12803/2017 - Zmiany w wydawaniu orzeczeń dla kandydatów do szkół sportowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 czerwca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 12803/2017 Zmiany w wydawaniu orzeczeń dla kandydatów do szkół sportowych

W dotychczasowym stanie prawnym 1 do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów sportowych w szkołach ogólnodostępnych, przyjmowano kandydatów posiadających bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym - co podkreślono w interpelacji - przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Brzmienie powyższego przepisu - w części dotyczącej specjalizacji lekarza orzekającego o stanie zdrowia kandydata - uległo zmianie podczas procedowania projektu ustawy - Prawo oświatowe, który 16 września 2016 r. został poddany ustalonej przepisami prawa procedurze uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Jednocześnie, projekt zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz w systemie Rządowy Proces Legislacyjny. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z projektem ustawy i zgłosić ewentualne uwagi lub propozycje.

Minister Zdrowia, w ramach ww. uzgodnień międzyresortowych, zgłosił uwagi do projektu ustawy (pismo nr PRL.022.1281.2016.AK z 3 października 2016 r. - dostępne na stronie BIP RCL) w zakresie m.in. zmiany brzmienia art. 137 ust. 1 pkt 1 projektu, dotyczącego rekrutacji do szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego.

Resort zdrowia zaproponował następujące brzmienie tego przepisu, odnoszącego się do kandydatów do ww. szkół i oddziałów: "posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej". Równocześnie wskazano - uzasadniając proponowane brzmienie - że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dokonuje - w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniem - kwalifikacji do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W opinii Ministerstwa Zdrowia, powyższy przepis odnosi się do wszystkich sytuacji uczestnictwa ucznia w sporcie szkolnym, w tym m.in. do kwestii rekrutacji uczniów do szkół i oddziałów sportowych.

Jednocześnie, w piśmie Ministra Zdrowia podkreślono, że lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wydaje orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, tym osobom, które biorą udział w treningu oraz rywalizacji sportowej organizowanej przez polskie związki sportowe.

Z uwagi na powyższe, propozycja Ministra Zdrowia, przekazana w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy - Prawo oświatowe, została uwzględniona w dalszych pracach legislacyjnych.

Należy podkreślić, że to Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Warunki i zakres udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także zasady finansowania tych świadczeń określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych 2 oraz akty wykonawcze Ministra Zdrowia do ustawy.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86) przedstawiono wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wśród których wymienia się m.in. badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:

- rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);

- układu ruchu (wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa);

- analizy informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych.

Reasumując, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych i przesiewowych, dokonuje kwalifikacji ucznia do grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz orzeka o stanie zdrowia w oparciu o osobiste badanie i dokumentację medyczną.

Wobec powyższego, przeprowadzenie osobistego badania oraz analiza dokumentacji medycznej związanej z przeprowadzonymi u danego pacjenta badaniami bilansowymi i przesiewowymi, umożliwia wydanie orzeczenia o bardzo dobrym (lub innym) stanie zdrowia tego pacjenta (w tym m.in. kandydata do szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego).

1

Art. 20h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)

2

Dz. U. z 2016 r. 1793, z późn. zm.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl