11153/2017, Reforma oświaty - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

11153/2017 - Reforma oświaty

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 11153/2017 Reforma oświaty

Zmiany dotyczące nowego ustroju szkolnego zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 1 .

Zgodnie z przepisami zawartymi w tych aktach prawnych ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej ulega przekształceniu.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała:

* 8-letnią szkołę podstawową;

* 4-letnie liceum ogólnokształcące;

* 5-letnie technikum;

* 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

* 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;

* 2-letnią branżową szkołę II stopnia;

* szkołę policealną.

Istotą rozwiązań ujętych we wprowadzanych przepisach oświatowych jest stworzenie spójnej i drożnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole i tej samej grupie rówieśniczej. Rozwiązania mają na celu ograniczenie konieczności częstej adaptacji uczniów do nowych warunków uczenia się (zmiana szkoły i grupy rówieśniczej) oraz sprzyjanie uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia.

Przepisy art. 128 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe określają następujące rozwiązania dla niepromowanych uczniów gimnazjów:

* uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;

* uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;

* uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

Dyrektor gimnazjum, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, będzie miał obowiązek poinformować tego ucznia, w której szkole podstawowej będzie realizował obowiązek szkolny.

Dodatkowo wyjaśnić należy, że od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne, zaś kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne, a w przypadku gimnazjum - przystąpił do egzaminu gimnazjalnego 2 .

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 3 . Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Przywołane przepisy stanowią również o obowiązkach szkoły dotyczących procesu oceniania i klasyfikowania uczniów. Na początku roku szkolnego nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 4 . Wymóg ten ma na celu określenie jasnych zasad kierujących procesem oceniania, tak aby zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wiedzieli, co i w jaki sposób będzie w szkole oceniane, i co będzie miało wpływ na promocję do klasy programowo wyższej, bądź ukończenie szkoły.

Sprawnej komunikacji pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicem ma również pomagać ocenianie bieżące. Ma ono na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji zwrotnej na temat bieżących osiągnięć edukacyjnych ucznia 5 .

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, bądź też ukończenie szkoły, szkoła powinna umożliwić uczniowi uzupełnienie powstałych braków 6 .

Przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej w terminie i formie określonej w statucie szkoły 7 . Uczeń, zwłaszcza ten zagrożony negatywną roczną oceną klasyfikacyjną, może skorzystać z możliwości jej podwyższenia 8 . Informację o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciele przekazują uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego.

W przypadku gdy uczeń lub jego rodzice uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mogą złożyć na ręce dyrektora szkoły zastrzeżenia. Dyrektor, jeśli uzna te zastrzeżenia są zasadne, postanawia o przeprowadzeniu sprawdzianu wiadomości, w wyniku którego ustalana jest roczna ocena klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych 9 .

Przewidziana w przepisach jest również możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego przez ucznia, który otrzymał negatywne roczne oceny klasyfikacyjne z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 10 .

Przywołane przepisy dotyczące możliwości składania przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej stosuje się również do rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku przeprowadzenia egzaminu poprawkowego 11 .

Należy zauważyć, że w całym procesie oceniania uwzględnione zostały elementy wspierające ucznia w dążeniu do pokonania trudności w nauce i uzupełnienia braków. Natomiast uczeń, który nie uzyskał pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich obowiązkowych zająć edukacyjnych - co oznacza, że nie spełnił wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonych dla danego etapu edukacji - nie posiada kompetencji pozwalających na podjęcie z powodzeniem nauki na kolejnym, wyższym etapie edukacyjnym.

1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

2

Zgodnie z art. 44o ust. 4 i art. 44q ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) - dalej: ustawa o systemie oświaty.

3

Dz. U. z 2015 r. poz. 843, z późn. zm. - dalej: rozporządzenie o ocenianiu.

4

Zgodnie z art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

5

Zgodnie z § 14 rozporządzenia o ocenianiu.

6

Zgodnie z § 16 rozporządzenia o ocenianiu.

7

Zgodnie z art. 44g ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

8

Zgodnie z art. 44b ust. 8 ustawy o systemie oświaty.

9

Zgodnie z art. 44n ust. 1-4 ustawy o systemie oświaty.

10

Zgodnie z art. 44m ustawy o systemie oświaty.

11

Zgodnie z art. 44n ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl