12333/2017 - Interpretacja i zastosowanie przepisów w zakresie wydatkowania funduszu socjalnego w szkole

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 czerwca 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 12333/2017 Interpretacja i zastosowanie przepisów w zakresie wydatkowania funduszu socjalnego w szkole

Ogólne przepisy prawa pracy regulujące zwolnienie dyscyplinarne pracownika (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika - art. 52 Kodeksu pracy), nie mają zastosowania do nauczycieli. Nauczyciele podlegają bowiem odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn. zm.), i tylko komisja dyscyplinarna dla nauczycieli może wymierzyć jedną z kar dyscyplinarnych, tj. karę nagany z ostrzeżeniem, karę zwolnienia z pracy, karę zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karę wydalenia z zawodu nauczyciela. Stosownie natomiast do art. 26 ustawy - Karta Nauczyciela stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczyciela, i stwierdzane jest przez dyrektora szkoły.

Obowiązki nauczyciela zostały enumeratywnie wymienione w art. 6 ustawy - Karta Nauczyciela. Nauczyciel obowiązany jest:

1)

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)

wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)

dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)

kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)

dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Natomiast uchybienie godności zawodu - z uwagi na brak definicji legalnej tego pojęcia - rozpatrywane powinno być w odniesieniu do innych zachowań odbieranych negatywnie przez otoczenie nauczyciela. Tak więc podstawą do zakwalifikowania przewinienia, jako uchybienia godności zawodu nauczyciela będą te zachowania, które w sposób ewidentny naruszają ogólne normy etyczne i normy zachowania przyjęte w środowisku szkolnym (oświatowym), jak również te działania, które wypełniają przesłanki odpowiedzialności karnej (np. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów).

Zgodnie z art. 77 ustawy - Karta Nauczyciela w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach, a swym zakresem obejmują one nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie danego województwa. Organ (wojewoda), przy którym działa komisja dyscyplinarna, powołuje rzecznika dyscyplinarnego i co najmniej dwóch jego zastępców, spośród pracowników urzędu obsługującego ten organ. Po otrzymaniu informacji o możliwości popełnienia czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ww. ustawy, organ (wojewoda) poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które ma na celu zbadanie, czy zarzuty kierowane w stosunku do danego nauczyciela potwierdzają się. Jeśli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego okaże się, że zarzuty kierowane przeciwko nauczycielowi znalazły potwierdzenie, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl