Nowość 0115-KDST1-2.440.50.2024.2.JCB - WIS TOWAR - zestaw z przęsłem fotowoltaicznym na balkon - CN 85 - stawka 23% VAT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 maja 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-2.440.50.2024.2.JCB WIS TOWAR - zestaw z przęsłem fotowoltaicznym na balkon - CN 85 - stawka 23% VAT

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą", po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 29 lutego 2024 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 15 kwietnia 2024 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawkową.

Przedmiot wniosku: towar - " (...)"

Opis towaru: zestaw (...) zawierający: przęsło fotowoltaiczne (które składa się z (...)), (...) oraz konstrukcję balkonową.

Rozstrzygnięcie: CN 85

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy

Cel wydania WIS: określenie stawki podatku od towarów i usług

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2024 r. Wnioskodawca złożył wniosek o wydanie WIS, uzupełniony w dniu 15 kwietnia 2024 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "(...)" na potrzeby określenia stawki podatku od towarów i usług.

W treści wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

(...) (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik czynny. Wnioskodawca zamierza dokonywać dostaw towarów w postaci przęseł fotowoltaicznych. Przęsła te będą montowane jako przęsła fotowoltaiczne balustradowe tj. stanowiące element balustrady przy balkonach, tarasach itp. Przęsło składa się z następujących elementów:

(...)

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt ustawy o VAT (tekst jedn.: Dz. U. 2023.1570 z późn. zm.)

Przedmiotem wniosku jest dostawa towaru (zestawu) bez usługi montażu.

Nazwa handlowa: (...)

Parametry techniczne są następujące: (...)

Materiały to: (...).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca doprecyzował, iż przedmiotem wniosku jest cały zestaw zgodnie z załączoną (...) tj. przęsło fotowoltaiczne (które składa się z (...)), (...) oraz konstrukcja balkonowa.

Jest to zestaw sprzedawany jako całość. Poszczególne elementy mogą zostać nabyte osobno, natomiast Wnioskodawca zbywa je jako zestaw.

Wniosek o WIS dotyczy kompletnego zestawu - z perspektywy nabywcy nabycie samej szyby hartowanej z ogniwem (...), stanowiących największy gabarytowo element przęsła fotowoltaicznego pozbawione jest sensu gospodarczego. Pozostałe elementy zestawu są bowiem niezbędne do tego by przęsło fotowoltaiczne spełniało swoje funkcje zgodnie z przeznaczeniem tj. zamontowane na balkonie.

Z perspektywy nabywcy zestaw ten stanowi gospodarczą całość - innymi słowy właściwe użycie przęsła fotowoltaicznego nie jest możliwe bez (...) oraz konstrukcji balkonowej.

Funkcję podstawową pełni ogniwo (...). (...) ma za zadanie utrzymać sztywność całej konstrukcji, (...) stanowi połączenie przęsła z siecią, (...) zapewnia izolację, i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, (...) służą do łączenia kabli. (...) (falownik) to urządzenie pozwalające na zmianę prądu stałego (DC) w prąd zmienny (AC) o regulowanej wartości napięcia i częstotliwości. Konstrukcja balkonowa służy zamocowaniu pozostałych elementów do balustrady balkonu, przy czym jak zaznaczono na wstępie, Wnioskodawca dokonuje dostawy towaru, bez montażu.

Elementy zestawu są pakowane razem i oferowane jako całość.

Jeżeli chodzi o wartość poszczególnych elementów, to należałoby przyjąć: ok 40% dla modułu fotowoltaicznego, 40% dla (...), 20% dla pozostałych elementów.

Do wniosku Wnioskodawca dołączył (...) na której umieszczono również (...) oraz (...).

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a)

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b)

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c)

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednego i tego samego działu, pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Natomiast reguła 3. ORINS wskazuje, że: "Jeżeli stosując regułę 2 b) lub z innego powodu, towary na pierwszy rzut oka są klasyfikowalne do dwóch lub więcej pozycji, klasyfikacji należy dokonać w następujący sposób:

a)

pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny. Jednak, gdy dwie lub więcej pozycji odnosi się tylko do części materiałów lub substancji zawartych w mieszaninie lub w wyrobie złożonym lub tylko do części artykułów w zestawie pakowanym do sprzedaży detalicznej, pozycje te należy uważać za jednakowo właściwe w odniesieniu do tych towarów, nawet gdy jedna z nich daje bardziej pełne lub bardziej dokładne określenie tego towaru;

b)

mieszaniny, wyroby złożone składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników oraz wyroby pakowane w zestawy do sprzedaży detalicznej, które nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 a), należy klasyfikować tak, jak gdyby składały się one z materiału lub składnika, który nadaje im ich zasadniczy charakter, o ile takie kryterium jest możliwe do zastosowania.

c)

jeżeli towary nie mogą być klasyfikowane przez powołanie się na regułę 3 (a) lub (b), należy klasyfikować do pozycji, pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie".

Wyjaśnienia do tej reguły wskazują zatem, że czynnik, który rozstrzyga o zasadniczym charakterze towaru będzie różny dla różnych rodzajów wyrobów. Zależeć może, np. od właściwości materiału lub składnika, jego wielkości, ilości, masy lub wartości, lub od roli, jaką odgrywa zasadniczy materiał przy zastosowaniu towaru.

Biorąc pod uwagę elementy wchodzące w skład zestawu, uznać należy, że zasadniczy charakter nadaje przęsło fotowoltaiczne, w którego skład wchodzi ogniwo (...) (pełniące podstawową funkcję zestawu), tym samym ono decyduje o klasyfikacji całego zestawu.

Zgodnie z tytułem działu 85 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów".

Z Uwag ogólnych Not wyjaśniających do działu 85 CN wynika, że niniejszy dział obejmuje:

" (...)

(1) Maszyny i aparaty do wytwarzania, przekształcania lub magazynowania energii elektrycznej, np.: generatory, transformatory itp. (pozycje od 8501 do 8504) oraz ogniwa galwaniczne (pozycja 8506) i akumulatory (pozycja 8507)".

Pozycja CN 8501 zawiera "Silniki elektryczne i prądnice (z wyłączeniem zespołów prądotwórczych)".

W Notach wyjaśniających do pozycji 8501 CN w pkt (II) wskazano "Prądnice elektryczne (...) Niniejsza pozycja obejmuje również prądnice fotoelektryczne (fotowoltaiczne) składające się z paneli fotokomórek połączonych z innymi aparatami, np. akumulatorami i elektronicznymi regulatorami (regulator napięcia, przekształtniki itd.) oraz panelami lub modułami wyposażonymi w elementy, nawet proste (na przykład diody do sterowania kierunkiem prądu), które zasilają bezpośrednio, na przykład silnik, elektrolizer.

W tych urządzeniach energia elektryczna jest wytwarzana za pomocą ogniw słonecznych przetwarzających energię słoneczną bezpośrednio na elektryczność (przemiana fotowoltaiczna)".

Pozycja CN 8541 obejmuje "Urządzenia półprzewodnikowe (na przykład diody, tranzystory, przetworniki półprzewodnikowe); światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, włączając fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody elektroluminescencyjne (LED), nawet zmontowane z innymi diodami elektroluminescencyjnymi (LED); oprawione kryształy piezoelektryczne".

W Notach wyjaśniających do HS do pozycji 8541 w pkt (B) mieszczą się "Światłoczułe elementy półprzewodnikowe

Grupa ta obejmuje światłoczułe elementy półprzewodnikowe, w których działanie promieniowania widzialnego, podczerwonego lub nadfioletowego wywołuje wahania rezystywności lub wytwarza siłę elektromotoryczną poprzez wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne.

(...)

Głównymi typami światłoczułych elementów półprzewodnikowych są:

(1) Komórki fotoelektryczne przewodnościowe (fotorezystory) (...)

(2) Komórki fotowoltaiczne (fotoogniwa), które przetwarzają światło bezpośrednio na energię elektryczną bez wymagania zewnętrznego źródła prądu. Komórki fotowoltaiczne na bazie selenu są wykorzystywane głównie w luksomierzach i światłomierzach. Te na bazie krzemu mają wyższy sygnał wyjściowy i są w szczególności wykorzystywane w urządzeniach sterujących i regulujących do wykrywania impulsów świetlnych, w układach komunikacyjnych wykorzystujących światłowody itp.

Specjalne kategorie komórek fotowoltaicznych to:

(i) Ogniwa słoneczne, krzemowe komórki fotowoltaiczne, które przetwarzają światło słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. Są one zwykle wykorzystywane w grupach, jako źródła energii elektrycznej, np.: w rakietach lub satelitach do badania przestrzeni kosmicznej, w nadajnikach ratownictwa górskiego.

Pozycja niniejsza obejmuje również ogniwa słoneczne, nawet połączone w moduły lub wykonane w panele. Jednak pozycja ta nie obejmuje paneli lub modułów wyposażonych w elementy, jakkolwiek proste (np. diody do sterowania kierunkiem prądu), które bezpośrednio zasilają, na przykład silnik, elektrolizer (pozycja 8501) (...)."

Uwzględniając powyższe przedmiotowy towar: "(...)", spełnia kryteria i posiada właściwości charakterystyczne dla towarów objętych działem CN 85. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami reguły 1. oraz reguły 3 (b) Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej. Przęsło fotowoltaiczne określa charakter całego zestawu.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z art. 146ef ust. 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do końca roku, w którym suma wydatków wymienionych w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) określonych na ten rok w ustawie budżetowej, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 lipca tego roku, oraz planie finansowym Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przedłożonym zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny albo projekcie tego planu przedstawionym do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 tej ustawy, jeżeli plan ten nie został przedłożony zgodnie z art. 42 ust. 4 tej ustawy, po wyłączeniu planowanych przepływów finansowych w ramach tej sumy wydatków, jest wyższa niż 3% wartości produktu krajowego brutto określonego zgodnie z art. 40 ust. 2 tej ustawy:

1)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%;

2)

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%;

3)

stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;

4)

stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

Natomiast na podstawie 146ef ust. 2 ww. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", koniec okresu obowiązywania stawek podatku, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 października roku, dla którego zostały spełnione warunki określone w ust. 1.

Przepisy ustawy oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie przewidują możliwości zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla towarów sklasyfikowanych do działu 85 Nomenklatury scalonej.

W związku z powyższym, ponieważ opisany we wniosku towar klasyfikowany jest do działu 85 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług, jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże, z zastrzeżeniem art. 42c ust. 2-2d ustawy, organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, oraz ten podmiot, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty w okresie ważności WIS (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

- podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

- towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia następującego po dniu jej doręczenia (art. 42 ha ust. 1 ustawy).

WIS traci ważność przed upływem 5 lat, z dniem:

1)

następującym po dniu doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS, albo

2)

wygaśnięcia na podstawie art. 42h ust. 1

- w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej (art. 42 ha ust. 2 ustawy).

WIS wygasa z mocy prawa przed upływem powyższego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru będącego przedmiotem tej WIS, gdy zmiana tych przepisów spowodowała, że

- klasyfikacja towaru, lub

- stawka podatku właściwa dla towaru, lub

- podstawa prawna stawki podatku

staje się niezgodna z tymi przepisami.

Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, z którymi WIS stała się niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową".

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: (KIS/SkrytkaESP. albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego e-Urząd Skarbowy na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-urząd-skarbowy), będąc użytkownikiem/wyznaczając użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl