13780/2017 - Możliwości finansowania z otrzymanej dotacji kosztów transportu dzieci do prowadzonej przez stowarzyszenie niepublicznej placówki oświatowej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 13780/2017 Możliwości finansowania z otrzymanej dotacji kosztów transportu dzieci do prowadzonej przez stowarzyszenie niepublicznej placówki oświatowej

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gołkowa, Szczutowa, Gołkówko oraz okolic "Kuźnia" jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gołkowie oraz Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie. Dotowanie obu tych szkół odbywa się na podstawie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943, z późn. zm).

Dotacja na uczniów tych szkół jest przekazywana na podstawie art. 90 ust. 2a ww. ustawy. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia danego typu i rodzaju szkół (w omawianym przypadku jest to Gmina Górzno) w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę niepubliczną poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Wydatki bieżące, które mogą być sfinansowane z ww. dotacji zostały skatalogowane w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Obecnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zapis obecnego brzmienia 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty w zakresie definicji wydatków bieżących zostanie doprecyzowany.

Zgodnie z art. 90 ust. 3d ww. ustawy dotacje, o których mowa w art. 90 ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1)

pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

a)

wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

b)

sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;

2)

zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

a)

książki i inne zbiory biblioteczne,

b)

środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

c)

sprzęt sportowy i rekreacyjny,

d)

meble,

e)

pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, wydatki ponoszone w związku z dowozem dzieci do szkoły (tj. koszty wynajmu pojazdu oraz wynagrodzenie kierowcy), o ile można je jednoznacznie powiązać z realizowanym przez określoną szkołę lub placówkę procesem dydaktyczno-wychowawczym, mogą być pokryte z dotacji. Jeśli, na przykład, szkoła lub placówka zostanie tak zorganizowana, że przyjmie na siebie obowiązek zapewnienia dowożenia uczniów z określonych miejsc na zajęcia edukacyjne i zapewnienia im również w tym czasie opieki, to wydaje się możliwe finansowanie tego rodzaju wydatków w ramach zadań szkoły w zakresie kształcenia i opieki.

Rozstrzygnięcie jednak powyższej kwestii możliwe jest wyłącznie w ramach oceny konkretnego wydatku w danej szkole przez organ kontrolujący prawidłowość wykorzystania dotacji.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl