0115-KDST1-1.440.150.2021.2.EM - WIS - dyfuzor zapachowy - CN 3307 - 23%

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lipca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDST1-1.440.150.2021.2.EM WIS - dyfuzor zapachowy - CN 3307 - 23%

WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową i art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 6 maja 2021 r. (data wpływu), uzupełnionego w dniu 18 czerwca 2021 r. (data wpływu), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje niniejszą wiążącą informację stawk ową.

Przedmiot wniosku: towar - "Dyfuzor zapachowy"

Opis towaru: dyfuzor (...) z patyczkami, wypełniony płynem; przeznaczony do aromatyzowania pomieszczeń; (...)

Rozstrzygnięcie: CN 3307

Stawka podatku od towarów i usług: 23%

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy

Cel wydania WIS: na potrzeby stosowania § 4 ust. 1 pkt 1 lit. o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz określenia stawki podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2021 r. Wnioskodawca złożył wniosek, uzupełniony w dniu 18 czerwca 2021 r., w zakresie sklasyfikowania towaru: "Dyfuzor zapachowy" według kodu Nomenklatury scalonej (CN) na potrzeby stosowania § 4 ust. 1 pkt 1 lit. o) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.).

W treści wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący szczegółowy opis towaru.

Nazwa wyrobu: dyfuzor zapachowy.

Postać wyrobu: płynna.

Zastosowanie: aromatyzowanie pomieszczeń.

Skład: (...)

Rola poszczególnych składników: (...)

Przedmiotem wniosku jest towar w postaci "dyfuzora zapachowego", na który składa się płyn w (...) opakowaniu (...) oraz patyczki wykonane z (...). Towar prezentowany jest w zewnętrznym opakowaniu do sprzedaży detalicznej.

Według Wnioskodawcy skład gotowego produktu w obrocie nie zmieni się. Towar będzie funkcjonował pod nazwą " (...)".

(...)

Ponadto do wniosku Wnioskodawca dołączył:

(...)

UZASADNIENIE klasyfikacji towaru

Stosownie do brzmienia art. 5a ustawy - towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.) lub w klasyfikacj ach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są klasyfikowane według Nomenklatury scalonej (CN) lub klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują działy, pozycje, podpozycje lub kody Nomenklatury scalonej (CN) lub symbole klasyfikacji statystycznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej Nomenklatura scalona obejmuje:

a.

nomenklaturę Systemu Zharmonizowanego;

b.

wspólnotowe podpodziały do tej nomenklatury nazywane "podpozycjami CN" w tych przypadkach, gdy określona jest odpowiadająca stawka celna;

c.

przepisy wstępne, dodatkowe uwagi do sekcji lub działów oraz przypisy odnoszące się do podpozycji CN.

Jednolitemu stosowaniu zarówno Systemu Zharmonizowanego (HS), jak i Nomenklatury scalonej (CN) służą Noty wyjaśniające.

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zawartym w Ogólnych regułach interpretacji Nomenklatury scalonej zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę.

Reguła 1 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) wskazuje, że tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zgodnie z tytułem działu 33 Nomenklatury scalonej, dział ten obejmuje "Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe".

Uwaga 3 do działu 33 wskazuje, że "Pozycje od 3303 do 3307 mają zastosowanie, między innymi, do produktów, nawet zmieszanych (innych niż wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych), odpowiednich do stosowania jako towary objęte tymi pozycjami i pakowane w opakowania w rodzaju stosowanych do sprzedaży detalicznej do takiego stosowania".

Natomiast uwaga 4 stanowi: "Wyrażenie "preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe" objęte pozycją 3307 dotyczy między innymi: torebek zapachowych, preparatów zapachowych działających w wyniku spalania; papierów perfumowanych i papierów impregnowanych lub powleczonych kosmetykami; roztworów do soczewek kontaktowych lub sztucznych oczu; waty, filcu i włóknin, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami lub kosmetykami; preparatów toaletowych dla zwierząt".

Z kolei Noty wyjaśniające do działu 33 wskazują: "(...) Pozycje od 3303 do 3307 obejmują produkty, nawet zmieszane (inne niż wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych), odpowiednie do wykorzystania jako produkty objęte tymi pozycjami i opakowane z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej w celu takiego zastosowania (patrz uwaga 3. do niniejszego działu).

Produkty objęte pozycjami od 3303 do 3307 pozostają w tych pozycjach nawet wtedy, gdy zawierają dodatkowe składniki farmaceutyczne lub odkażające lub gdy, jak się przypuszcza, mają ponadto wartość terapeutyczną lub profilaktyczną (patrz uwaga 1 (e) do działu 30.). Natomiast gotowe odświeżacze powietrza są klasyfikowane do pozycji 3307 nawet wtedy, gdy ich właściwości dezynfekcyjne są większe niż wynika to z ich funkcji pomocniczych (...)".

Natomiast pozycja 3307 obejmuje: "Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne".

Zgodnie z brzmieniem Not wyjaśniających do pozycji 3307, pozycja ta obejmuje:

" (...)

(IV) Preparaty do perfumowania lub odświeżania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych.

(1) Preparaty do perfumowania pomieszczeń i preparaty zapachowe, używane podczas obrzędów religijnych. Działają one zazwyczaj przez odparowanie lub w wyniku spalenia, np. "Agarbatti" i mogą występować w postaci cieczy, pudrów, stożków, papierów impregnowanych itp. Niektóre z tych preparatów mogą być stosowane do maskowania nieprzyjemnych zapachów.

Świece perfumowane są wyłączone (3406).

(2) Gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane lub mające właściwości dezynfekujące.

Gotowe odświeżacze pomieszczeń, składające się głównie z substancji (takich jak metakrylan laurylu), które działają chemicznie na nieprzyjemny zapach lub z innych substancji przeznaczonych fizycznie do absorbcji nieprzyjemnych zapachów, np. za pomocą sił Van der Waalś a. Przeznaczone do sprzedaży detalicznej są zwykle umieszczone w pojemnikach aerozolowych.

(...)".

Uwzględniając powyższe, przedmiotowy towar w postaci płynnej (...), pakowany do sprzedaży detalicznej w (...) opakowaniu (...), wraz z patyczkami z (...), przeznaczony do aromatyzowania pomieszczeń, spełnia kryteria i posiada właściwości dla towarów objętych pozycją CN 3307. Klasyfikacja towaru została dokonana zgodnie z postanowieniami 1 reguły Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej.

UZASADNIENIE zastosowania stawki podatku od towarów i usług

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, w świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy - w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4 wynosi 23%.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1a ww. ustawy, jeżeli w roku następującym po roku, dla którego osiągnięte zostały wartości, o których mowa w ust. 1, zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 112d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stosowanie stawek, o których mowa w ust. 1, przedłuża się do końca roku następującego po roku, w którym:

1.

kwota wydatków jest obliczana zgodnie z art. 112aa ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 112d ust. 4 tej ustawy, oraz

2.

wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%.

W związku z powyższym, ponieważ przedmiotowy towar klasyfikowany jest do pozycji 3307 Nomenklatury scalonej (CN) oraz nie został objęty obniżoną stawką podatku od towarów i usług dla tego towaru - jego dostawa, import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. o rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku ewidencjowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Nadmienić należy, że w § 2 i 3 ww. rozporządzenia zostały wskazane zwolnienia z obowiązku ewidencjowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dla określonych czynności (zwolnienia przedmiotowe) i grup podmiotów (zwolnienia podmiotowe).

W celu potwierdzenia możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dostawy przedmiotowego towaru, Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Informacje dodatkowe

Niniejsza WIS zawiera klasyfikację towaru według kodu Nomenklatury scalonej (CN) niezbędną do określenia właściwej stawki podatku od towarów i usług oraz niezbędną dla celów stosowania § 4 ust. 1 pkt 1 lit. o) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519 z późn. zm.).

Niniejsza WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe od podatku od towarów i usług (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania lub zastosowania zwolnienia Wnioskodawca może zwrócić się o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Podmiot, na rzecz którego wydano WIS, może ją stosować wyłącznie do towarów tożsamych pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem niniejszej decyzji.

Niniejsza WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty po dniu, w którym WIS została doręczona (art. 42c ust. 1 pkt 1 ustawy), z wyjątkiem następujących przypadków:

* podmiot ten złożył fałszywe oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku o WIS, w zakresie przedmiotowym tego wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (art. 42b ust. 3 ustawy),

* towar, będący przedmiotem niniejszej WIS, stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia p rawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy (art. 42ca ustawy).

Wszelkie zmiany dotyczące towaru objętego wnioskiem WIS, w szczególności związane ze składem surowcowym produktu, powodują utratę ww. mocy wiążącej WIS.

Niniejsza WIS jest ważna przez okres 5 lat licząc od dnia jej wydania (art. 42 ha ustawy), przy czym wygasa ona z mocy prawa przed upływem tego terminu w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług odnoszących się do towaru, będącego przedmiotem tej WIS, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których stała się z nimi niezgodna (art. 42h ust. 1 ustawy).

Do liczenia terminów okresu ważności WIS stosuje się odpowiednio art. 12 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji - stosownie do art. 220 § 1 w związku z art. 221 oraz art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej - służy Stronie odwołanie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP.

W przypadku wnoszenia odwołania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: www.kis.gov.pl