1-4071/12/2005 - Klasyfikowanie przez jednostki samorządu terytorialnego refundacji świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia służby zastępczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lutego 2005 r. Ministerstwo Finansów 1-4071/12/2005 Klasyfikowanie przez jednostki samorządu terytorialnego refundacji świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia służby zastępczej

Odpowiadając na pismo nr WA.1-0281/26/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu klasyfikowania przez jednostki samorządu terytorialnego refundacji świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej - Departament Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, co następuje.

W świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej zadania określone w ustawie są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, wykonywanymi przez marszałka województwa.

Poborowemu odbywającemu służbę zastępczą z tytułu pełnienia tej służby zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przysługuje świadczenie pieniężne, które wypłaca podmiot zatrudniający poborowego. Podmiot ten po przedstawieniu stosownych dokumentów otrzymuje od marszałka województwa, w oparciu art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy, zwrot poniesionych wydatków na wypłatę tego świadczenia.

Na podstawie powyższych przepisów jednostki samorządu terytorialnego, w których poborowi odbywają służbę zastępczą otrzymują również od marszałka województwa zwrot wypłaconego świadczenia pieniężnego.

Refundowane środki wpływają na zmniejszenie poniesionych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków na realizację tego zadania w danym roku, w przypadku zaś gdy refundacja nastąpiła po upływie roku budżetowego, środki te stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego i powinny być ujmowane w paragrafie 097 - Wpływy z różnych dochodów.

p.o. Dyrektora Departamentu

Budżetu Państwa

Anna Kęczkowska

pismo z dnia 18 lutego 2005 r.

Nr BP1-4071/12/2005/1548

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl