0115-KDIT3.4011.333.2022.2.JG - PIT w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT3.4011.333.2022.2.JG PIT w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowiska w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 kwietnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 23 marca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 czerwca 2022 r. (wpływ 4 lipca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego

Na potrzeby niniejszego wniosku, określenie "Zamawiający" oznacza polską spółkę prawa handlowego, z którą Wnioskodawca w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej zawarł umowę o współpracy.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą na terytorium RP jednoosobową działalność gospodarczą. W ramach swojej działalności stale świadczył i świadczy, w charakterze podwykonawcy usługi polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania na rzecz Zamawiającego, na podstawie zawartej z nim ramowej umowy o świadczenie usług. Oprogramowanie jest tworzone i rozwijane na zlecenie klientów Zamawiającego.

Wnioskodawca podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego 19%.

Efektem pracy Wykonawcy jest nowe oprogramowanie lub nowe funkcjonalności oprogramowania, tworzone przy wykorzystaniu istniejących technologii informatycznych i różnych języków programowania.

Tworzenie i rozwój oprogramowania przez Wnioskodawcę następuje w oparciu o stworzony przez niego kod źródłowy stworzony na zamówienie klientów Zamawiającego.

Wnioskodawca nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz umiejętności w celu ulepszenia istniejących produktów oraz usług albo stworzenia innowacyjnych rozwiązań. W ramach prac prowadzonych przez Wnioskodawcę oceniana jest również przydatność danych rozwiązań technologicznych oraz/lub nowych technologii, które mogą zmienić znane do tej pory rozwiązania.

Oprogramowanie, które tworzy Wnioskodawca powstaje w wyniku jego indywidualnej pracy opierającej się na tworzeniu, rozwijaniu, a także ulepszaniu kodu źródłowego. Aby kod źródłowy spełniał indywidualne potrzeby Zamawiającego, musi być każdorazowo opracowany w inny sposób. Każdy kod źródłowy należy ocenić jako unikatowy, będący efektem kreatywnego procesu myślowego Wnioskodawcy. Zatem stworzone, ulepszone i rozwijane przez Wnioskodawcę oprogramowanie stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej).

Wnioskodawca zdobywa, poszerza i łączy, w ramach wykonywanych przez siebie czynności - w drodze własnych doświadczeń oraz testów, wiedzę oraz umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, tak aby móc tę wiedzę i umiejętności wykorzystać do tworzenia opisanego we wniosku oprogramowania (tj. projektowania oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań informatycznych). Wnioskodawca pragnie także podkreślić, iż opisane we wniosku czynności nie stanowią rutynowych ani okresowych zmian wprowadzanych do oprogramowania. Zatem, działalność prowadzona przez Wnioskodawcę obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność badawczo-rozwojowa rozumiana jest jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wnioskodawca w ramach jego działalności gospodarczej prowadzi opisane powyżej prace rozwojowe. Dodatkowo, czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, w ramach prowadzonej działalności, są czynnościami o charakterze twórczym oraz są podejmowane w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Celem działalności Wnioskodawcy jest rozwijanie oraz ulepszanie wytwarzanego przez niego oprogramowania w sposób ciągły i zorganizowany.

W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, a także ulepszone produkty, procesy, usługi odmienne od występujących dotychczas w praktyce gospodarczej. Wnioskodawca wykorzystuje w swojej pracy wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia narzędzi informatycznych i oprogramowania, aby kreować coraz nowsze, lepsze rozwiązania.

W wyniku usług, które świadczy Wnioskodawca:

a)

powstają programy komputerowe, które są rezultatem jego twórczej oraz indywidualnej działalności intelektualnej, co sprawia, że należy kwalifikować je jako utwór (dalej jako "Utwór"), który jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);

b)

są twórczo rozwijane i ulepszane programy komputerowe, w taki sposób, że powstają nowe utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Pod pojęciem rozwijania i ulepszania oprogramowania należy rozumieć podejmowanie przez Wnioskodawcę czynności zmierzających do poprawy lub poszerzenia użyteczności albo funkcjonalności oprogramowania. Ulepszenie lub rozwinięcie istniejącego oprogramowania, poprzez dopełnienie go o nowy komponent (nowy kod źródłowy), w istocie stanowi stworzenie nowego programu komputerowego (uzupełnienie istniejącego programu komputerowego o nowy, zintegrowany z nim program komputerowy). Rozumiany w ten sposób program komputerowy stanowi nowe prawo własności intelektualnej, które podlega ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ww. ustawy.

Ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje Wnioskodawca na zlecenie Zamawiającego polegające na tworzeniu nowego kodu źródłowego stanowiącego uzupełnienie istniejącego oprogramowania, dotyczą poszerzenia o nowy kod źródłowy oprogramowania zarówno wytworzonego przez Wnioskodawcę jak i takiego uzupełnienia oprogramowania, którego on nie wytworzył. Podkreślić należy, iż w zakresie rozwijania/ulepszania oprogramowania przez Wnioskodawcę nie dochodzi w istocie do zmiany istniejącego już kodu źródłowego, a do jego uzupełnienia poprzez wytworzenie nowego kodu źródłowego stanowiącego jedynie dopełnienie, dodatkowy element kodu, który już wcześniej istniał. Skoro więc dochodzi do powstania nowego kodu źródłowego, który nie modyfikuje już istniejącego, ale powoduje powstanie nowych funkcjonalności lub nowych sposobów działania to również w przypadku rozwoju lub ulepszenia oprogramowania mamy w istocie do czynienia z nowym programem komputerowym (Zgodnie z definicją słownika PWN: "program (gr.), inform. przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer").

Zgodnie z pisemną umową, Wnioskodawca w momencie zaakceptowania przez Zamawiającego stworzonego programu komputerowego (komponentu, funkcjonalności, aplikacji) (tj. Utworów), przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, na wskazanych w umowie polach eksploatacji, otrzymując za to wynagrodzenie, przy czym zamiarem Stron jest, żeby przeniesienie tych praw miało jak najszerszy zakres.

Zgodnie z zawartą z Zamawiającym umową, Zamawiający w ramach wynagrodzenia umownego, nabywa od Wnioskodawcy, na zasadzie wyłączności, wszelkie majątkowe prawa autorskie do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania Utworem. Dodatkowo Wnioskodawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania swoich autorskich praw osobistych. Wnioskodawca zezwala także Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich. Kod źródłowy umieszczany jest na bieżąco w repozytorium własnym Zamawiającego lub jego klienta.

Zamawianie stworzonych przez Wnioskodawcę następuje poprzez składane przez Zamawiającego na podstawie umowy zamówienia opisujące oprogramowanie, które ma być stworzone, klienta Zamawiającego, dla którego tworzone jest oprogramowanie oraz termin wykonania.

Odbiór zamówienia następuje w terminie w nim wskazanym, na podstawie dokumentu akceptacji zamówienia. Z chwilą akceptacji zamówienia dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Wnioskodawca za wykonane w danym miesiącu prace wystawia fakturę VAT na rzecz Zamawiającego. Zamawiający wypłaca wynagrodzenie należne na podstawie faktur za wykonane przez Wnioskodawcę prace w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiającemu.

Wnioskodawca osiąga dochód z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód nie dotyczy transakcji z podmiotami powiązanymi.

Co istotne, Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za rezultat oraz wykonywanie opisanych we wniosku czynności wobec osób trzecich. Czynności zlecone Wnioskodawcy na podstawie wskazanej we wniosku umowy o współpracy nie są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności.

Wnioskodawca także jako wykonujący czynności opisane we wniosku ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca chciałby skorzystać z preferencyjnej stawki 5% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019 i 2020 (poprzez złożenie stosownej korekty po otrzymaniu pozytywnej indywidualnej interpretacji podatkowej) oraz rok 2021, rozumieć należy przez to opodatkowanie ww. stawką dochodu osiągniętego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przez Wnioskodawcę od 1 stycznia 2019 r.

Wnioskodawca od (...) 2015 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz od (...) 2015 r. Wnioskodawca współpracuje z Zamawiającym.

Wnioskodawca w 2019 r. poniósł opisane poniżej koszty związane z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej:

- koszt nabycia laptopa;

- koszt sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszka, pendrive);

- koszt abonamentu za telefon - dokumentowany w postaci faktur VAT wystawionych przez dostawcę tych usług;

- koszt użytkowania samochodu - na który składają się: koszt zakupu paliwa, koszt wymiany opon, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej oraz ubezpieczenia pojazdu.

Wnioskodawca w 2020 r. poniósł opisane poniżej koszty związane z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej:

- koszt sprzętu i akcesoriów komputerowych (karta pamięci, słuchawki);

- koszt abonamentu za telefon - dokumentowany w postaci faktur VAT wystawionych przez dostawcę tych usług;

- koszt użytkowania samochodu - na który składają się: koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej oraz ubezpieczenia pojazdu.

Wnioskodawca w 2021 r. poniósł opisane poniżej koszty związane z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej:

- koszt sprzętu i akcesoriów komputerowych (dysk SSD, adapter USB, myszka, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu);

- koszt abonamentu za telefon - dokumentowany w postaci faktur VAT wystawionych przez dostawcę tych usług;

- koszt użytkowania samochodu - na który składają się: koszt zakupu paliwa, koszt przeglądów, koszt opłaty leasingowej, a następnie koszt odpisu amortyzacyjnego oraz ubezpieczenia pojazdu;

Powyższe koszty powinny być kwalifikowane do następujących zmiennych wskaźnika nexus: - do litery "a" wskaźnika powinny zostać zaliczone koszty nabycia laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu.

Wnioskodawca musi tworzyć oprogramowanie na sprzęcie najnowszej generacji, z tego powodu musiał on nabyć nowoczesny laptop, dzięki któremu działalność badawczo - rozwojowa polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowani jest możliwa. Wnioskodawca, nie byłby w stanie prowadzić działalności badawczo-rozwojowej polegającej na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania bez sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu) które umożliwiają mu sprawną, wygodną i efektywną pracę nad tworzonym oprogramowaniem oraz umożliwiają testowanie oprogramowania i jego bezpieczne przechowywanie. Kluczowe dla Wnioskodawcy pozostają także ponoszone przez niego opłaty abonamentowe za telefon, używany przez niego w celach służbowych, niezbędny do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas procesu tworzenia oprogramowania. Wnioskodawca także ponosi koszt użytkowania samochodu (koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt wymiany opon, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej, ubezpieczenia pojazdu, koszt przeglądów, koszt odpisu amortyzacyjnego), koniecznego do przemieszczania się w celach zawodowych, przede wszystkim w celach spotkań z Zamawiającym lub klientami Zamawiającego, które muszą się odbywać podczas pracy nad oprogramowaniem. Koszty związane z użytkowaniem samochodu Wnioskodawca traktuje jako koszty kwalifikowane tylko w tej części, które będą odpowiadały dojazdom do siedziby Zamawiającego lub klientów Zamawiającego w ramach spotkań związanych z tworzonym oprogramowaniem. Samochód Wnioskodawcy został wpisany na listę środków trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, po wykupieniu go z leasingu w sierpniu 2021 r.

Wnioskodawca rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zgodne z wymaganiami wskazanymi w art. 30cb ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box, Wnioskodawca od 1 stycznia 2019 r. prowadzi, na bieżąco, szczegółową, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tj. z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego). W ewidencji tej są wyodrębnione:

a)

przychody z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów stanowiący programy komputerowe na Zamawiającego, odrębnie dla każdego miesiąca.

b)

zestawienie kosztów kwalifikowanych ponoszonych w kolejnych miesiącach narastająco ze wskazaniem dat i dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie kosztów.

c)

dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej skalkulowany w oparciu o przychody i koszty wskazane w a) i b).

Ww. ewidencja jest prowadzona przez Wnioskodawcę na bieżąco, tj. od 1 stycznia 2019 r., od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli od początku realizacji działalności badawczo-rozwojowej, zmierzającej do wytworzenia/ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółową ewidencję w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz w sposób pozwalający na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

W odpowiedzi na wezwanie z 13 czerwca 2022 r. nr 0115-KDIT3.4011.333.2022.1.JG Wnioskodawca na przytoczone pytania dotyczące okoliczności opisanego stanu faktycznego udzielił następujących odpowiedzi:

1) Od kiedy prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa we wniosku?

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od (...) 2015 r.

2) Czy stwierdzenie zawarte we wniosku Wnioskodawca od (...) 2015 r. prowadzi działalność badawczo-rozwojową oraz od (...) 2015 r. Wnioskodawca współpracuje z Zamawiającym, oznacza że (...)2015 r. zawarł Pan umowę o współpracy z Zamawiającym?

Tak, Wnioskodawca (...) 2015 r. zawarł umowę z Zamawiającym oraz od tego dnia umowa ta weszła w życie.

3) Proszę wskazać nazwę podmiotu Spółki z ograniczoną odpowiedzialności określonej we wniosku jako Zamawiającym?

Podmiot określony we wniosku jako Zamawiający to spółka X z siedzibą w A.

4) Którego roku podatkowego/ lat podatkowych dotyczy stwierdzenie Wnioskodawca korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego 19%.

Stwierdzenie dotyczące korzystania przez Wnioskodawcę z opodatkowania w formie podatku liniowego dotyczy każdego roku objętego wnioskiem, tj. 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.

5) Z jakiej formy opodatkowania korzystał Pan w każdym z lat, którego dotyczy Pana wniosek?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Wnioskodawca korzystał z opodatkowania w formie podatku liniowego w każdym z lat, którego dotyczy wniosek.

6) Z jakiej formy ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych korzystał Pan w każdym z lat podatkowych, których dotyczy złożony przez Pana wniosek?

Wnioskodawca korzystał z podatkowej księgi przychodów i rozchodów jako formy ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych w każdym z lat podatkowych, których dotyczy złożony przez Wnioskodawcę wniosek.

7) Czy wskazane w opisie stanu faktycznego zdanie: "Wnioskodawca w ramach jego działalności gospodarczej prowadzi opisane powyżej prace rozwojowe", oznacza, że prowadzi Pan prace rozwojowe o których mowa w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? oraz czy zdanie to jest:

- wskazaniem niebudzących wątpliwości elementów opisu stanu faktycznego (jednoznacznym przedstawieniem okoliczności faktycznych sprawy), zgodnie z którym prowadzona przez Pana działalność jest działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce?, czy

- stanowiskiem Wnioskodawcy, którego prawidłowość ma zostać oceniona przez tutejszy organ w żądanej interpretacji indywidualnej (opinią Wnioskodawcy o okolicznościach faktycznych sprawy)?

We własnym stanowisku w sprawie odnośnie pytania pierwszego zawarł Pan stwierdzenie: "W ocenie Wnioskodawcy, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie prace rozwojowe". Powyższe zdania budzą wątpliwości, czy prowadzenie przez Pana prac rozwojowych jest okolicznością faktyczną sprawy, czy też oczekuje Pan oceny tej kwestii przez organ (przy czym kwestia ta nie może podlegać ocenie interpretacyjnej).

Wskazane zdanie jest niebudzącym wątpliwości elementem opisu stanu faktycznego (jednoznacznym przedstawieniem okoliczności faktycznych sprawy), zgodnie z którym prowadzona przez Pana działalność jest działalnością twórczą obejmującą prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

8) Jeżeli w ramach pierwszego pytania oczekuje Pan oceny, czy prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proszę doprecyzować opis sytuacji faktycznej, tj. wskazać:

a) Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan działalność twórczą obejmującą badania naukowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Jeżeli tak, proszę wskazać:

i. Jakie to badania?

ii. Co było/jest ich przedmiotem i celem?

iii. W jakich okresach je Pan prowadził lub od kiedy je prowadzi?

iv. Jakie metody badawcze Pan stosował/stosuje?

v. Czy badania przyniosły określone efekty (jakie)?

vi. jaka jest zależność pomiędzy tymi badaniami naukowymi (efektami tych badań) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

b) Czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Pan działalność twórczą obejmującą prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ww. ustawy? Jeżeli tak, należy wskazać:

i. W jakim okresie/okresach prowadził Pan prace rozwojowe lub od kiedy je Pan prowadzi?

ii. Czego dotyczyły/dotyczą te prace rozwojowe?

iii. Co było/jest ich celem lub celami?

iv. Jakie czynności obejmowały/obejmują te prace?

v. Czy podejmowane przez Pana prace rozwojowe zostały/zostaną zakończone pozytywnym wynikiem?

vi. Jeśli tak, co jest/będzie tym wynikiem lub wynikami?

vii. Czy wynik/wyniki prac rozwojowych mają/będą miały jakąś ustaloną formę (jaką)?

viii. W jaki sposób ten wynik/te wyniki będą wykorzystane lub są wykorzystywane na potrzeby Pana działalności?

ix. Czy wyniki te wykorzystuje/będzie Pan wykorzystywać we wszystkich efektach swojej pracy czy tylko w niektórych z nich (jakich)?

x. Czy w wyniku prac rozwojowych zaprojektował Pan i stworzył nowy, zmieniony lub ulepszony produkt, proces albo usługę (jeśli tak, proszę wskazać jaki to konkretny produkt, proces bądź jaka usługa)?

xi. Czy oferuje Pan lub będzie oferować produkty, procesy, usługi, które są wynikiem prac rozwojowych w swojej działalności gospodarczej?

xii. Czy w stosunku do Pana dotychczasowej działalności ww. produkty, procesy lub usługi mają nowy, bardziej innowacyjny, ulepszony charakter?

xiii. Jeżeli tak, czy nie są wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

xiv. Jaka jest zależność pomiędzy tymi pracami rozwojowymi (efektami tych prac) a Pana przychodami, których dotyczy wniosek?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 Wnioskodawca nie oczekuje oceny, względem faktu, że prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie prace rozwojowe.

c) Czy w związku ze wskazaniem we wniosku, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi w sposób systematyczny prace twórcze w celu tworzenia nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy, oznacza to, że Pana działalność jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, wg pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia?

Tak, oznacza to, że działalność Wnioskodawcy jest działalnością twórczą podejmowaną w sposób uporządkowany, zaplanowany, metodyczny, wg pewnego systemu, na podstawie przygotowanego harmonogramu prac z przyjęciem określonych celów do osiągnięcia.

d) W konsekwencji, czy w efekcie podejmowanych przez Pana prac rozwojowych lub badań naukowych (spełniających ww. cechy) powstawały/powstają właśnie i będą powstawać programy komputerowe lub ich części podlegające ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których prawa autorskie zbywa Pan na rzecz kontrahenta, a które to są przedmiotem złożonego przez Pana wniosku?

Tak, czy w efekcie podejmowanych przez Wnioskodawcę prac rozwojowych powstawały/powstają właśnie i będą powstawać programy komputerowe lub ich części podlegające ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, których prawa autorskie zbywa Wnioskodawca na rzecz kontrahenta, a które to przedmiotem złożonego przez Wnioskodawcę wniosku.

e) Czy wszystkie efekty Pana pracy, które są przedmiotem złożonego przez Pana wniosku są odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi po Pana stronie ochronie na podstawie ww. przepisu?

Tak, wszystkie efekty pracy Wnioskodawcy, które przedmiotem złożonego przez Wnioskodawcę wniosku odrębnymi programami komputerowymi podlegającymi po stronie Wnioskodawcy ochronie na podstawie ww. przepisu.

9) Wobec stwierdzenia zawartego we wniosku Efektem pracy Wykonawcy jest nowe oprogramowanie lub nowe funkcjonalności oprogramowania, tworzone przy wykorzystaniu istniejących technologii informatycznych i różnych języków programowania, skoro to oprogramowanie i nowe funkcjonalności są tworzone przy wykorzystaniu istniejących technologii informatycznych i języków oprogramowania to proszę wyjaśnić w czym przejawia się twórczy charakter prowadzonej w tym zakresie działalności (wyraz własnej twórczości intelektualnej)?

Oprogramowanie wytwarzane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności gospodarczej jest rezultatem jego własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej, a w konsekwencji stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wnioskodawca podczas tworzenia oprogramowania sam projektuje i dobiera najlepsze rozwiązania, które na końcu pracy stworzą nowy' program komputerowy. Korzystanie z istniejących technologii informatycznych i języków oprogramowania w istocie sprowadza się do używania ich jako "alfabetu", a od twórczego procesu myślowego Wnioskodawcy zależy jaki program, zawierający jakie funkcjonalności zostanie napisany i do czego będzie on służył.

10) Proszę wskazać, na czym polega i w czym przejawiała się innowacyjność oprogramowania stworzonego przez Pana, czyli jak Pan to określił, projektowania oraz opracowywania innowacyjnych rozwiązań informatycznych, jakie innowacyjne rozwiązania informatyczne są jego przedmiotem wskazać na czym polega innowacyjność tworzonego przez Pana oprogramowania komputerowego, czyli poszczególnych programów komputerowych?

Chcąc udzielić kompleksowej odpowiedzi na powyższe pytanie w pierwszej kolejności należy odnieść się do definicji słowa innowacja, zatem jest to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) (https://pfr.pl/slownik/slownik-innowacja.html). Definicja ta odnosi się do działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, przede wszystkim ze względu na fakt, że każdy projekt, nad którym pracował Wnioskodawca był nowym rozwiązaniem z punktu widzenia biznesowego lub prowadził do znaczącego udoskonalenia już istniejących produktów z zastosowaniem najnowszych możliwych technologii w danym czasie i był on wytworzony z zastosowaniem najnowszych technik takich jak TDD (test-driven-development). Odnosząc się do kilku większych projektów nad którymi pracował Wnioskodawca, w okresie objętym wnioskiem to na przykładzie tworzenia oprogramowania z zakresu procesu "XXX" to projekt ten był nowym rozwiązaniem nie tylko (...). Także projekt dotyczący procesu dokonania zakupu " (...)" stanowił nową usługę, do tej pory nieistniejąca w ofercie klienta końcowego Zamawiającego - innowacyjność tego programu komputerowego stworzonego w ramach tego projektu, polegała na tym, że (...). Taka innowacyjność ma zastosowanie do wszystkich projektów tworzonych przez Wnioskodawcę w okresie objętym wnioskiem.

11) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku, W ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawca opracowuje nowe, a także ulepszone produkty, procesy, usługi odmienne od występujących dotychczas w praktyce gospodarczej. Na czym polega, w czym się wyraża wskazana w tym zdaniu odmienność?

Chcąc udzielić kompleksowej odpowiedzi na powyższe pytanie w pierwszej kolejności należy odnieść się do definicji słowa innowacja, zatem jest to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco udoskonalone) (https://pfr.pl/slownik/slownik-innowacja.html). Definicja ta odnosi się do działań podejmowanych przez Wnioskodawcę, przede wszystkim ze względu na fakt, że każdy projekt, nad którym pracował Wnioskodawca był nowym rozwiązaniem z punktu widzenia biznesowego lub prowadził do znaczącego udoskonalenia już istniejących produktów z zastosowaniem najnowszych możliwych technologii w danym czasie i był on wytworzony z zastosowaniem najnowszych technik takich jak TDD (test-driven-development). Odnosząc się do kilku większych projektów nad którymi pracował Wnioskodawca, w okresie objętym wnioskiem to na przykładzie tworzenia oprogramowania z zakresu procesu "XXX" to projekt ten był nowym rozwiązaniem (...), ale także w okresie tworzenia oprogramowania, nie było podobnego produktu dostępnego na polskim rynku, który umożliwiałby (...). Także projekt dotyczący procesu dokonania zakupu " (...)" stanowił nową usługę, do tej pory nieistniejąca w ofercie klienta końcowego Zamawiającego - innowacyjność tego programu komputerowego stworzonego w ramach tego projektu, polegała na tym, że (...). Taka innowacyjność ma zastosowanie do wszystkich projektów tworzonych przez Wnioskodawcę w okresie objętym wnioskiem.

12) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku Wnioskodawca wykorzystuje w swojej pracy wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia narzędzi informatycznych i oprogramowania, aby kreować coraz nowsze, lepsze rozwiązania.

a) Jakie nowe rozwiązania w stworzonych programach komputerowych Pan zastosował?

Mowa o biznesowych rozwiązaniach niewystępujących do tej pory na rynku. Na przykład, podczas tworzenia oprogramowania "XXX" to projekt ten był nowym rozwiązaniem (...), ale także w okresie tworzenia oprogramowania, nie było podobnego produktu dostępnego na polskim rynku, który umożliwiałby (...). Także projekt dotyczący procesu dokonania zakupu " (...)" stanowił nową usługę, do tej pory nieistniejąca w ofercie klienta końcowego Zamawiającego - nowe rozwiązania w programie komputerowym stworzonym w ramach tego projektu, polegały na tym, że (...). Taka innowacyjność ma zastosowanie do wszystkich projektów tworzonych przez Wnioskodawcę w okresie objętym wnioskiem.

b) W czym wyraża się to, że wykreowane przez Pana rozwiązania są lepsze od dotychczasowych?

Każdy projekt, nad którym pracował Wnioskodawca był nowym rozwiązaniem z punktu widzenia biznesowego lub prowadził do znaczącego udoskonalenia już istniejących produktów z zastosowaniem najnowszych możliwych technologii w danym czasie i był on wytworzony z zastosowaniem najnowszych technik takich jak TDD (test-driven-development). Zatem nowsze, sprawniejsze, działające szybciej rozwiązania stworzone przez Wnioskodawcę lepsze od dotychczasowych.

c) Czy nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług?

Nie, nowy, ulepszony charakter produktów, procesów lub usług nie jest wynikiem działalności obejmującej wprowadzanie rutynowych i okresowych zmian do tych produktów, procesów lub usług.

13) Wyjaśnić, czym - w kontekście przedstawionego opisu sytuacji faktycznej - jest "program komputerowy";

Zgodnie z definicją podaną przez Encyklopedię PWN program komputerowy to "przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer. W trakcie cyklu opracowywania program przyjmuje kilka postaci; postać źródłowa stanowi algorytm zapisany tekstowo w pewnym języku programowania - w sposób niezależny od komputera, na którym program ma być wykonywany; postać binarna albo relokowalna powstaje po skompilowaniu (kompilacja) i zawiera ciąg instrukcji języka wewnętrznego konkretnego komputera, wartości zapisywane w pamięci (np. stałe liczbowe i tekstowe) oraz dodatkowe informacje niezbędne do współpracy z innymi programami; postać ładowalna lub wykonywalna powstaje w wyniku scalenia programu z wykorzystywanymi przezeń procedurami i zawiera dokładny początkowy obraz pamięci, który jest ładowany do pamięci komputera, w celu zainicjowania wykonywania programu w środowisku zdefiniowanym przez pewien proces (inform.)." (źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/program;3962488.html). Wnioskodawca opisując w jego wniosku program komputerowy oraz gdy używa wymiennych określeń (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 wezwania) odnosi się do powyższej definicji, a każdy wytworzony przez niego program komputerowy jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14) Wskazać, jakie konkretne programy Pan wytworzył odrębnie w każdym z lat, którego dotyczy wniosek?

W 2019 r. Wnioskodawca zajmował się tworzeniem:

- kroku (...);

- kroku (...);

- kroku (...);

- funkcjonalności (...);

- testów jednostkowych procesów (...);

- procesów (...);

- kroku (...);

- kroku (...);

- kroku (...);

- kroku (...);

- funkcjonalności obsługi (...);

- ikon (...).

W 2020 r. Wnioskodawca zajmował się tworzeniem:

- podsumowania (...);

- reguł (...);

- autoryzacji (...);

- tagowaniem (...);

- reguł (...);

- czatu (...);

- karty (...);

- podsumowania (...);

- drugiego kroku (...);

- kroku pierwszego (...);

- kroku (...);

- modyfikacji (...).

W 2021 r. Wnioskodawca zajmował się tworzeniem:

- modułu (...);

- aplikacji umożliwiającej (...)

- panelu (...);

- systemu umożliwiającego (...);

- systemu umożliwiającego (...);

- systemu sprawdzającego (...);

- mechanizmu (...);

- menu (...);

- systemu (...);

- systemu (...);

- formularza (...);

- przekierowań (...).

15) W opisie sprawy używa Pan różnych pojęć, które określają efekty Pana pracy. Sposób, w jaki ich Pan używa nie pozwala na stwierdzenie, czy różne pojęcia określają różne efekty Pana prac, czy pojęcia te są używane zamiennie, żeby określić ten sam efekt Pana prac? W opisie pojawiają się m.in. takie określenia: "program komputerowy" "oprogramowanie", "nowe funkcjonalności", "kod źródłowy", innowacyjne rozwiązania informatyczne" "aplikacja", "komponent", "program" "produkt" "utwór". W konsekwencji nie wiadomo, czego dotyczą Pana pytania.

Ww. określenia używane przez Wnioskodawcę zamiennie, żeby określić ten sam efekt prac Wnioskodawcy.

16) Czy efekty Pana pracy realizowanej na zlecenie Zamawiającego, są "programem komputerowym/ programami komputerowymi" ?

Tak, efekty pracy Wnioskodawcy realizowanej na zlecenie Zamawiającego są "programem komputerowym/ programami komputerowymi".

17) Czy program komputerowy/ programy komputerowe tworzone lub współtworzone przez Pana zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

a) Zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej?

b) Nie są efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny?

c) Nie są jedynie "techniczną", a twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahentów?

Programy komputerowe tworzone przez Wnioskodawcę zawsze utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. zawsze odznaczają się rzeczywiście oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Nie przy tym efektem pracy która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć jako mające charakter powtarzalny oraz nie jedynie "techniczną", a twórczą realizacją szczegółowych projektów zlecanych przez kontrahentów.

18) Odnośnie współpracy z Zamawiającym: a) jaki jest rodzaj stosunku prawnego łączącego Pana z Zamawiającym dla którego tworzył/tworzy i rozwijał/rozwija programy komputerowe, z których uzyskane dochody mają być opodatkowane preferencyjną stawką o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawcę z Zamawiającym łączy stosunek współpracy (nie jest to stosunek pracy) z Zamawiającym dla którego tworzył/tworzy i rozwijał/rozwija programy komputerowe, z których uzyskane dochody mają być opodatkowane preferencyjną stawką, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

b) Czy w relacjach z Zamawiającym następuje indywidualizacja i konkretyzacja tych praw, tj. Zamawiający wie jakie konkretnie majątkowe prawa autorskie nabywa, w którym momencie, do jakich utworów, za jaką cenę i na jakich polach eksploatacji? W jaki sposób to następuje?

Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do wszystkich stworzonych w ramach umowy utworów, na wszystkich istniejących w chwili ustalenia utworu polach eksploatacji. Strony ustaliły w umowie, że z tytułu tworzenia programów komputerowych oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do tych utworów przysługuje Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej przez Strony w zamówieniu. Autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów, zgodnie z art. 64 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przechodzą na Zamawiającego z chwilą zaakceptowania ich przez Zamawiającego. Akceptacja odbioru stworzonego przez Wnioskodawcę kodu źródłowego następowała w formie pisemnej, tj. w momencie podpisania przez strony protokołu odbioru zamówienia. Zatem w momencie opisanej powyżej akceptacji utworu następowało jego przyjęcie przez Zamawiającego. W związku z tym zleceniodawca wiedział do jakich utworów nabył autorskie prawa majątkowe w danym miesiącu (do tych, których kod źródłowy zaakceptował w danym miesiącu), za jaką cenę je nabył (ustaloną w zamówieniu), na jakich polach eksploatacji (wszystkich istniejących w chwili powstania utworu) a także w którym momencie doszło do ich nabycia (z chwilą zaakceptowania stworzonego przez Wnioskodawcę kodu źródłowego).

19) Czy ponosi Pan odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Zamawiający)?

Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za efekty swojej pracy w stosunku do osób trzecich (innych niż Zamawiający), przy czym nie bezpośrednio, gdyż to Zamawiający jest stroną umów z podmiotami trzecimi, w związku z czym odpowiedzialność ma ewentualny charakter regresowy poprzez Zamawiającego.

20) Czy efekty Pana samodzielnej pracy, które nazywa Pan odpowiednio w pytaniach "programem komputerowym" zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych"?

Tak, efekty samodzielnej pracy Wnioskodawcy, które nazywane odpowiednio w pytaniach "programem komputerowym" zawsze odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Wnioskodawcy przysługują osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych".

21) Czy tworzenie przez Pana "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Pana badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce? Czy prowadził Pan albo prowadzi Pan odrębne badania naukowe lub prace rozwojowe dla celów wytworzenia "programu komputerowego", który jest efektem Pana pracy?

Tak, tworzenie przez Wnioskodawcę "programu komputerowego" wiąże się z samodzielnym podejmowaniem przez Wnioskodawcę prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wnioskodawca prowadził odrębne prace rozwojowe dla celów wytworzenia "programu komputerowego", który jest efektem jego pracy.

22) Czy Pana działalność w zakresie wytwarzania programów komputerowych jest:

a)

działalnością prowadzoną przez Pana w ramach zespołu programistów Zamawiającego w celu wytworzenia opisanego programu komputerowego dla Jego klientów, które jest oferowane w działalności Zamawiającego (wykonuje Pan te zadania w ramach działalności badawczo˗ rozwojowej Zamawiającego)?

b)

działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Pana dla potrzeb Pana działalności gospodarczej?

Działalność Wnioskodawcy w zakresie wytwarzania programów komputerowych jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Wnioskodawcę dla potrzeb działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

23) Komu i na jakich zasadach przysługiwały/będą przysługiwać prawa autorskie do efektów działań zespołu Programistów w sytuacji, gdy współpracował (kiedykolwiek w okresie którego dotyczy wniosek) Pan z zespołem/zespołami Zamawiającego lub podmiotu przez niego wskazanego?

W okresie, którego dotyczy wniosek, Wnioskodawca samodzielnie zajmował się wytwarzaniem programów komputerowych, chronionych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których następnie majątkowe prawa autorskie przenosił na Zamawiającego w sposób opisany we wniosku.

24) Czy tworzy Pan niesamodzielne części programów komputerowych "łączone" w jedną całość (dla określenia tych elementów dla poniższych pytań (a-d) będziemy posługiwali się terminem "części")?

Wnioskodawca, w okresie objętym wnioskiem, wytwarzał samodzielne programy komputerowe chronionych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których następnie majątkowe prawa autorskie przenosił na Zamawiającego w sposób opisany we wniosku.

25) W takim przypadku prosimy o wskazanie:

a)

czy te "części" programów komputerowych również podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

b)

czy ochrona wynikająca z dyspozycji art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przysługuje:

- każdej z tych "części", a więc poszczególni ich twórcy przenoszą poszczególne ˗ podlegające ochronie stosownie do wskazanego przepisu ˗ prawa autorskie im przysługujące,

- prawa autorskie przysługują tylko do finalnego "połączenia", tzn. nie zachodzi identyfikacja poszczególnych praw autorskich po stronie konkretnych twórców "części" programów komputerowych. W takim przypadku proszę podać komu przysługują (podlegające ochronie) prawa autorskie do takiego "połączenia" tych "części"?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 24 wezwania, Wnioskodawca nie wytwarzał "części" programów komputerowych.

26) Czy - do tych "części" - przysługuje Panu autorskie prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych? Czy prawo to stanowi autorskie prawo do programu komputerowego podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez Pana w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 24 wezwania, Wnioskodawca nie wytwarzał "części" programów komputerowych.

27) Czy każdy twórca "części", a więc i Pan, przenosi przysługujące Mu prawo autorskie do danej części oprogramowania (składającej się na finalną "całość")?

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 24 wezwania, Wnioskodawca nie wytwarzał "części" programów komputerowych.

28) Co oznacza "modyfikowanie" przez Pana utworów w zdaniu zawartym w opisie wniosku Ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje Wnioskodawca na zlecenie Zamawiającego? W szczególności, czy oznacza to ich rozwijanie w związku z tym, że - jak zaznaczono - zarówno tworzy Pan, jak i rozwija oprogramowanie?

"Modyfikowanie" przez Wnioskodawcę utworów oznacza ich rozwijanie. Zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania/rozwijania utworów efekty prac Wnioskodawcy odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

29) Czy zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania, rozwijania, ulepszania utworów - efekty Pana prac są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, zarówno w przypadku tworzenia, jak i w przypadku modyfikowania, rozwijania, ulepszania utworów - efekty prac Wnioskodawcy odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

30) Czy efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Pan na Zamawiającego zawsze są efektem podejmowanych przez Pana badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i/lub prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy?

Tak, efekty prac, do których majątkowe prawa autorskie przenosi Wnioskodawca na Zamawiającego zawsze efektem podejmowanych przez niego prac rozwojowych w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

32) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku Aby kod źródłowy spełniał indywidualne potrzeby Zamawiającego, musi być każdorazowo opracowany w inny sposób, proszę wskazać, o jakim innym sposobie opracowania kodu źródłowego mowa w tym stwierdzeniu?

W powyższym stwierdzeniu mowa o opracowaniu kodu źródłowego przez Wnioskodawcę, każdorazowo na indywidualne zamówienie Zamawiającego. Każde ze złożonych zamówień różni się między sobą i wymaga od Wnioskodawcy wdrożenia odmiennych rozwiązań, które zapewnią osiągnięcie pożądanego przez Zamawiającego efektu. Ponadto, każdy z realizowanych przez Wnioskodawcę projektów (polegających na opracowaniu kodu źródłowego) były nowy, odmiennie opracowany z punktu widzenia biznesowego.

33) W związku ze stwierdzeniem Każdy kod źródłowy należy ocenić jako unikatowy, będący efektem kreatywnego procesu myślowego Wnioskodawcy, proszę wskazać kto tak ocenił kody źródłowe stworzone przez Pana i czym konkretnie taka ocena jest uzasadniona?

Stwierdzenie odnoszące się do unikatowości kodu źródłowego stworzonego przez Wnioskodawcę wynika zarówno z oceny samego Wnioskodawcy jak i z obiektywnego faktu, że kod źródłowy został stworzony przez Wnioskodawcę na indywidualne zamówienie Zamawiającego, zatem każdy kod źródłowy jest rozróżnialny, ze względu na odmienny cel dla którego został stworzony, a zatem jest on unikatowy.

34) Czy wszystkie efekty Pana pracy realizowanej na zlecenie Zamawiającego, są "programem komputerowym/ programami komputerowymi"?

Tak, wszystkie efekty pracy Wnioskodawcy realizowanej na zlecenie Zamawiającego, są "programem komputerowym/ programami komputerowymi".

35) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku Wnioskodawca osiąga dochód z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, czy oznacza to że uzyskuje Pan dochody, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, Wnioskodawca osiąga dochód z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. uzyskuje dochody, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

36) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku Wnioskodawca w momencie zaakceptowania przez Zamawiającego stworzonego programu komputerowego (komponentu, funkcjonalności, aplikacji) (tj. Utworów), przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do niego, na wskazanych w umowie polach eksploatacji, otrzymując za to wynagrodzenie.

a) W jaki sposób zostaje zaakceptowany przez Zamawiającego stworzony program komputerowy?

Wnioskodawca zawarł z Zamawiającym pisemną umowę, w której określono zasady przenoszenia praw do konkretnych stworzonych przez Wnioskodawcę programów komputerowych. Autorskie prawa majątkowe do poszczególnych utworów, zgodnie z art. 64 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przechodzą na Zamawiającego z chwilą zaakceptowania ich przez Zamawiającego. Akceptacja odbioru stworzonego przez Wnioskodawcę programu komputerowego następuje w formie pisemnej, tj. w momencie podpisania przez strony protokołu odbioru zamówienia, który stanowi potwierdzenie przeniesienia praw do programu komputerowego. Każdorazowo konkretny "program komputerowy", który ma zostać stworzony przez Wnioskodawcę zostaje określony pisemnie w złożonym przez Zamawiającego zamówieniu, w którym także strony ustalają kwotę wynagrodzenia Wnioskodawcy za realizację danego zamówienia. Wnioskodawca następnie dokonuje akceptacji zamówienia na piśmie.

b) Czym w przedmiotowym opisie jest wskazany przez Pana komponent programu komputerowego?

W przedmiotowym opisie, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 wezwania, słowo "komponent" jest także używane we wniosku w celu opisania efektów prac Wnioskodawcy które odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

c) Czy taki komponent, stanowi jedynie niesamodzielną część programu komputerowego, czyli taki komponent nie stanowi odrębnego programu komputerowego?

Ponownie odnosząc się do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 wezwania - komponent stanowi także odrębny program komputerowy, podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

d) Czym jest wskazana we wniosku funkcjonalność programu komputerowego, czy jest to niesamodzielna jego część, czyli nie stanowi ona odrębnego programu komputerowego?

Odnosząc się do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 wezwania - "funkcjonalność" stanowi także odrębny program komputerowy, podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

e) Czym jest wskazana we wniosku aplikacja, czy jest to niesamodzielna część programu komputerowego, czyli nie stanowiąca odrębnego programu komputerowego?

Odnosząc się do odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 15 wezwania - "aplikacja" stanowi także odrębny program komputerowy, podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

37) W związku ze stwierdzeniem, Wnioskodawca dokonuje poszerzenia o nowy kod źródłowy oprogramowania zarówno wytworzonego przez Wnioskodawcę jak i takiego uzupełnienia oprogramowania, którego on nie wytworzył, proszę wyjaśnić na jakiej podstawie korzysta Pan z autorskich praw majątkowych do programów komputerowych, których dalszego rozwijania Pan dokonuje, czy przysługuje Panu licencja wyłączna do tego IP od Zamawiającego zlecającego jego rozwinięcie?

a) A jeżeli nie, to na jakiej podstawie korzysta Pan z programu komputerowego, którego rozwoju/modyfikacji/ulepszenia dokonuje?

Ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje Wnioskodawca na zlecenie Zamawiającego polegają na tworzeniu nowego kodu źródłowego, stanowiącego uzupełnienie istniejącego oprogramowania. W zakresie tej części usług świadczonych przez Wnioskodawcę nie dochodzi w istocie do ingerencji w istniejący kod źródłowy, ale jego uzupełnienie poprzez wytworzenie nowego kodu źródłowego stanowiącego jedynie uzupełnienie kodu już istniejącego.

Artykuł 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z którego dochody mogą podlegać opodatkowaniu 5% na podstawie art.30ca ust. 1 stanowi autorskie prawo do programu komputerowego. Zgodnie z definicją podaną przez Encyklopedię PWN program komputerowy to "przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer. W trakcie cyklu opracowywania program przyjmuje kilka postaci; postać źródłowa stanowi algorytm zapisany tekstowo w pewnym języku programowania - w sposób niezależny od komputera, na którym program ma być wykonywany; postać binarna albo relokowalna powstaje po skompilowaniu (kompilacja) i zawiera ciąg instrukcji języka wewnętrznego konkretnego komputera, wartości zapisywane w pamięci (np. stałe liczbowe i tekstowe) oraz dodatkowe informacje niezbędne do współpracy z innymi programami; postać ładowalna lub wykonywalna powstaje w wyniku scalenia programu z wykorzystywanymi przezeń procedurami i zawiera dokładny początkowy obraz pamięci, który jest ładowany do pamięci komputera, w celu zainicjowania wykonywania programu w środowisku zdefiniowanym przez pewien proces (inform.)." (źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/program;3962488.html)

Każdy ciąg czynności (a więc napisany kod źródłowy) stanowi nowy program, a stanowiące ulepszenie lub rozwinięcie istniejącego oprogramowania, poprzez uzupełnienie go o nowo napisany kod w istocie stanowi stworzenie nowego programu komputerowego, który staje się częścią większego oprogramowania już istniejącego. Prawa autorskie do tak zdefiniowanych utworów powstałych w wyniku prac rozwijających i ulepszających oprogramowanie przechodzą z Wnioskodawcy na Zamawiającego w sposób taki jak opisano we wniosku.

b) Czy wskazana, w odpowiedzi na pkt 37 lit. a) przedmiotowego wezwania, podstawa korzystania z praw autorskich do programu komputerowego, do którego nie przysługują Panu autorskie prawa majątkowe, a którego rozwoju/modyfikacji/ulepszenia Pan dokonuje jest zgodna z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Opisane dokładnie w odpowiedzi na pytanie nr 37 lit. a ulepszenia i modyfikacje, których dokonuje Wnioskodawca na zlecenie Zamawiającego polegające na tworzeniu nowego kodu źródłowego stanowiącego uzupełnienie istniejącego oprogramowania. W związku z tym powstaje nowy program komputerowy uzupełniający program komputerowy' już istniejący.

Natomiast w przypadku, gdyby Wnioskodawca dokonywał ulepszeń i modyfikacji polegających na poprawie tj. "nadpisaniu" istniejącego już kodu źródłowego to należy uznać, że dochodzi do powstania utworu zależnego, do którego Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego i z tytułu tego przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskuje dochód (tak m.in. "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz" red. dr Arkadiusz Michalak, CH Beck, Warszawa 2019: "Utworem zależnym zatem ma szansę być zarówno dokończenie nieukończonego jeszcze (ale objętego już ochroną) utworu, jak i kontynuacja gotowego utworu.")

Wnioskodawca zatem tworzy nowe utwory lub utwory zależne, zatem rozwój/modyfikacja/ ulepszenia dokonywane przez Wnioskodawcę zgodne z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

c) Czy w wyniku rozwinięcia/modyfikacji/ udoskonalanie oprogramowania komputerowego o dodatkowe funkcjonalności, powstaje nowe prawo własności intelektualnej stanowiące odrębny program komputerowy?

Tak, każdorazowo w wyniku rozwinięcia/modyfikacji/udoskonalenia oprogramowania komputerowego o dodatkowe funkcjonalności powstaje nowe prawo własności intelektualnej stanowiące odrębny program komputerowy.

d) Czy przysługiwały/przysługują/ będą przysługiwały Panu prawa autorskie do rozwinięcia/modyfikacji/udoskonalenia oprogramowania/części oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Tak, Wnioskodawcy przysługują prawa autorskie do rozwinięcia/modyfikacji/udoskonalenia oprogramowania/części oprogramowania, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

e) Czy przeniósł/przenosi/będzie przenosił Pan całość autorskich praw do tego rozwiniętego/zmodyfikowanego/ udoskonalonego oprogramowania na Zamawiającego, otrzymując w zamian wynagrodzenie za ich sprzedaż, czyli dochód o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Tak, Wnioskodawca przenosił całość autorskich praw do tego rozwiniętego/zmodyfikowanego/ udoskonalonego oprogramowania na Zamawiającego, otrzymując w zamian wynagrodzenie za ich sprzedaż, czyli dochód, o którym mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

38) W związku z tym, że - jak wynika z wniosku - w zakresie związanym z wytwarzaniem Oprogramowania dokonuje Pan przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na Zamawiającego w zamian za wynagrodzenie należy wyjaśnić, czy sposób "przenoszenia" ww. praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy?

Tak, sposób "przenoszenia" ww. praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

39) W odniesieniu do kosztów, które zamierza Pan ująć we wskaźniku nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a które są przedmiotem pytań nr 2, 3 i 4 sformułowanych we wniosku, proszę wskazać

a) Czy wymienione we wniosku koszty są związane z całą Pana działalnością gospodarczą, czy którekolwiek z opisanych wydatków były /są lub będą ponoszone wyłącznie w celu prowadzenia przez Pana konkretnych prac rozwojowych albo badań naukowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym?

Działalność gospodarcza Wnioskodawcy opiera się na prowadzeniu przez niego prac rozwojowych w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, zmierzających do stworzenia i/lub rozwinięcia autorskich programów komputerowych, chronionych na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i właśnie z działalnością Wnioskodawcy związane poniesione przez niego koszty.

b) Czy wszystkie wydatki, których dotyczą pytania nr 2, 3 i 4 były/są faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową i są z nią bezpośrednio związane?

Tak, wszystkie wydatki, których dotyczą pytania nr 2, 3 i 4 były/są faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową i z nią bezpośrednio związane.

c) wskazać z jakimi konkretnymi wytworzonymi prawami własności intelektualnej związane są koszty, których przedmiotem są pytania nr 2, 3 i 4?

Koszty, o których mowa w pytaniach nr 2, 3 i 4 związane z prawami własności intelektualnej w postaci autorskiego programu komputerowego, chronionego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

40) Jaki jest funkcjonalny związek wydatków którego dotyczą Pana pytania nr 2,3 i 4 z poszczególnymi działaniami, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe (We wniosku nie wyjaśnił Pan kwestii powiązań poszczególnych kosztów z konkretnymi działaniami, które Pan prowadzi jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe)?

W odniesieniu do kosztów, przedstawionych przez Wnioskodawcę w pytaniach oznaczonych nr. 2, 3 i 4 we wniosku, które Wnioskodawca chciałby uwzględnić we wskaźniku nexus, Wnioskodawca wskazuje, że musi tworzyć oprogramowanie korzystając ze sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), dzięki którym prowadzenie prac rozwojowych polegających na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania jest możliwe, ponadto akcesoria te umożliwiają Wnioskodawcy sprawną, wygodną i efektywną pracę nad tworzonym oprogramowaniem oraz umożliwiają testowanie oprogramowania. Wnioskodawca musi tworzyć oprogramowanie na sprzęcie najnowszej generacji, z tego powodu musiał on nabyć nowoczesny laptop, dzięki któremu prowadzenie prac rozwojowych polegających na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania jest możliwe. Kluczowe dla Wnioskodawcy pozostają także ponoszone przez niego opłaty abonamentowe na telefon, używany przez niego w celach służbowych, niezbędny do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas procesu tworzenia oprogramowania dzięki czemu prowadzenie prac rozwojowych polegających na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania jest możliwe. W celu prowadzenia prac rozwojowych polegających na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania Wnioskodawca musi ponosić koszt użytkowania samochodu (koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt wymiany opon, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej, ubezpieczenia pojazdu, koszt przeglądów, koszt odpisu amortyzacyjnego), koniecznego do przemieszczania się w celach zawodowych, przede wszystkim w celach spotkań z Zamawiającym lub klientami Zamawiającego, które muszą się odbywać podczas pracy nad oprogramowaniem. Koszty związane z użytkowaniem samochodu Wnioskodawca traktuje jako koszty kwalifikowane tylko w tej części, które będą odpowiadały dojazdom do siedziby Zamawiającego lub klientów Zamawiającego w ramach spotkań związanych z tworzonym oprogramowaniem.

41) Czy organ prawidłowo wnioskuje, że jedynie wymienione przez Pana wydatki w ramach stworzonej grupy wydatków, mają być przedmiotem oceny w zakresie ich możliwości zaliczenia do wskaźnika nexus dla wyliczenia kwalifikowanego dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej? Jeżeli organ nieprawidłowo wnioskuje to proszę wymienić i dokładnie opisać wszystkie wydatki, których oceny w ramach stworzonych grup Pan oczekuje?

Tak, Organ prawidłowo wnioskuje, że jedynie wymienione przez Wnioskodawcę wydatki w ramach stworzonej grupy wydatków, mają być przedmiotem oceny w zakresie ich możliwości zaliczenia do wskaźnika nexus dla wyliczenia kwalifikowanego dochodu z każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

42) W związku ze stworzoną grupą wydatków dotyczących kosztów użytkowania samochodu, proszę wyjaśnić:

a) Koszty używania jakiego samochodu: osobowego czy innego są jego przedmiotem?

Tak, chodzi o koszty używania samochodu osobowego - marki (...)

b) Czy to samochód o napędzie elektrycznym, czy innym napędzie, wskazać jakim?

Samochód posiada silnik spalinowy (benzyna).

c) Czy przedmiotowy samochód, którego koszt używania są przedmiotem wniosku był/ jest:

i. Środkiem trwałym w prowadzonej działalności, a jeżeli tak to od kiedy, albo w jakim okresie?

W (...) 2021 r. samochód został wykupiony z leasingu i od tego momentu stanowi środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności.

ii. Czy jest używany na podstawie umowy leasingu, jeżeli tak to jakiego wskazać jakiego (operacyjnego o którym mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy leasingu finansowego, o którym mowa w art. 23f tej ustawy) i kiedy obowiązującego?

Do (...) 2021 r. samochód był używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zawartego (...)2018 r. na 36 miesięcy.

iii. Jest używany na podstawie innej umowy cywilnoprawnej?

Do (...) 2021 r. samochód był używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego, zatem nie był używany na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

iv. Stanowi Pana prywatny pojazd używany w prowadzonej działalności?

Tak, samochód jest prywatnym pojazdem Wnioskodawcy używanym w prowadzonej działalności.

d) Czy przedmiotowy samochód wykorzystywany jest wyłącznie w działalności gospodarczej związanej w sposób bezpośredni z tworzeniem/rozwijaniem programów komputerowych?

Przedmiotowy samochód był i jest używany zarówno do celów prywatnych jak i firmowych (dojazd do klientów).

e) Jeśli nie - czy zamierza Pan wydatki na użytkowanie samochodu, które ma oceniać organ interpretacyjny, a które wskazał Pan we wniosku lub wskaże w jego uzupełnieniu w całości uwzględniać we współczynniku nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie, Wnioskodawca zamierza koszty związane z użytkowaniem samochodu uwzględnić jako koszty kwalifikowane tylko w tej części, które będą odpowiadały dojazdom do siedziby Zamawiającego lub klientów Zamawiającego w ramach spotkań związanych z tworzonym oprogramowaniem.

f) Czego dotyczy wydatek związany z użytkowaniem samochodu określony we wniosku jako koszt opłaty za płatny parking, proszę wyjaśnić: czy jest to koszt za postój pojazdu w trakcie odbywania podróży służbowej, czy też opłata za miejsce parkingowe, w którym pozostawia Pan samochód w czasie gdy nie jest wykorzystywany w prowadzonej przez Pana działalności?

Koszt opłaty za płatny parking jest kosztem za postój pojazdu w trakcie odbywania podróży służbowej przez Wnioskodawcę.

g) Czy przedmiotem zapytania w ramach kosztów leasingu są jedynie raty leasingowe, czy również inne koszty, proszę wskazać jakie?

W ramach kosztów leasingu jedynie raty leasingowe.

43) W jaki sposób, według jakich kryteriów przyporządkowuje Pan poszczególne wydatki z Pana pytania 2, 3 i 4 do działań, które traktuje Pan jako konkretne prace rozwojowe albo badania naukowe? Czy zalicza Pan do wskaźnika nexus wszystkie wydatki, jakie przypisuje do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego "programu komputerowego"? Czy stosuje Pan inne zasady przyporządkowania wydatków do wskaźników nexus (jeśli tak, proszę wyjaśnić te zasady).

Wnioskodawca zalicza poszczególne wydatki z pytania 2, 3 i 4 do wskaźnika nexus, które przypisywane do kosztów uzyskania przychodów z konkretnego programu komputerowego. Wnioskodawca stosuje kryterium faktycznego związku z wytworzeniem programu komputerowego, przy wielu kosztach sięgając po odpowiednią proporcję.

44) W związku ze stwierdzeniem zamieszczonym w stanowisku o treści Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. Czy powyższe stwierdzenie oznacza, że reguluje Pan zobowiązania wynikające z ponoszenia kosztów do obliczenia wskaźnika nexus w wyniku potrącenia wierzytelności?

Stwierdzenie zamieszczone we wniosku stanowi cytat z objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., a dokładnie jest to cytat akapitu nr 108 niniejszych objaśnień, który został przytoczony celem wyjaśnienia zasad kwalifikowania kosztów do poszczególnych "liter" celem wyliczenia wskaźnika nexus. Zatem Wnioskodawca nie reguluje zobowiązań wynikających z ponoszenia kosztów do obliczenia wskaźnika nexus w wyniku potrącenia wierzytelności, a ponosi on jedynie koszty konkretnie wskazane we wniosku.

45) Czy podmiotem, na rzecz którego ponosi te koszy jest Zamawiający i to od niego kupuje Pan wskazane we wniosku rzeczy i to z tym podmiotem dokonuje Pan opisanego potrącenia wierzytelności?

Odnosząc się do odpowiedzi na pytanie nr 44 - przytoczony fragment wniosku stanowi cytat z objaśnień podatkowych Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., a dokładnie jest to cytat akapitu nr 108 niniejszych objaśnień, który został przytoczony celem wyjaśnienia zasad kwalifikowania kosztów do poszczególnych "liter" celem wyliczenia wskaźnika nexus. Wnioskodawca nie dokonuje potrącenia wierzytelności.

46) W związku ze stwierdzeniem zawartym we wniosku na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box, Wnioskodawca od 1 stycznia 2019 r. prowadzi, na bieżąco, szczegółową, odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, proszę wskazać, czy w prowadzonej na bieżąco odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy:

1)

wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

2)

prowadzi ją Pan w sposób zapewniający ustalenie:

- przychodów,

- kosztów uzyskania przychodów,

- dochodu (straty),

- przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej?

3)

wyodrębnia Pan w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu?

Tak, w prowadzonej na bieżąco odrębnej od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencji, o której mowa w art. 30cb ustawy, Wnioskodawca wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, prowadzi ewidencję w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz Wnioskodawca wyodrębnia w niej koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Pytania:

Czy biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny:

1. Czy zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z przepisów art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkowania 5% stawką na zasadach wskazanych w tych przepisach, kwalifikowanych dochodów (dochodów z kwalifikowanych IP skorygowanych o współczynnik nexus) uzyskiwanych z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tj. autorskich praw do programów komputerowych w okresie, którego dotyczy wniosek?

2. Czy wymienione we wniosku w stanie faktycznym koszty ponoszone przez Wnioskodawcę tj. nabycie laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu, stanowią koszty wskazywane w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?

3. Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca prawidłowo oblicza wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie do litery "a" kosztu nabycia laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu?

4. Czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym prawidłowe jest uwzględnienie we wskaźniku nexus kosztów kwalifikowanych tj. nabycia laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu, w takim procencie jaki odpowiada w danym roku procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do całości przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w skali roku?

Pana stanowisko do pytania nr 1:

W ocenie Wnioskodawcy, zostały spełnione przez niego wszystkie przesłanki ustawowe dające możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5% od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Artykuł 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, do katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy między innymi zaliczyć autorskie prawo do programu komputerowego, które podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), którego przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Definicję działalności badawczo-rozwojowej przedstawia art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w art. 5a pkt 39 i 40 powoływanej wyżej ustawy, rozumiane zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W myśl tych przepisów, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, rozumie się:

1.

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2.

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Przez prace rozwojowe należy rozumieć działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W ocenie Wnioskodawcy, prowadzi on działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretnie prace rozwojowe.

W wyniku indywidualnej pracy Wnioskodawcy jest tworzone, rozwijane i ulepszane oprogramowanie. Zatem każdy kod źródłowy stworzony w trakcie realizowania usług dla Zamawiającego należy ocenić jako unikatowy, będący efektem kreatywnego procesu myślowego Wnioskodawcy. Co istotne, napisany przez Wnioskodawcę kod źródłowy jest rezultatem jego twórczej oraz indywidualnej działalności intelektualnej, co sprawia, że należy kwalifikować go jako Utwór, który jest chroniony na podstawie art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).

Należy zaznaczyć, iż tworzenie przez Wnioskodawcę oprogramowania odbywa się w sposób systematyczny. Stałe tworzenie przez Wnioskodawcę kodu źródłowego nie może być uznane za jednorazową czynność. Celem działalności Wnioskodawcy jest rozwijanie oraz ulepszanie oprogramowania w sposób ciągły i zorganizowany. Wnioskodawca przenosił i przenosi na rzecz Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do tworzonego przez siebie oprogramowania (kodu źródłowego) i otrzymywał i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Z tego powodu, w ocenie Wnioskodawcy osiąga on dochody z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, z zatem dochody, o których mowa w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione we wniosku okoliczności, zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wszystkie kryteria określone w art. 5a pkt 38-40 w zw. z art. 30ca ust. 1, ust. 2 pkt 8 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem w rozliczeniu rocznym za rok 2019, 2020 i 2021 będzie mógł skorzystać ze stawki 5% podatku od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania (kodu źródłowego) wytworzonego przez Wnioskodawcę (sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej).

Pana stanowisko do pytania nr 2:

Zdaniem Wnioskodawcy wskazane w opisie stanu faktycznego ponoszone przez niego wydatki stanowią koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową, powiązaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, o której mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdy z wymienionych przez Wnioskodawcę wydatków, jest wydatkiem poniesionym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz ma bezpośredni związek z wykonywanymi przez niego usługami o charakterze twórczym. Ponoszenie omówionych wydatków jest niezbędne, aby Wnioskodawca mógł prowadzić tego rodzaju działalność.

Wnioskodawca musi tworzyć oprogramowanie na sprzęcie najnowszej generacji, z tego powodu musiał on nabyć nowoczesny laptop, dzięki któremu działalność badawczo - rozwojowa polegająca na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowani jest możliwa. Wnioskodawca, nie byłby w stanie prowadzić działalności badawczo-rozwojowej polegającej na tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania bez sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu) które umożliwiają mu sprawną, wygodną i efektywną pracę nad tworzonym oprogramowaniem oraz umożliwiają testowanie oprogramowania i jego bezpieczne przechowywanie. Kluczowe dla Wnioskodawcy pozostają także ponoszone przez niego opłaty abonamentowe za telefon, używany przez niego w celach służbowych, niezbędny do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas procesu tworzenia oprogramowania. Wnioskodawca także ponosi koszt użytkowania samochodu (koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt wymiany opon, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej, ubezpieczenia pojazdu, koszt przeglądów, koszt odpisu amortyzacyjnego), koniecznego do przemieszczania się w celach zawodowych, przede wszystkim w celach spotkań z Zamawiającym lub klientami Zamawiającego, które muszą się odbywać podczas pracy nad oprogramowaniem. Koszty związane z użytkowaniem samochodu Wnioskodawca traktuje jako koszty kwalifikowane tylko w tej części, które będą odpowiadały dojazdom do siedziby Zamawiającego lub klientów Zamawiającego w ramach spotkań związanych z tworzonym oprogramowaniem. Samochód Wnioskodawcy został wpisany na listę środków trwałych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, po wykupieniu go z leasingu w sierpniu 2021 r. Powyższe przesłanki świadczą o bezpośrednim powiązaniu ww. kosztów z wytworzeniem, ulepszeniem oraz rozwojem oprogramowania.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko, co do zakresu możliwości zaliczenia omawianych we wniosku kosztów do kosztów poniesionych przez podatnika bezpośrednio na działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, znajduje potwierdzenie w decyzjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w analogicznych stanach faktycznych, w poniższych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego:

- z dnia 17 kwietnia 2020 r. o sygn. 0115-KDIT1.4011.36.2020.2.MN;

- z dnia 24 kwietnia 2020 r. o sygn. 0115-KDIT1.4011.46.2020.2.MST;

- z dnia 21 stycznia 2020 r. o sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.656.2019.2.PR.

Pana stanowisko do pytania nr 3:

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów z dnia 15 lipca 2019 r., dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box, wskaźnik nexus, oblicza się zgodnie z następującym wzorem: (a + b)x1,3/a + b + c+ d Poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione, tj. uregulowanie zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności, przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym IP,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT lub art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Zgodnie z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest ustalana jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według powyższego wzoru. Z tego powodu niezbędne jest prawidłowe podłożenie pod odpowiednią literę tego wzoru, wydatków poniesionych przez podatnika, w związku z wytwarzaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, aby poprawnie obliczyć wymagany do uzyskania ulgi IP Box wskaźnik nexus.

W ocenie Wnioskodawcy, prawidłowo oblicza on wskaźnik nexus, o którym mowa w art. 30 ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez zaliczenie do litery "a" wskaźnika:

- koszt nabycia laptopa;

- koszt sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu);

- koszt abonamentu za telefon-dokumentowany w postaci faktur VAT wystawionych przez dostawcę tych usług;

- koszt użytkowania samochodu - na który składają się: koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt wymiany opon, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej, ubezpieczenia pojazdu, koszt przeglądów, koszt odpisu amortyzacyjnego.

Artykuł 30 ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż do litery "a" wskaźnika nexus zalicza się wydatki faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Do wydatków poniesionych, bezpośrednio (tzw. własnych, nie zlecanych zewnętrznym podmiotom) przez samego Wnioskodawcę (litera "a" wzoru nexus) bez wątpienia należy zaliczyć wydatki poczynione na nabycie laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu.

Bez poniesienia powyższych kosztów Wnioskodawca nie byłby w stanie prowadzić swojej działalności, opierającej się na wytwarzaniu i rozwijaniu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w postaci oprogramowania; przez co należy powyższe wydatki kwalifikować jako bezpośrednio związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Co istotne, zgodnie z art. 30 ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów, o których mowa we wskaźniku nexus, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, z całą pewnością nie mogą zostać zaliczone do katalogu z art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca powinien zaliczyć wydatki na: nabycie laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu, do litery "a" wskaźnika nexus.

Pana stanowisko do pytania nr 4:

Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że koszty nabycia laptopa, sprzętu i akcesoriów (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), abonamentu za telefon, użytkowania samochodu, w równym stopniu mogą być przez niego wykorzystywane zarówno w tej części jego działalności, która jest związana z uzyskiwaniem przychodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jak też w celu świadczenia innych usług na rzecz Zamawiającego. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że koszty te powinny zostać zakwalifikowane do kosztów wskazanych w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i uwzględnione przy obliczaniu składnika nexus nie w całości, ale w części odpowiadającej procentowi przychodu uzyskanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do całości wynagrodzenia uzyskanego przez Wnioskodawcę od Zamawiającego w skali roku.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a - prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c - nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d - nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

w przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 powołanej ustawy:

dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro, jak wynika z opisu tła faktycznego sprawy:

- Wnioskodawca prowadzi od (...) 2015 r. jednoosobową działalność gospodarczej w Polsce, w charakterze podwykonawcy świadcząc usługi polegające na tworzeniu i rozwoju oprogramowania.

- W wyniku tworzenia, rozwijania lub ulepszania oprogramowania wytwarzane były nowe programy komputerowe i powstawało w ten sposób nowe prawo własności intelektualnej. Tworzenie, rozwijanie lub ulepszanie przez Wnioskodawcę oprogramowania lub jego części zawsze stanowi przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej).

- Prace Wnioskodawcy w okresie objętym wnioskiem obejmowały nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, zwłaszcza w zakresie narzędzi informatycznych i oprogramowania, do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych procesów lub usług, przy czym nie miały one rutynowego i okresowego charakteru.

- Działalność Wnioskodawcy w ramach tworzenia, ulepszania lub rozwijania programów komputerowych lub ich części miała twórczy charakter. Działania w ramach niej prowadzonej były podejmowane w sposób systematyczny (tj. w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany), a ich celem jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

- W ramach ww. działalności Wnioskodawca opracowywał nowe, modyfikował oraz ulepszał procesy lub usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej Wnioskodawcy.

- Wszystkie efekty prac Wnioskodawcy, tj. programy komputerowe powstawały w wyniku tworzenia rozwijania i ulepszania oprogramowania komputerowego będącego wynikiem prowadzonych bezpośrednio przez Wnioskodawcę prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jak z powyższego wynika wytworzone, ulepszane lub rozwijane programy komputerowe powstały w wyniku prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej spełniającej definicję zawartą w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wynik prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 3.

A zatem skoro:

- Wszystkie utwory - zostały wytworzone wyłącznie przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

- W efekcie podejmowanej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstawały programy komputerowe lub ich części podlegające (po jego stronie) ochronie określonej w art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie zbywał na rzecz Zleceniodawcy;

- Do programów komputerowych, które Wnioskodawca wytworzył lub rozwinął w 2019, 2020 i 2021 r., przysługiwały mu osobiste i majątkowe prawa autorskie podlegające ochronie prawnej.

- Wnioskodawca przenosił na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do wytwarzanego w przedstawiony sposób oprogramowania.

- Wnioskodawca przenosił za wynagrodzeniem na Zleceniodawcę prawa autorskie do tych odrębnych programów komputerowych uzyskując dochody ze źródła wskazanego w art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

- Sposób przenoszenia przez Wnioskodawcę autorskich praw do programu komputerowego każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tej ustawy.

- Wnioskodawca ponosił wskazane we wniosku koszty bezpośrednio związane z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej w ramach bezpośrednio przez niego prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

- Wnioskodawca posiada i prowadzi od 1 stycznia 2019 r. na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w której/którą:

1)

wyodrębnia każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,

2)

prowadzi w sposób zapewniający ustalenie: przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualne,

3)

wyodrębnia koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca jest uprawniony do zastosowania do sumy kwalifikowanych dochodów, które uzyskał w 2019, 2020 i w 2021 r. z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjnego opodatkowania według stawki 5% w zeznaniu rocznym za odpowiadające temu okresowi lata podatkowe.

Na gruncie rozpatrywanej sprawy bowiem, wytworzone w ramach Pan działalności utwory będące programami komputerowymi podlegającymi ochronie prawnej na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w zakresie w jakim stanowią nowe i indywidualne rozwiązania będące bezpośrednim efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę - stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. autorskie prawa do programów komputerowych.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika ponadto, że na potrzeby skorzystania z ulgi IP Box Wnioskodawca prowadzi na bieżąco, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r., odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami zawartymi w art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego Wnioskodawca może do uzyskanych dochodów ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wytworzonych, rozwijanych i ulepszanych programów komputerowych stanowiących utwory prawnie chronione wytworzone w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej obejmującej prace rozwojowe skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5% w 2019, 2020 i 2021 r.

Podkreślenia przy tym wymaga, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych IP osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według wzoru określonego w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustalając wskaźnik nexus należy pamiętać, aby istniał związek między:

- wydatkami poniesionymi przez podatnika w związku z wytworzeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

- kwalifikowanym prawem własności intelektualnej oraz

- dochodami uzyskiwanymi z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Istotne jest to, aby ze wskaźnika nexus wykluczyć koszty, które nie są lub ze swej natury nie mogą być, bezpośrednio związane z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem konkretnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ta szczególna metoda ujmowania kosztów we wskaźniku ma zastosowanie jedynie dla celu, jakim jest kalkulacja tego wskaźnika. Należy również pamiętać, że wskaźnik nexus jest obliczany oddzielnie dla dochodów z poszczególnych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W związku z tym Wnioskodawca powinien również ustalić odrębnie koszty faktycznie poniesione na działalność badawczo-rozwojową związaną z danym prawem.

Przyjąć należy zatem, że jeżeli podatnik poniósł rzeczywiście wydatki, które kwalifikują się jako koszty prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, to wydatki związane z wytworzeniem w ramach tej działalności kwalifikowanego IP należy uznać za koszty faktycznie poniesione przez podatnika na prowadzoną bezpośrednio przez niego działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, z zastrzeżeniem art. 30ca ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem organu - w celu alokowania kosztów pośrednich do przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - można w drodze analogii zastosować zasadę wynikającą z treści art. 22 ust. 3 i ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z pierwszą regulacją wskazaną w zdaniu poprzednim:

jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zgodnie z zaś z art. 22 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Zasadę, o której mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku, gdy część dochodów z tego samego źródła przychodów podlega opodatkowaniu, a część jest wolna od opodatkowania, z wyłączeniem źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zatem, w przypadku braku możliwości alokowania konkretnego kosztu poniesionego przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do przychodów ze zbycia oprogramowania, istnieje możliwość przyporządkowania wydatków do przychodów ze zbycia oprogramowania według ustalonej proporcji jako stosunek przychodów ze zbycia oprogramowania do osiągniętych przychodów ogółem z prowadzonej działalności w danym okresie.

Wobec powyższego ponoszone przez Wnioskodawcę bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością badawczo rozwojowa koszty poniesione w celu:

- koszt nabycia laptopa - w celu tworzenia oprogramowania jako niezbędny sprzęt najnowszej generacji;

- koszt sprzętu i akcesoriów komputerowych (myszki, pendrive, karta pamięci, słuchawki, dysk SSD, adapter USB, sprężone powietrze - środek do konserwacji sprzętu), które umożliwiają mu sprawną, wygodną i efektywną pracę nad tworzonym oprogramowaniem oraz umożliwiają testowanie oprogramowania i jego bezpieczne przechowywanie;

- koszt abonamentu za telefon - niezbędny do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym podczas procesu tworzenia oprogramowania;

- koszt użytkowania samochodu - na który składają się: koszt zakupu paliwa, koszt wymiany filtra, koszt opłaty za przejazd autostradą, koszt opłaty za płatny parking, koszt opłaty leasingowej, a następnie od sierpnia 2022 r. odpis amortyzacyjny od wykupionego z leasingu pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu - w celu spotkań z Zamawiającym lub klientami Zamawiającego, które muszą się odbywać podczas pracy nad tworzonym oprogramowaniem,

ale przy zachowaniu właściwej proporcji, mogą stanowić koszty, o których mowa w literze a wzoru z art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako koszty prowadzonej bezpośrednio przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej związanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej.

Należy dodać, że mimo uznania przez organ za adekwatną, tj. znajdującą uzasadnienie w opisie sprawy, "proporcję" zaproponowaną przez Wnioskodawcę, nie jest wykluczona możliwość zastosowania innych metod ustalania tej proporcji w przypadku jej weryfikacji w postępowaniu dowodowym przez właściwy organ podatkowy. Wybór metody ustalania odpowiedniej proporcji zależy bowiem od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Pełna weryfikacja stanowiska Wnioskodawcy może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej będącej poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której mają zastosowanie przepisy określone w art. 14h Ordynacji podatkowej.

Wobec tego Pana stanowisko jest prawidłowe.

Informacje dodatkowe

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu zaistnienia zdarzenia.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w opisanych przez Wnioskodawcę okolicznościach zaistniałego stanu faktycznego.

Zastrzec również należy, że tutejszy organ nie dokonał oceny tej części stanowiska Wnioskodawcy, która wykracza poza treść i zakres sformułowanego przez Wnioskodawcę pytania. Innymi słowy, interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego dotyczy wyłącznie oceny stanowiska Wnioskodawcy w kwestii będącej przedmiotem sformułowanego pytania. W szczególności nie dokonano oceny, czy prowadzana przez Wnioskodawcę działalność spełnia kryteria prac rozwojowych, bowiem jak sam potwierdził Pan w uzupełnieniu wniosku fakt prowadzenia przez Pana prac rozwojowych stanowi niebudzącym wątpliwości element opisu stanu faktycznego.

Organ interpretacyjny nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego. Postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest bowiem postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, czy postępowania podatkowego lub czynności sprawdzających.

Organ wydający interpretację indywidualną nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego we wniosku zdarzenia lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku odnoszące się do regulacji przepisów materialnego prawa podatkowego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia. Organ interpretacyjny przedstawia jedynie swój pogląd dotyczący wykładni treści analizowanych przepisów i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego (którego elementy przyjmuje jako podstawę rozstrzygnięcia bez weryfikacji).

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl