13672/2017 - Podręczniki dla klas 7 szkoły podstawowej po reformie oświaty

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 lipca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 13672/2017 Podręczniki dla klas 7 szkoły podstawowej po reformie oświaty

Podręczniki uwzględniające podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) są sukcesywnie dopuszczane do użytku szkolnego.

Wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla klas I, IV i VII objętych w roku szkolnym 2017/2018 nową podstawą programową, w łącznej liczbie 188, zgłosiło do dnia 10 lipca br. 27 różnych wydawców edukacyjnych.

Dotychczas zostało dopuszczonych do użytku szkolnego 141 podręczników uwzględniających nową podstawę programową do wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla klas I, IV i VII. Wykaz tych podręczników jest publikowany na stronie internetowej MEN: https://podreczniki.men.gov.pl/. W wykazie na bieżąco zamieszczane są nowe podręczniki po ich dopuszczeniu do użytku szkolnego.

Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w wykazie pn. Wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), zamieszczonym w zakładce: https://podreczniki.men.gov.pl/wnioski_dopuszczenie.php?pp=2017 dostępna jest także informacja o przebiegu procedury dopuszczenia do użytku szkolnego poszczególnych podręczników, w tym również o uzyskanych przez podręczniki opiniach (pozytywna, warunkowa, negatywna).

Wszyscy zainteresowani, zarówno wnioskodawcy ubiegający się o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego, jak również nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice uczniów, mogą na bieżąco obserwować proces dopuszczenia do użytku szkolnego poszczególnych podręczników.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z art. 22aa ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem podręcznika, ale także z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych. Przepis określa również jednoznacznie, że nauczyciel może w realizacji programu nauczania zrezygnować ze wskazywania podręcznika lub ww. materiałów.

Wybór podręcznika lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w szkole dla danej klasy do poszczególnych zajęć edukacyjnych następuje kolektywnie przez zespoły nauczycieli prowadzących te zajęcia. W przypadku wyboru podręcznika do realizacji programu nauczania, wybór ten jest dokonywany spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Natomiast materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego.

O tym, co jest materiałem edukacyjnym decydują de facto nauczyciele, którzy mogą wybrać (a następnie zakupić ze środków dotacji celowej, jakie otrzyma na ten cel szkoła), zamiast podręcznika dopuszczonego do użytku szkolnego, materiał edukacyjny, pod warunkiem, że wybrany materiał:

1.

zastąpi lub też uzupełni podręcznik,

2.

będzie służył uczniom danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

Na podstawie propozycji zespołu nauczycieli, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala:

1.

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2.

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

Zgodnie z art. 22 ac przywołanej powyżej ustawy o systemie oświaty, uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie dotychczasowych gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, ustalonych dla tych szkół. Zgodnie z art. 22ae ww. ustawy, wyposażenie szkół w podręczniki i materiały jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jednostki samorządu terytorialnego.

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę.

W roku 2017 dotacja celowa zostanie udzielona na podręczniki do nowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej.

Zgodnie z harmonogramem, określonym w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811), w 2017 r. zostanie również udzielona dotacja celowa na podręczniki do dotychczasowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klasy VI szkoły podstawowej oraz dla klasy III gimnazjum.

Ponadto w 2017 r. zostanie udzielona dotacja na materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII szkoły podstawowej i klas II-III dotychczasowego gimnazjum.

Utrzymana zostaje zasada, że podręcznik zakupiony z dotacji służy uczniom przez trzy kolejne lata szkolne, co oznacza, że uczniowie klas II, III i V szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy II dotychczasowego gimnazjum będą korzystać w roku szkolnym 2017/2018 z podręczników zakupionych z dotacji udzielonej w poprzednich latach. Natomiast dotacja na materiały ćwiczeniowe jest udzielana corocznie na każdego ucznia realizującego kształcenie ogólne w szkole podstawowej i w dotychczasowym gimnazjum.

Zakupione z dotacji celowej podręczniki i materiały edukacyjne są gromadzone w bibliotekach szkolnych i wypożyczane uczniom, zaś materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.

Rodzice uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych nie poniosą zatem kosztów związanych z zakupem podręczników lub materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Uczniowie otrzymają je bezpłatnie, bezpośrednio w swoich szkołach.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl