11145/2017 - Ustawa o systemie oświaty

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 11145/2017 Ustawa o systemie oświaty

W rozumieniu przepisu art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 6-letniego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powinna być przekazywana niepublicznemu przedszkolu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy 1 .

W związku z powyższym, ustalając minimalną wysokość dotacji na rok 2017 dla przedszkoli niepublicznych, w przypadku ucznia niepełnosprawnego należy uwzględnić kwotę wynikającą z przeliczenia danego ucznia odpowiednimi wagami dla ucznia niepełnosprawnego. Wagi te są uwzględniane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298). 2

Sposób wyliczenia minimalnego poziomu dotacji na rok 2017 dla 6-letniego niepełnosprawnego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego przedstawia się następująco:

Standard finansowy A x wskaźnik korygujący Di x (waga P37 (dla dzieci w wieku 6 lat i powyżej w przedszkolach) + waga (P53 albo P54 albo P55) 3 .

1

pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

2

zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o systemie oświaty w marcu jednostka samorządu terytorialnego powinna dokonać aktualizacji kwoty dotacji ustalonej w oparciu o subwencję oświatową ustaloną dla tej jednostki na rok 2017. Nowa zaktualizowana stawka dotacji dla niepublicznego przedszkola powinna obowiązywać od 1 kwietnia.

3

w zależności jaki rodzaj niepełnosprawności posiada ten uczeń przedszkola.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl