zawartą w języku polskim. Zamiar to projekt, plan, intencja zrealizowania czegoś, a częstotliwość to częste występowanie, powtarzanie się jakiejś czynności, zjawiska. W każdym przypadku należy więc badać, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie (czyli więcej niż jednokrotnie).

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nabyli działkę budowlaną w celu budowy domu jednorodzinnego, a ponieważ przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, postanowili dokonać jej sprzedaży. Z uwagi na wielkość działki i łatwiejszy sposób sprzedaży oraz zmianę planów osobistych dotyczących budowy domu w innej miejscowości, Strona podzieliła ją na dwie mniejsze.

Państwo X dokonują sprzedaży nieruchomości ze swego majątku osobistego w warunkach wskazujących, iż działania te nie zmierzają do nadania im zorganizowanego charakteru. Czynność sprzedaży dwóch działek nie ma charakteru częstotliwego i nie nosi znamion przedsięwzięcia realizowanego w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wykracza poza zwykłe czynności konieczne dla zbycia składników majątku osobistego (podkreślenie-red.) W rozpoznawanym przypadku można mówić więc o incydentalnej sprzedaży. Organ podatkowy stwierdza, że ww. czynności nie stanowią o wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/9/15