Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
1401/BF-II/415-130/07/KK/OF-II
Jakie są przesłanki do pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 220 § 2 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście Nr 1449/1CF/413/IP-58/07/UO z dnia 3 lipca 2007 r. o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

orzeka

zaskarżone postanowienie utrzymać w mocy

UZASADNIENIE

W dniu 7 maja 2007 r. do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wpłynął wniosek z dnia 30 kwietnia 2007 r. złożonym przez spółkę "B" Sp. z o.o., a dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotacji "dofinansowanie kosztów rolnictwa ekologicznego". Z uwagi na fakt, iż stan faktyczny zawarty we wniosku nie został przedstawiony w sposób wyczerpujący, jak również nie przedstawiono własnego stanowiska w sprawie organ podatkowy pierwszej instancji, działając na podstawie art. 169 § l i 2 Ordynacji podatkowej, pismem Nr 1449/1CF/412/362/07/UO z dnia 29 maja 2007 r. wezwał spółkę do jego uzupełnienia, z pouczeniem, iż nie spełnienie wymienionych w nim warunków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Pismem z dnia 12 czerwca 2007 r. uzupełniono własne stanowisko w sprawie, natomiast nie został przedstawiony stan faktyczny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Opisano jedynie co jest przedmiotem działalności jednostek certyfikujących. Do powołanego pisma spółka załączyła następujące dokumenty:· certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji,· decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważniającą Państwa do kontroli oraz do wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części w zakresie przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego oraz w zakresie wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego, pismo Głównego Urzędu Statystycznego kwalifikujące rodzaj działalności jednostki jako 74.30.Z - Badania i analizy techniczne,· informację na temat wymagań obowiązujących w rolnictwie ekologicznym.

Załączniki te jednak nie mogły być poddane ocenie przez organ podatkowy pierwszej instancji w ramach rozpatrywania wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zaskarżonym postanowieniem pozostawił przedmiotowy wniosek bez rozpatrzenia.

Na powyższe postanowienie spółka wniosła, bezpośrednio do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zażalenie z dnia 12 czerwca 2007 r., które przy piśmie Nr 1401/BP-I/077-28/07/ESz z dnia 31 lipca 2007 r. zostało przekazane do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w celu przedstawienia stanu faktycznego sprawy, ustosunkowania się do przedstawionych przez spółkę zarzutów i przekazanie akt sprawy. W złożonym zażaleniu spółka wniosła o ponowne rozpatrzenie przedmiotowego wniosku uzupełnionego pismem z dnia 25 lipca 2007 r. zarzucając, iż nieprawdą jest, że nie został tam przedstawiony stan faktyczny w sprawie.

Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje:

Procedura załatwienia przez organ pierwszej instancji wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika, płatnika lub inkasenta uregulowana jest w przepisie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, natomiast postępowanie przed organem drugiej instancji uregulowane zostało w art. 14b powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej podatnik jest obowiązany we wniosku o interpretację, do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego. W myśl art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej udzielona przez organ podatkowy pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego powinna zawierać ocenę prawą stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Wymóg wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego związany jest z tym, że organ podatkowy nie ustala we własnym zakresie (w drodze czynności dowodowych) stanu faktycznego, jak również nie bada zgodności przestawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego z rzeczywistością. Opierając się zatem na informacjach dostarczonych przez podatnika udziela interpretacji przepisów prawa podatkowego. Organ podatkowy nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego, lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić z powołaniem przepisów prawa podatkowego czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego.

Podmiot zwracający się o interpretację obowiązany jest do sformułowania wniosku - wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie - w taki sposób aby organ podatkowy na jego podstawie, bez konieczności dokonania dodatkowych czynności, mógł w drodze postanowienia, udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wskazanego we wniosku.

Z uwagi na fakt, iż stan faktyczny przedstawiony przez spółkę we wniosku z dnia 30 kwietnia 2007 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 czerwca 2007 r., nie zawierał stanu faktycznego przedstawionego w sposób wyczerpujący, w myśl powołanych wyżej przepisów, brak jest możliwości do udzielenia spółce interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl