Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
1061-IPTPP3.4512.39.2016.2.MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. , poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r), uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług mediacji z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia usług mediacji z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 marca 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy oraz wskazana rodzaju sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi między innymi działalność polegającą na rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi podmiotami - osobami fizycznymi i firmami (mediacje). Obrót z tej działalności w roku 2015 nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Wnioskodawczyni ponadto prowadzi kancelarię notarialną, gdzie czynności notarialne są zwolnione z posiadania kas rejestrujących.

W uzupełnieniu wskazano, że Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Usługi w zakresie mediacji Wnioskodawczyni świadczy od czerwca 2015 r. Jako notariusz Wnioskodawczyni dokonuje czynności notarialnych, które są wymienione pod poz. 28 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544, z późn. zm.), które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania bez względu na symbol PKWiU.

Dodatkowo Wnioskodawczyni świadczy usługi mediacyjne, które według Zainteresowanej i powołanych przez Zainteresowaną we wniosku interpretacji podatkowych (Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 marca 2015 r. IBPP3/443-1454/14/MN i z dnia 27 lutego 2015 r. IBPP3/443-1497/14/EJ) nie są usługami określonymi w § 4 powołanego wyżej Rozporządzenia (mediacja to pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, mediator nie radzi, nie świadczy usług doradztwa, nie pomaga prawnie, nie sporządza opinii prawnych, nie występuje w postępowaniu sądowym, usługi w zakresie mediacji może świadczyć każdy niezależnie od posiadanego wykształcenie, np. nauczyciel, pomimo, iż są sklasyfikowane w jednej grupie PKD z prawniczymi pod poz. 69.10)

Dotychczas Wnioskodawczyni nie ewidencjonowała wykonywanych czynności notarialnych oraz usług mediacji przy użyciu kasy rejestrującej (czynności notarialne są generalnie zwolnione z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z załącznikiem do powołanego wyżej Rozporządzenia, a usługi mediacji wg powołanych interpretacji i informacji uzyskanej we właściwym dla Wnioskodawczyni do 31 grudnia 2015 r. Urzędzie Skarbowym są zwolnione z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej do kwoty 20.000,00 zł).

Usługi mediacji są świadczone na rzecz wszelkich podmiotów, w tym również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Czynności notarialne są dokonywane pomiędzy różnymi podmiotami, zatem notariusz dokonuje czynności notarialnych również z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Łączna kwota uzyskana z czynności notarialnych i usług mediacji w 2015 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000,00 zł.

Udział obrotów z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na podstawie załącznika do powołanego wyżej rozporządzenia w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2015 r. wynosił 99,73% (czynności notarialne zwolnione zewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie załącznika do Rozporządzenia 99,73%, a usługi mediacyjne 0,27%).

Wpłaty za wykonane usługi mediacji dokonywane są w obu formach: gotówką bądź na rachunek bankowy. Każdemu podmiotowi na rzecz którego wykonywana jest usługa mediacji wystawiana jest przez Wnioskodawczynię faktura ze szczegółowym określeniem zakresu wykonanych usług, zatem z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy usługi mediacji polegające na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów będą mogły korzystać i czy korzystają ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do limitu 20.000 zł na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie mediacji Zainteresowana nie świadczy usług prawniczych. Usługi prawnicze powinny się charakteryzować ścisłym powiązaniem z interpretacją prawa (np. poprzez sporządzanie opinii prawnych) lub prowadzeniem czynności stricte prawnych (np. występowaniem w postępowaniu sądowym). Mediacja w takim ujęciu nie będzie usługą prawniczą, nawet gdy będzie mediacją sądową, mimo że jest zgrupowana w PKD jako działalność prawnicza (69.10). Usługi mediacji bowiem mają na celu ułatwienie stronom dojście do porozumienia, rozwiązywanie konfliktów i sporów.

Podobnie: interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r. IBPP3/443-1454/14/MN i z dnia 27 lutego 2015 r. IBPP3/443-1497/14/EJ

To, że Wnioskodawczyni jest prawnikiem (notariuszem) nie oznacza, że świadcząc usługi mediacji świadczy usługi prawnicze w rozumieniu art. 4 pkt 2 ppkt g. Bowiem nadal działalność mediacyjna Zainteresowanej będzie polegała tylko i wyłącznie na ułatwieniu stronom dojścia do porozumienia, rozwiązywania konfliktów i sporów i będzie korzystała ze zwolnienia na podst. art. 3 pkt 1 ppkt 1 rozporządzenia, zaś czynności notarialne (działalność prawnicza) będzie zwolniona na podst. poz. 28 załącznika do powołanego rozporządzenia.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawczyni świadczenie przez Zainteresowaną usług mediacji nie jest usługą prawniczą i w związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej w przypadku obrotów nieprzekraczających rocznie 20.000 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą". W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia podmiotowe, jak i przedmiotowe z tego obowiązku. Należy bowiem zauważyć, że podatnicy mogą różnie kształtować strukturę prowadzonej sprzedaży, a co za tym idzie - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - mogą prowadzić zarówno czynności objęte zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jak i czynności nieobjęte tym zwolnieniem.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W obecnym stanie prawnym, w kwestii zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

W myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 28 tego załącznika wymieniono czynności notarialne (bez względu na symbol PKWiU), natomiast w poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym, roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., podatników, u których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Jak wynika z zapisu § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

Zgodnie natomiast z § 4 pkt 2 lit. g ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia - z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Należy również wskazać, że w myśl § 5 ust. 3 powołanego rozporządzenia, w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy obrotu był równy 80% albo niższy niż 80%, z zastrzeżeniem ust. 4.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

* zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,

* z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

* przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Zatem, w przypadku, gdy jeden z ww. warunków nie będzie spełniony, to Wnioskodawca nie będzie miał możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 38 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku. Wyrażenie "w całości" odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega dostawa towarów oraz świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi między innymi działalność polegającą na rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy różnymi podmiotami - osobami fizycznymi i firmami (mediacje). Obrót z tej działalności w roku 2015 nie przekroczył kwoty 20.000 zł. Wnioskodawczyni ponadto prowadzi kancelarię notarialną. Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Usługi w zakresie mediacji Wnioskodawczyni świadczy od czerwca 2015 r. Dotychczas Wnioskodawczyni nie ewidencjonowała wykonywanych czynności notarialnych oraz usług mediacji przy użyciu kasy rejestrującej. Usługi mediacji są świadczone na rzecz wszelkich podmiotów, w tym również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Czynności notarialne są dokonywane pomiędzy różnymi podmiotami, zatem notariusz dokonuje czynności notarialnych również z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Łączna kwota uzyskana z czynności notarialnych i usług mediacji w 2015 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000,00 zł. Udział obrotów z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na podstawie załącznika do powołanego wyżej rozporządzenia w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2015 r. wynosił 99,73% (czynności notarialne zwolnione z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie załącznika do Rozporządzenia 99,73%, a usługi mediacyjne 0,27%). Wpłaty za wykonane usługi mediacji dokonywane są w obu formach: gotówką bądź na rachunek bankowy. Każdemu podmiotowi na rzecz którego wykonywana jest usługa mediacji wystawiana jest przez Wnioskodawczynię faktura ze szczegółowym określeniem zakresu wykonanych usług, zatem z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności zapłata dotyczyła.

Rozpatrując kwestię zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej na gruncie niniejszej sprawy należy przede wszystkim stwierdzić, że czynności notarialne - bez względu na symbol PKWiU - są objęte zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 28, znajdującą się w części I załącznika do powołanego wcześniej rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r.

Ponadto należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że usługi mediacyjne nie są objęte wyłączeniami ze zwolnienia, o których mowa w § 4 ww. rozporządzenia.

Odnosząc się do powyższego należy przede wszystkim wskazać, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jak wynika z treści art. 111 ust. 1 ustawy - dotyczy tych podatników, którzy dokonują świadczeń na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wobec tego, ustalając obrót uprawniający podatnika do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. należy uwzględniać cały obrót osiągnięty przez podatnika na rzecz ww. osób

Przedstawiony opis sprawy wskazuje, że z tytułu dokonywanych świadczeń na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2015 r. Wnioskodawczyni osiągnęła obrót przekraczający 20.000 zł. Na wartość tego obrotu składa się świadczenie usług w zakresie czynności notarialnych, które na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 28 załącznika do rozporządzenia ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. są objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, oraz usługi mediacji w przedmiocie których Wnioskodawczyni postawiła pytanie.

Jak wskazano we wniosku udział obrotów z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na podstawie załącznika do powołanego wyżej rozporządzenia w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w 2015 r. wynosił 99,73%.

Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powołanych w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na wartość obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powstał wobec Wnioskodawczyni obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Przy czym, z uwagi na fakt, że w ubiegłym roku obrót z tytułu świadczenia usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania był wyższy niż 80% wartości całkowitego obrotu zrealizowanego na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, to stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 4 listopada 2014 r., Wnioskodawczyni jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Z tego zwolnienia Wnioskodawczyni może korzystać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., chyba że wcześniej zajdą okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia, tj. udział procentowy obrotu zwolnionego z obowiązku ewidencjonowania (czynności notarialne) w okresie danego półrocza roku podatkowego będzie równy 80% albo niższy niż 80% całkowitego obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wówczas zwolnienie to straci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca tego półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, stosownie do zapisu § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie zwolnienia usług mediacji z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawczyni wywiodła prawidłowy skutek prawny, to jednak w świetle okoliczności sprawy, argumentacja Wnioskodawczyni jest nieprawidłowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl