12683/2017 - Problemy związane z dotacjami dla oświatowych jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 12683/2017 Problemy związane z dotacjami dla oświatowych jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne

Podstawę prawną dotowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych stanowią przepisy art. 90 ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie przepisów ww. artykułu ustawy o systemie oświaty organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały upoważnione do ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania, przy uwzględnieniu, w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji 1 .

Organy jednostek samorządu terytorialnego upoważnione zostały również do kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetów tych jednostek 2 . Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli przez organy jednostek samorządu terytorialnego nabyły prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a w przypadku szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - dodatkowo wglądu do list obecności oraz ich weryfikacji 3 . Ponadto w związku z przeprowadzaniem kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji przez szkoły i placówki organy jednostek samorządu terytorialnego mogą przetwarzać dane osobowe uczniów kontrolowanych szkół i placówek 4 . Pragnę zasygnalizować, iż ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) wprowadzona została instytucja wstrzymania przekazania dotacji. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę czynności kontrolnych organ dotujący wzywa dyrektora szkoły lub organ prowadzący szkołę do zaprzestania tych działań w określonym terminie 5 . Po bezskutecznym upływie tego terminu organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole lub placówce dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż 30 maja br. został przekazany do konsultacji publicznych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 6 . Projekt ustawy obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta nauczyciela. Rozwiązania zaproponowane w ww. projekcie docelowo uporządkują system finansowania zadań oświatowych, tak aby był on przejrzysty i łatwiejszy w stosowaniu przez samorządy, organy prowadzące szkoły, a także dyrektorów szkół i placówek. W zakresie dotowania placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w stosunku do obowiązujących przepisów, proponuje się dodatkowo:

1.

odejście od pojęcia rodzaju szkoły przy wyliczaniu dotacji dla szkół,

2.

uzależnienie części dotacji w szkołach dla dorosłych w zależności od efektów (zdanego egzaminu),

3.

doprecyzowanie zasad wyrównywania dotacji,

4.

zobligowanie gminy/powiatu będącego najbliższą gminą/powiatem do przekazywania danych niezbędnych do wyliczenia podstawowej kwoty dotacji oraz wskaźnika zwiększającego,

5.

doprecyzowanie zasad dotowania uczniów realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem,

6.

określenie kwoty granicznej wykorzystania dotacji na wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach niesamorządowych,

7.

dodanie przepisu uprawniającego organy dotujące do przetwarzania danych osobowych w związku z naliczaniem i rozliczaniem dotacji,

8.

rozszerzenie przepisów odnoszących się do możliwości wstrzymania dotacji,

9.

uzależnienie wypłacenia dotacji od przekazania danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września poprzedniego roku,

10.

wyraźne określenie w ustawie, że dotacja jest wypłacana na rzeczywistą liczbę uczniów w danym miesiącu,

11.

wprowadzenie regulacji stanowiącej, iż w przypadku zmiany organu prowadzącego, nowy organ prowadzący przejmuje wszystkie zobowiązania oraz uprawnienia poprzedniego organu prowadzącego, wynikające z udzielonej dotacji,

12.

dotowanie tylko jednej placówki lub szkoły dla dorosłych w przypadku ucznia będącego uczniem więcej niż jednej placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły dla dorosłych,

13.

zmianę terminu przekazania dotacji na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki za miesiąc styczeń,

14.

określenie, że w przypadku gdy pomimo ustawowego obowiązku, jednostka samorządu terytorialnego nie przekazuje dotacji w terminie, jest zobowiązana do wypłaty ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,

15.

wprowadzenie przepisu stanowiącego, że środki finansowe pochodzące z dotacji nie podlegają egzekucji,

16.

wprowadzenie przepisu stanowiącego, iż roszczenie o niewypłaconą w całości lub części dotację przedawnia się z upływem trzech lat od końca roku budżetowego, na który została przyznana.

1

art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty

2

art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty

3

art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty

4

art. 90 ust. 3g ustawy o systemie oświaty

5

art. 90 ust. 3fa ustawy o systemie oświaty

6

Projekt ww. ustawy został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298908.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl