0115-KDWT.4011.897.2022.2.AW, IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0115-KDWT.4011.897.2022.2.AW - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDWT.4011.897.2022.2.AW IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego we wniosku stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 6 września 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP Box). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z dnia 8 grudnia 2022 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Prowadzi Pan, jako osoba fizyczna, od 3 lipca 2017 r. jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą zarejestrowaną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności jest działalność związana z wytwarzaniem oprogramowania (kod PKD 62.01.Z). Jest Pan polskim rezydentem podatkowym i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w świetle art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W 2021 r. rozliczał się Pan z osiąganych dochodów podatkiem liniowym.

Na podstawie zawartej umowy z polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: zleceniodawca), która jest umową na podwykonawstwo (freelance), świadczy Pan usługi programistyczne. Nie podlega Pan kierownictwu ze strony zleceniodawcy ani jakiejkolwiek wyznaczonej przez niego osoby. Jest Pan odpowiedzialny wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, oraz ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

W ramach umowy przenosi Pan na zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Dochód, który Pan osiąga, jest dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi.

Rozliczenie ze zleceniodawcą następowało na podstawie raportów z wykonanych prac, w specjalnie do tego celu przygotowanym systemie ewidencyjnym klienta, w którym zostały rozgraniczone rodzaje wykonywanych usług, z podziałem na zadania związane z rozwojem oprogramowania.

W okresie, którego dotyczy wniosek, wykonywał Pan inne usługi, zupełnie odmienne niż te związane z programowaniem, ale nie chce ich Pan uwzględniać w podstawie opodatkowania według preferencyjnej stawki. Zostaną opodatkowane według standardowej stawki podatkowej.

Każda zlecona usługa była przeliczana na czas, który musiał Pan poświęcić na jego wykonanie. Na tej podstawie były wystawiane dokumenty sprzedaży oraz odpowiednie wartości były przyjmowane do ewidencji prowadzonej do celów ulgi IP Box. Na potrzeby wykonywania usług nie nabywał Pan żadnych wyników prac badawczo-rozwojowych ani praw autorskich innych podmiotów. Jako członek zespołu programistów pracujących dla zleceniodawcy (na podstawie odrębnych umów zawartych ze zleceniodawcą), wytwarza Pan oprogramowanie, w tym również rozwija, poprawia kod programu napisany przez siebie oraz przez pozostałych członków zespołu. Całość prac wykonywana jest samodzielnie, bez korzystania z usług podwykonawców.

Oprogramowanie wytwarzane przez Pana (również na skutek rozwinięcia lub ulepszenia istniejącego oprogramowania) w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności gospodarczej jest rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W roku 2021 był Pan odpowiedzialny za wytwarzanie oraz rozwój programów komputerowych, będących częścią zintegrowanego systemu informatycznego (...). Prace polegały na projektowaniu oraz tworzeniu nowych programów oraz rozwoju już istniejących poprzez implementację nowych wymagań biznesowych klienta. Rozwijany system pełnił rolę głównego, centralnego systemu informatycznego w jednym z (...) w Polsce. Był Pan odpowiedzialny za analizę wymagań klienta a następnie tworzenie na ich podstawie algorytmów oraz ich implementację za pomocą stosowanych języków programowania. Tworzył Pan również, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie klienta, oprogramowanie narzędziowe oraz analityczne umożliwiające analizę danych na środowisku produkcyjnym (...) oraz generowanie raportów zawierających niezbędne dla klienta dane biznesowe. Rozwijany system był odpowiedzialny za obsługę klientów (...), sprzedaż nowych produktów finansowych oraz generowanie sprawozdawczości. System był systemem wielodostępowym, umożliwiającym jednoczesną pracę większości pracowników operacyjnych (...) na jednym komputerze klasy mainframe. System rozwijany był z wykorzystaniem wysokospecjalistycznych technologii, których znajomość nie jest powszechna na rynku IT.

W wyniku opisanych powyżej prac, wytwarzał Pan oprogramowanie, do którego następnie zbywał prawa autorskie na rzecz zleceniodawcy. Wartości prezentowane na rozliczeniach pod pozycją "usługi rozwoju IT" zawierają, zgodnie z zawartą ze zleceniodawcą umową, wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do powstałych utworów. Faktury wystawiane z pozycją "usługi rozwoju IT - opłaty dodatkowe" nie obejmują sprzedaży praw autorskich.

Podczas tworzenia danych rozwiązań nie nabywał Pan na własność kwalifikowanego IP, ani licencji wyłącznej do tego IP od zleceniodawcy. Wykonywał swoje zadania na podstawie umowy ze zleceniodawcą i to na jej podstawie korzystał z oprogramowania udostępnionego przez zleceniodawcę. Rozliczenie z Panem następuje w formie miesięcznej dla pewnego uproszczenia rozliczeń. Umowa ze zleceniodawcą zawiera odpowiednie zapisy dotyczące przenoszenia praw autorskich do stworzonych przez Pana rozwiązań.

Na co dzień wykorzystuje Pan powszechnie dostępną wiedzę z dziedzin takich nauk jak: informatyka, matematyka czy statystyka w celu wytworzenia oprogramowania. Ma to miejsce poprzez przeprowadzenie szeregu badań, testów i doświadczeń zarówno przed, w trakcie, jak i po implementacji programu komputerowego. Zdobywanie, poszerzanie oraz łączenie wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin jest nieodłącznym elementem Pana codziennej pracy i odbywa się w sposób systematyczny. W związku z rosnącymi potrzebami klientów i nowymi funkcjonalnościami, charakter Pana pracy jest twórczy i innowacyjny. Dzieje się tak dlatego, że stosowane rozwiązania są unikatowymi w branży, a co za tym idzie nie ma możliwości wykorzystania rozwiązań już istniejących. Oprogramowanie, które powstaje w wyniku świadczenia przez Pana usług, jest rezultatem własnej, indywidualnej i twórczej działalności intelektualnej, a co za tym idzie stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.).

Zgodnie z zawartą umową, dostaje Pan od zleceniodawcy wynagrodzenie za sprzedaż usług programistycznych, w cenie którego uwzględnione jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Tym samym, całość autorskich praw majątkowych do wytworzonego przez Pana oprogramowania jest przeniesiona na zleceniodawcę. Wykonywana przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Chce Pan skorzystać z przepisów art. 30ca ustawy, które w związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Chce Pan opodatkować dochody uzyskiwane w roku 2021 preferencyjnym opodatkowaniem. W tym celu od początku 2021 r. prowadzi Pan na bieżąco i w należyty sposób ewidencję odrębną od księgi przychodów i rozchodów, w której wykazuje informacje księgowe zgodne z wymogami art. 30cb ustawy. Ewidencja ta jest prowadzona poprzez sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca.

Informacje księgowe zawarte w owej ewidencji pozwalają:

- ustalić przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód (stratę) przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

- ustalić łączny dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Za rok 2019 otrzymał Pan pozytywną odpowiedź Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...) w sprawie wykonywanych usług i możliwości opodatkowania dochodów według preferencyjnej stawki. Ponadto, do rozliczenia za rok 2019 dołączył Pan ewidencję dla celów IP Box, do której nikt nie wniósł żadnych zastrzeżeń.

W wydanych "Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box" Ministerstwo Finansów zachęca podatników, szczególnie tych prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem oprogramowania, do składania wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie ze względu na dynamikę zmian w budowie i działaniu programów komputerowych oraz ze względu na brak wykształconej praktyki przepisów związanych z IP Box.

Uzupełnienie i doprecyzowanie opisu stanu faktycznego

Przychody, których dotyczy zapytanie, osiąga Pan w ramach umowy o współpracy ze zleceniodawcą, dotyczącej dostarczania usług rozwoju IT.

W działalności gospodarczej, którą Pan prowadzi, w ramach wspomnianej umowy, występują również przychody niepodlegające definicji prac badawczo-rozwojowych. Są to usługi dodatkowe, na które każdorazowo wystawiane są odrębne pozycje na fakturach z opisem "opłaty dodatkowe". Według preferencyjnej stawki chce Pan opodatkować wyłącznie przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów powstałych w wyniku usług programistycznych dotyczących rozwoju oprogramowania - przychody występują na fakturach opisane jako "usługi rozwoju IT". Wszystkie przychody niepodlegające preferencyjnej stawce opodatkowania opatrzone zostały na fakturach opisem "opłaty dodatkowe". Zdecydowana większość osiąganych przychodów dotyczy pozycji na fakturach opisanych jako "usługi rozwoju IT". W ewidencji IP Box przychody z faktur opisanych jako "opłaty dodatkowe" nie zostały uwzględnione.

Nie prowadzi Pan badań naukowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

W ramach działalności samodzielnie prowadził Pan prace rozwojowe, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Według ustawy, "Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń". Pana praca ma dokładnie takie cechy, jak zawarte w ustawie. Tego typu działalność prowadził Pan w całym okresie, w odniesieniu do którego wnioskuje Pan o wydanie interpretacji podatkowej. Prowadził Pan taką działalność już wcześniej, co zostało potwierdzone interpretacją podatkową (...), która dotyczyła roku 2019. W roku 2020 nie prowadził Pan działalności mogącej podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu.

Celem prac prowadzonych w roku 2021 był rozwój systemu informatycznego zleceniodawcy, zgodnie z jego zapotrzebowaniem biznesowym. Charakter tych prac wykluczał możliwość wykorzystania kodu programów zastosowanych przy innych rozwiązaniach. Zatem w tej działalności nie było żadnych rutynowych działań. Wynikiem Pana prac jest stworzenie nowych programów komputerowych lub dopisanie nowych funkcjonalności do istniejącego oprogramowania. Z tych efektów jest Pan każdorazowo rozliczany. Nie wykorzystywał Pan stworzonych rozwiązań w swojej działalności, ponieważ tworzone oprogramowanie było ściśle zoptymalizowane pod kątem zleceniodawcy i jego wykorzystanie w innych celach nie jest możliwe.

Zawsze, zgodnie z zawartą umową, po zakończeniu prac, zbywał Pan wszelkie prawa autorskie na poczet zleceniodawcy, co było podstawą i warunkiem koniecznym do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Pana praca nie polega na rutynowym wprowadzaniu zmian w kodzie programów, który został napisany przez inną osobę. Zawsze tworzy Pan rozwiązania autorskie. Departament, z którym Pan bezpośrednio współpracuje, nosi nazwę: Departament Rozwoju Aplikacji (bieżącym utrzymaniem systemu zajmuje się inny departament).

Przychody podlegające preferencyjnej stawce opodatkowania zostały czytelnie wyodrębnione na fakturach przychodowych. Wszystkie faktury zawierające pozycję "Usługi rozwoju IT" w całości obejmują prace związane z rozwojem oprogramowania. Pozostałe usługi, niespełniające definicji prac rozwojowych zostały wyłączone do pozycji na fakturach opatrzonych opisem "usługi dodatkowe" i nie dotyczy ich Pana zapytanie.

Odpowiadając na pytanie sformułowane w wezwaniu: "Czy prowadzona działalność jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań", stwierdził Pan: "Tak, zgodnie z definicją prac rozwojowych moja działalność miała taki charakter".

Doprecyzowując, co - w kontekście przedstawionego we wniosku opisu - rozumie Pan pod pojęciem "program komputerowy" i jakie konkretnie "programy komputerowe" Pan wytworzył (rozwinął), wyjaśnił Pan, że w opisie używa różnych określeń, ponieważ wszystkie one składają się na wykonywaną przez Pana pracę. Według definicji podanej przez Encyklopedię Zarządzania, program komputerowy jest zbiorem poleceń, które zostały napisane przez programistę (specjalistę) w języku komputerowym. Jest to efekt końcowy pracy, podlegający ochronie praw autorskich, które następnie zbywa Pan na rzecz zleceniodawcy. Każdy program działa w oparciu o jakiś algorytm (sposób postępowania), który należy najpierw wymyślić i zaprojektować w oparciu o przekazane wymagania biznesowe. Algorytmy również podlegają ochronie i są własnością intelektualną. Projektowane algorytmy oraz tworzone na ich podstawie programy komputerowe lub nowe fragmenty istniejących programów komputerowych implementujące nowe funkcjonalności systemu są odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie biznesowe zleceniodawcy i są unikalne ze względu na fakt, że są projektowane pod indywidualne potrzeby i do pracy w konkretnym, unikalnym systemie komputerowym. Utworzenie algorytmu, na podstawie którego następnie powstanie nowy program komputerowy lub rozszerzenie już istniejącego programu, poprzedzone jest fazą analizy wymagań klienta. Na tym etapie należy wykonać pracę koncepcyjną, w ramach której należy wymyśleć i opracować sposób na realizację wymagań klienta za pomocą dostępnych technik informatycznych. System informatyczny (...) składa się z ogromnej ilości programów komputerowych współpracujących ze sobą. Wszystkie tworzone przez Pana nowe oraz rozbudowywane programy były częścią takiego systemu. Tworząc nowy program lub rozszerzając możliwości już istniejącego tworzy Pan nową własność intelektualną do powstałego utworu (tj. algorytmu oraz programu komputerowego, który jest jego implementacją), którą następnie zbywa Pan, zgodnie z zawartą umową, na rzecz zleceniodawcy.

Określenia "programy komputerowe", "oprogramowanie", "system informatyczny" należy traktować jako tożsame.

Efekty prac, które Pan wykonywał, a które chce Pan ująć w rozliczeniu IP Box i objąć preferencyjnym opodatkowaniem, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim oraz stanowią wynik pracy twórczej. Nigdy nie są kopią już istniejących rozwiązań, ani efektem prac, które wymagają do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i których rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny. Były twórczą realizacją projektów.

Wszystkie czynności, które realizował Pan w zakresie wytwarzania i rozwoju programów komputerowych, które zlecane były przez zleceniodawców, i które zostały na fakturach przychodowych opisane jako "usługi rozwoju IT" prowadziły do powstania nowych rozwiązań, które podlegają ochronie zgodnie z art. 74 ustawy o prawie autorskim.

Przeniesienie praw autorskich, wyodrębnienie poszczególnych zadań, odbywało się na podstawie comiesięcznych raportów, które były obustronnie zatwierdzane, po skończeniu danego okresu rozliczeniowego. Umowy ze zleceniodawcami opisywały sposób przenoszenia praw autorskich zatem zawsze zachowywana była forma pisemna. Przeniesienie praw autorskich do utworów jest kluczową kwestią z punktu widzenia zleceniodawcy i odbywało się poprawnie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia było przeniesienie praw autorskich.

Zgodnie z definicjami, które zawarł Pan wcześniej, analizując całość swoich prac - zawsze efekty Pana pracy są wynikiem podejmowanych przez Pana prac rozwojowych.

Z uwagi na rozmiar systemu, praca dzielona jest na mniejsze fragmenty, które same w sobie stanowią zamkniętą całość. Wszystkie zadania, które zostają Panu powierzone, zawsze wykonuje Pan samodzielnie. Każda osoba ma odrębną część nowej funkcjonalności do stworzenia, za nią odpowiada i do tej części posiada prawa. Osiągał Pan dochody z tytułu przeniesienia praw autorskich do efektów swoich prac. Nie osiągał Pan dochodów z tytułu przeniesienia licencji do całego systemu wytworzonego przez zespół. Nie był Pan współwłaścicielem wytworzonego systemu. Jest Pan autorem poszczególnych programów/rozszerzeń istniejących programów, a nie systemu jako całości. Gdyby nie był Pan autorem tych utworów i nie posiadał do nich praw autorskich, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie warunkującymi wypłatę wynagrodzenia w zamian za przeniesienie praw autorskich, nie byłoby podstawy do wypłaty wynagrodzenia.

Pana pytania:

1) Czy usługi wykonywane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej za rok 2021 może Pan opodatkować stawką 5%, zgodnie z art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

2) Czy czynności, które Pan wykonuje, mieszczą się w ramach działalności badawczo-rozwojowej, co pozwoliłoby opodatkować dochody według preferencyjnej stawki?

Pana stanowisko w sprawie (sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Po doprecyzowaniu i odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku stoi Pan na stanowisku, że może opodatkować dochody uzyskiwane ze zbycia praw autorskich według preferencyjnej stawki podatku, zwanej potocznie ulgą IP Box. Spełnia Pan kryteria zawarte w ustawie. Wykonuje prace rozwojowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie. Zatem prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, która jest wymogiem zastosowania wskazanej ulgi. Ponadto, za rok 2019 otrzymał Pan pozytywną interpretację w analogicznej sprawie. Charakter Pana prac w okresie, o jaki Pan wnioskuje, jest taki sam jak w roku 2020.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) stanowi, że:

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.):

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2021 r. poz. 213),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Stosownie do art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepisy art. 23o i art. 23p stosuje się odpowiednio.

Wskazany przepis do dnia 31 grudnia 2021 r. brzmiał następująco:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że:

- prowadzi Pan od 3 lipca 2017 r. jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą; w 2021 r. rozliczał się Pan z osiąganych dochodów podatkiem liniowym;

- na podstawie zawartej umowy z polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, świadczy Pan usługi programistyczne;

- w 2021 r. był Pan odpowiedzialny za wytwarzanie oraz rozwój programów komputerowych, będących częścią zintegrowanego systemu informatycznego (...); prace polegały na projektowaniu oraz tworzeniu nowych programów oraz rozwoju już istniejących poprzez implementację nowych wymagań biznesowych klienta; był Pan odpowiedzialny za analizę wymagań klienta a następnie tworzenie na ich podstawie algorytmów oraz ich implementację za pomocą stosowanych języków programowania; tworzył Pan również oprogramowanie narzędziowe oraz analityczne umożliwiające analizę danych na środowisku produkcyjnym (...) oraz generowanie raportów zawierających niezbędne dla klienta dane biznesowe;

- prowadzi Pan działalność twórczą w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów posiadanej przez Pana wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

- w ramach działalności samodzielnie prowadził Pan prace rozwojowe, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmujące nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W związku z powyższym, prowadzona przez Pana działalność polegająca na wytwarzaniu i rozwoju programów komputerowych (oprogramowania) - w zakresie w jakim jest pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym podkreślić, że działalnością badawczo-rozwojową są wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Ponadto we wniosku wskazał Pan, że:

- efekty prac, które Pan wykonywał, a które chce Pan ująć w rozliczeniu IP Box i objąć preferencyjnym opodatkowaniem, zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- oprogramowanie wytwarzane przez Pana (również na skutek rozwinięcia lub ulepszenia istniejącego oprogramowania) w ramach prowadzonej bezpośrednio przez Pana działalności gospodarczej jest rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji, stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- w ramach umowy pisemnej przenosi Pan na zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie; dochód, który Pan osiąga, jest dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży usługi;

- zamierza Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT, za rok 2021.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że autorskie prawo do programu komputerowego tworzonego i rozwijanego przez Pana w ramach działalności gospodarczej - w zakresie, w jakim stanowi nowe i indywidualne rozwiązania, które są bezpośrednim efektem Pana prac badawczo-rozwojowych - jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej (kwalifikowanym IP) w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z treści wniosku wynika, że wyodrębnia Pan w prowadzonej odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji prawa IP Box (prawa autorskie do oprogramowania), spełniając tym samym wymóg wynikający z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej ewidencji dokonuje Pan wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Dokonuje Pan również wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ewidencja taka prowadzona jest na bieżąco od początku 2021 r.

W konsekwencji, Pana dochód uzyskany z przeniesienia na zleceniodawcę majątkowych praw autorskich do takich kwalifikowanych IP jest dochodem ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem może Pan skorzystać z preferencyjnego opodatkowania takich dochodów według stawki 5% w odniesieniu do roku 2021.

Zaznaczyć należy w tym miejscu, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika Nexus, obliczanego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie Pana chroniła.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm. (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl