12176/2017 - Sposób rozliczania godzin rewalidacji indywidualnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 maja 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 12176/2017 Sposób rozliczania godzin rewalidacji indywidualnej

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są w wymiarze określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113).

Analizując powyższe przepisy, należy jednoznacznie stwierdzić, że w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, szkoła obowiązkowo organizuje dla nich zajęcia rewalidacyjne. Mogą być one prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne (kwalifikacje), a także przez takich nauczycieli jak pedagog, psycholog czy logopeda. Odnosząc się do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, należy stwierdzić, że zajęcia te realizowane są w ramach art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), czyli tzw. pensum, a jeżeli ich wymiar wykracza ponad obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela - w ramach art. 35 ust. 1-2 ww. ustawy.

Odnosząc się do kwestii podpisywania kilku umów z tym samym pracodawcą, uprzejmie informuję, że nauczyciel wykonuje swoje obowiązki w ramach jednej umowy o pracę, tym bardziej, że zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r. syg. akt I PKN 876/00, w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej, należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl