1061-IPTPB3.4511.118.2016.6.MK - Skutki podatkowe otrzymania w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 1061-IPTPB3.4511.118.2016.6.MK Skutki podatkowe otrzymania w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) w związku z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 762/16 (data wpływu 18 stycznia 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r. (data wpływu 2 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów.

Dotychczasowy przebieg postępowania:

Z uwagi na braki wniosku, Organ podatkowy na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.1.MK (doręczonym w dniu 20 kwietnia 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 2 maja 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 26 kwietnia 2016 r.).

W dniu 19 maja 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów wydał interpretację indywidualną nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.2.MK (doręczoną Wnioskodawcy dnia 20 maja 2016 r.), w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej, środków pieniężnych uzyskanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze sprzedaży udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.2.MK wniósł pismem z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 20 czerwca 2016 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów pismem z dnia 18 lipca 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.3.MK (doręczonym w dniu 20 lipca 2016 r.) stwierdził brak podstaw prawnych do rozpatrzenia przedmiotowego wezwania do usunięcia naruszenia prawa, gdyż wezwanie zostało dokonane z naruszeniem terminu określonego w art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 19 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.2.MK złożył skargę z dnia 25 lipca 2016 r. (data wpływu w dniu 27 lipca 2016 r.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 762/16 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z dnia 19 maja 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.118.2016.2.MK.

Na wstępie Sąd wskazał, że podobne sprawy były już przedmiotem orzekania sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego np. w wyroku: z dnia 14 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 1199/14, z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK 301/14, z dnia 29 stycznia 2016 r., sygn. akt II FSK 3360/13 oraz sygn. akt II FSK 3361/13, z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3585/13 oraz sygn. akt II FSK 3774/13 (dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych - orzeczenia.nsa.gov.pl - zwana dalej: CBOSA). Sąd zaznaczył, że w treści uzasadnienia wyroku, jako że skład rozpoznający sprawę podziela stanowisko przedstawione w ww. orzeczeniach, w odpowiednim zakresie przytacza zostanie przedstawioną tam argumentację.

Według Sądu, u podstaw sporu, znajduje się postawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pytanie co do prawidłowości stanowiska, w zgodzie z którym środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę, w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, w związku z likwidacją spółki osobowej, nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sąd stwierdził, że w sporze tym rację należy przyznać Wnioskodawcy. Przepisy będące przedmiotem interpretacji wprost stanowią, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m.in. środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (por. art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (por. art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ww. ustawy).

Według Sądu podkreślić należy, że zgodnie z art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Rozumienie spornych przepisów, przyjęte przez Organ w zaskarżonym akcie, stanowiło w istocie wykładnię contra legem, bowiem Organ założył istnienie w analizowanych przepisach dodatkowych przesłanek, wpływających na kształt podstawy opodatkowania. Przyjęcie interpretacji spornych przepisów, pozostającej w jawnej sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadziłoby do ustalenia podstawy opodatkowania w oparciu o kryteria pozaustawowe, co stanowiłoby rażące naruszenie art. 217 Konstytucji RP. Podobne stanowisko - w odniesieniu do analogicznych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 28 października 2015 r.: sygn. akt II FSK 3050/13, sygn. akt II FSK 3049/13, sygn. akt II FSK 2201/13 i sygn. akt II FSK 3048/13 (CBOSA).

W tej sytuacji, zdaniem Sądu, należy podzielić zarzut skargi, że Organ dopuścił się naruszenia art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Organ zobowiązany będzie do zastosowania wykładni tego przepisu dokonanej w uzasadnieniu wyroku.

W dniu 18 stycznia 2017 r. do Organu podatkowego wpłynęło prawomocne od dnia 22 grudnia 2016 r. orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 762/16 wraz z aktami sprawy.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga ponownego rozpatrzenia przez Organ podatkowy.

W związku z powyższym, ponownemu rozpatrzeniu podlega wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 16 lutego 2016 r.).

Zgodnie z treścią art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.), postępowania dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, przejmuje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Będzie On wspólnikiem w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej) mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: "..."). Kapitał zakładowy... zostanie podwyższony. Udziały (akcje) w podwyższonym kapitale zakładowym... obejmie Wnioskodawca wnosząc do... wkład niepieniężny w postaci udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej: "Spółka B"). W zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki B;... wyda Wnioskodawcy swoje udziały (akcje) o określonej wartości nominalnej, odpowiadającej wartości rynkowej udziałów Spółki B wniesionych do niej przez Wnioskodawcę tytułem wkładu niepieniężnego.

... nabędzie tytułem wkładu niepieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy także udziały Spółki B należące do innych podmiotów (dalej: "Inni Udziałowcy"). W zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki B,.... wyda Innym Udziałowcom swoje udziały (akcje) o określonej wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej udziałów Spółki B wniesionych do niej przez Innych Udziałowców tytułem wkładu niepieniężnego.

Operacje te, tj. wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki B przez Wnioskodawcę oraz wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki B przez Innych Udziałowców, będą miały miejsce w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza z tych operacji. W wyniku tych transakcji,... uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce B.

Wszystkie podmioty biorące udział w tych operacjach, zarówno Wnioskodawca,..., Spółka B, jak i Inni Udziałowcy, podlegać będą w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości... sprzeda udziały Spółki B na rzecz podmiotu trzeciego, za określoną w umowie sprzedaży cenę...., po sprzedaży udziałów Spółki B, zostanie przekształcona w spółkę komandytową, na mocy przepisów działu III tytułu IV ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Spółka komandytowa może zostać w późniejszym czasie rozwiązana/zlikwidowana. W związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej (ustaniem jej bytu prawnego i wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego), Wnioskodawcy zostanie wydana część jej majątku, w tym środki pieniężne uzyskane przez... ze sprzedaży udziałów Spółki B - zgodnie z przyjętymi przez wspólników zasadami podziału majątku spółki komandytowej.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że do momentu przekształcenia spółki kapitałowej... w spółkę komandytową, wszystkie dochody spółki..., ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), będą opodatkowane przez spółkę podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do momentu rozwiązania/likwidacji spółki komandytowej wszystkie jej dochody, ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT) będą opodatkowane przez jej wspólników proporcjonalnie do udziału w zyskach. Spółka komandytowa zamierza kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną przez..., której przedmiotem jest, między innymi, działalność deweloperska. Spółka komandytowa będzie prowadziła zatem działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki pieniężne będą pochodziły z dochodów opodatkowanych. Jeżeli spółka.... lub powstała z niej w ramach przekształcenia spółka komandytowa osiągną dochód, to dochód ten zostanie opodatkowany, odpowiednio przez... lub przez wspólników spółki komandytowej, proporcjonalnie do ich udziału w zyskach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej, środków pieniężnych uzyskanych przez... ze sprzedaży udziałów Spółki B przed jej przekształceniem w spółkę komandytową, skutkować będzie powstaniem po stronie Wnioskodawcy, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej, środków pieniężnych uzyskanych przez... ze sprzedaży udziałów Spółki B przed jej przekształceniem w spółkę komandytową, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie ustawy o PIT, otrzymanie środków pieniężnych przez wspólnika likwidowanej spółki niebędącej osobą prawną (w tym spółki komandytowej) w związku z jej rozwiązaniem/likwidacją, nie powoduje powstania po stronie takiego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zasadę tę wyraża wprost art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, w związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej, środków pieniężnych uzyskanych przez... ze sprzedaży udziałów Spółki B przed jej przekształceniem w spółkę komandytową, nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 762/16.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ww. ustawy, określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 58 ww. ustawy, rozwiązanie spółki powodują:

a.

przyczyny przewidziane w umowie spółki,

b.

jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,

c.

ogłoszenie upadłości spółki,

d.

śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,

e.

wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,

f.

prawomocne orzeczenie sądu.

Stosownie do treści art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Zgodnie z art. 551 § 1 wskazanej ustawy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształcona). Z dniem przekształcenia, tj. z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie, wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 ww. ustawy). Zgodnie z zasadą wskazaną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (tzw. sukcesja uniwersalna). W ramach tej sukcesji, majątek spółki przekształcanej (którego składniki są wyceniane w związku z procesem przekształcenia) staje się majątkiem spółki przejmowanej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Polski (dalej: "..."). W zamian za wkład niepieniężny,... wyda Wnioskodawcy i innym udziałowcom swoje udziały (akcje) o określonej wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej udziałów wniesionych. Operacje te, tj. wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów przez Wnioskodawcę oraz przez innych udziałowców, będą miały miejsce w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy, liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pierwsza z tych operacji. W przyszłości... sprzeda wniesione udziały na rzecz podmiotu trzeciego, za określoną w umowie sprzedaży cenę....., po sprzedaży udziałów, zostanie przekształcona w spółkę komandytową, na mocy przepisów działu III, tytułu IV, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Spółka komandytowa może zostać w późniejszym czasie rozwiązana/zlikwidowana. W związku z rozwiązaniem/likwidacją spółki komandytowej Wnioskodawcy zostanie wydana część jej majątku, w tym środki pieniężne uzyskane przez... ze sprzedaży wniesionych udziałów - zgodnie z przyjętymi przez wspólników zasadami podziału majątku spółki komandytowej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 93 § 1 powoływanej ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Przewidziana w ustawie - Ordynacja podatkowa zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Powyższy przepis art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulujący kwestie związane z zakończeniem uczestnictwa podatnika w spółce niebędącej osobą prawną, został wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Jego celem było rozwianie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skutków podatkowych zakończenia uczestnictwa podatnika w spółce osobowej (w tym także w wyniku likwidacji takiej spółki). Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące interpretacji przepisów obowiązujących do końca 2010 r. było niejednolite; wskazywało jednak, że w przypadku wykazania przez podatnika przychodu z tytułu likwidacji spółki osobowej może dochodzić do podwójnego opodatkowania tych samych przysporzeń majątkowych w sytuacji, gdy otrzymywane przez niego składniki majątku sfinansowane były z opodatkowanych przez niego (na bieżąco w ciągu poszczególnych lat podatkowych, jako dochód z działalności gospodarczej), lecz pozostawionych w spółce zysków. Ustawodawca postanowił zatem, że w przypadku likwidacji/rozwiązania spółki osobowej gdy wspólnik otrzyma z tego tytułu środki pieniężne nie będą one podlegały opodatkowaniu, o ile będą miały swoje źródło w dochodach już opodatkowanych, np. w opodatkowanych przez podatnika lecz pozostawionych w spółce zyskach. Nie może ona zatem odbywać się w oderwaniu od prawnopodatkowego statusu podmiotu nabywającego określone składniki majątku (otrzymywane później przez podatnika na skutek likwidacji spółki niebędącej osobą prawną) na poszczególnych etapach funkcjonowania oraz obowiązujących wówczas ten podmiot zasad opodatkowania. W sytuacji zatem, gdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych uczestniczy w spółce, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej zmienia formę prawną (podlega przekształceniu), wykładni cytowanych wyżej przepisów dotyczących skutków podatkowych likwidacji spółki niebędącej osobą prawną) należy dokonywać także z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej na przestrzeni czasu funkcjonowała ww. spółka oraz obowiązujących tą spółkę (bądź jej wspólników) zasad opodatkowania. Co do zasady bowiem, przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie powodowało otrzymanie tych składników majątku, których źródłem będzie majątek opodatkowany wcześniej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym wykorzystywany do prowadzonej przez spółkę działalności. Natomiast te składniki majątku, które będą miały swoje źródło w majątku nieopodatkowanym podatkiem dochodowym (za wyjątkiem sytuacji, w której źródłem pochodzenia tych składników majątku będą przychody zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym, bądź od których zaniechano poboru podatku), będą skutkować powstaniem u podatnika przychodu w momencie ich otrzymania na skutek rozwiązania spółki niebędącej osobą prawną. W przeciwnym bowiem przypadku, mogłoby dojść do całkowitego nieopodatkowania przysporzeń majątkowych (zarówno na etapie ich powstania w trakcie funkcjonowania spółki, jak i ich otrzymania przez wspólnika) co byłoby sprzeczne z generalną zasadą opodatkowania wynikającą z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także z istotą podatków dochodowych.

Zauważyć przy tym należy, że art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której dochodzi do zakończenia bytu prawnego spółki niebędącej osobą prawną na skutek przeprowadzenia formalnego postępowania likwidacyjnego. Pod pojęciem "likwidacji" użytym w tym przepisie należy rozumieć każdy, dopuszczalny i zgodny z przepisami prawa sposób ustania bytu prawnego takiej spółki, w wyniku którego dochodzi m.in. do podziału pomiędzy wspólników majątku spółki (bądź też majątku wspólnego wspólników spółki). Jeżeli zatem przepisy regulujące ustrój (tworzenie, funkcjonowanie i rozwiązywanie) danego typu spółki przewidują możliwość jej rozwiązania bez przeprowadzania formalnego procesu likwidacji, np. na skutek jednomyślnej decyzji wszystkich wspólników, to skutki podatkowe takiego rozwiązania spółki także należy oceniać w oparciu o treść przywołanego przepisu.

Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania/likwidacji spółki komandytowej środków pieniężnych, pochodzących ze sprzedaży przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przed jej przekształceniem w spółkę komandytową, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro źródłem pochodzenia środków pieniężnych ze sprzedaży udziałów otrzymanych przez Wnioskodawcę będą dochody uprzednio opodatkowane podatkiem dochodowym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub Wnioskodawcę jako wspólnika spółki komandytowej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Należy również wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl