Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 lutego 2007 r.
Urząd Skarbowy w Sieradzu
1021_POS_145_149_183
Czy istnieje obowiązek poinformowania organu podatkowego na druku SD-Z1 w terminie 30 dni od pobrania gotówki lub dokonania przelewu z konta współmałżonki?

W dniu 13 grudnia 2006 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny sprawy przedstawiono we wniosku następująco:

Wnioskodawca pozostaje z małżonką we wspólności majątkowej. Małżonkowie posiadają odrębne konta bankowe, na których zgromadzone są środki pieniężne nabyte podczas trwania związku małżeńskiego. Małżonkowie posiadają wzajemne pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi na kontach bankowych. Podatnik wystąpił z zapytaniem, czy ma obowiązek poinformować urząd skarbowy na druku SD-Z1 w terminie 30 dni od pobrania gotówki lub dokonania przelewu z konta współmałżonki? Czy przepływy środków pieniężnych z jednego konta na drugie należy traktować jako darowiznę i czy taka umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego?

Zdaniem wnioskodawcy pieniądze małżonków są wspólne, niezależnie od tego czy są w jednym banku na jednym koncie czy też na dwóch kontach w różnych bankach, i od czynności tych nie powinien płacić podatku ani zgłaszać ich do urzędu skarbowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, poniżej przedstawia stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z § 2 ww. artykułu wynika, że do majątku wspólnego należą w szczególności:

1)

pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2)

dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

3)

środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że małżonkowie posiadają majątek wspólny i istnieje między nimi ustrój wspólności ustawowej. Zatem, w świetle wyżej cytowanych przepisów, wszelkie przepływy środków pieniężnych między małżonkami, nie są darowiznami i nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 142, poz. 1514 z 2004 r. z późn. zm.).

Wobec powyższego, przedstawione przez Pana stanowisko we wniosku jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl